ตรวจสอบสถานะเอกสาร

เลขที่คำขอ

สถานะของเอกสาร (1) ยื่นคำขอเอกสาร -> (2) เอกสารอยู่ระหว่างดำเนินการ -> (3) ดำเนินการเรียบร้อย -> (4) รับเอกสารแล้ว

เอกสารที่ขึ้นสถานะว่า ดำเนินการเรียบร้อย ท่านสามารถนำบัตรคิวมารับเอกสารที่สำนักงานทะเบียนวัดผลฯ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ทันที