เพื่อการใช้งานเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ กรุณาเปิดใช้งาน javascript

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ID 001ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยครูที่ปรึกษา: นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
กิจกรรมบังคับนักเรียนทำคลิปนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่เรียน3101
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์ ไอแพท หรือ โน๊ตบุ๊ค อย่างใดอย่างหนึ่ง
ID 002ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: A General Travel ท่องเที่ยวทั่วไปครูที่ปรึกษา: นายพีรพันธ์ นิ่มลบ
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อสนับสนุนให้ได้ฝึกสติและมีสมาธิอย่างฉลาด
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
กิจกรรมบังคับไม่ควรสมัครเข้าชุมนุมซ้ำอีก
สถานที่เรียนห้องจริยธรรม 3406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 003ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: A-MATH (1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม
วัตถุประสงค์1. ฝึกทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกม A-MATH
2. เกิดทักษะการคิดและแกปัญหาอย่างมีระบบ
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถเล่นเกมส์คณิตศาสตร์ A-math ได้ถูกต้องตามหลักการ
สถานที่เรียนห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 004ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: A-Math (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวกีรติ เอ้งฉ้วน
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางเกมคณิตศาสตร์ ได้ฝึกการวางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถเล่นเกมคณิตศาสตร์ A-Math ได้ถูกต้องตามหลักการ
สถานที่เรียน ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม A-math
ID 005ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Access to Fundamental English ครูที่ปรึกษา: นายสุจินดา ปรากฏวงศ์
วัตถุประสงค์เพื่อเพิมทักษะด้านการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในทักษะการฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
สถานที่เรียน3207 (ห้องเล็กด้านหลังติดทางขึ้นบันได)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา น้ำยาลบคำผิด
ID 006ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: AI เบื้องต้นครูที่ปรึกษา: นายพิชญเมธี แสงดี
วัตถุประสงค์1. เพื่อเรียนรู้การใช้ AI ผ่านเว็บไซต์
2. เพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับทำใบงาน 10 กิจกรรมตามที่ครูกำหนดใน google classroom
สถานที่เรียนห้องคอม 3 7304
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 007ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: B.D. Swiftie Clubครูที่ปรึกษา: นายศุภกิจ สร้อยฟ้า
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของ Taylor Swift เป็นสื่อกลาง
2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมในชุมนุมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
สถานที่เรียนห้อง 2209
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 008ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Basketball พื้นฐานและกฏกติกาในการแข่งขัน ครูที่ปรึกษา: นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล
วัตถุประสงค์นักเรียนได้ทักษะพื้นฐานในการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกต้องรวมกับพื้นฐานการเคลื่อนที่ในกีฬาบาสเกตบอลและได้รับความรู้เกี่ยวกับกติกาการตัดสินในการแข่งขัน สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการออกกำลังกาย
กิจกรรมบังคับลงปฏิบัติจริงในสนามบาสเกตบอล
สถานที่เรียนสนามบาสเกตบอล นิลุบล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดกีฬาและนกหวีด
ID 009ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BD E-Sports 1ครูที่ปรึกษา: นายฐิติพงศ์ จันทสีร์
วัตถุประสงค์ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในกีฬา E-Sports และแบ่งเวลาได้อย่างถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี สามารถจัดการแข่งขันกีฬาแบบมืออาชีพได้
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนทุกคนสามารถแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกีฬา E-Sport โดยไม่กระทบกับการเรียน
2. นักเรียนต้องจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา E-Sports ภายในโรงเรียนอย่างมืออาชีพ
สถานที่เรียนDiscord
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 010ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BD E-SPORTS 2ครูที่ปรึกษา: นายธัชชา เทศน์ธรรม
วัตถุประสงค์การแบ่งเวลาในการเล่นเกมให้ถูกต้อง
สามารถจัดการแข่งขันแบบมืออาชีพ
กิจกรรมบังคับจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sports ภายในโรงเรียน
สถานที่เรียนDiscord
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 011ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BD.Theaterครูที่ปรึกษา: นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย
วัตถุประสงค์ละครเวทีมีมาตั้งแต่สมัยกรีก อริสโตเติลบันทึกไว้ว่าละครของกรีก เริ่มต้นขึ้นจากการกล่าวคำบูชาเทพเจ้าไดโอนีซุส เทพเจ้าแห่งไวน์และความอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นของละครเวทีคือ การสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดง การสื่อสารระหว่างผู้ชมและนักแสดงเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาความเป็นมาของละคนเวที
2) เพื่อเรียนรู้ทักษะ กระบวนการของละครเวที
3) เพื่อทดลองปฏิบัติงานละครเวที ตามความสนใจ และความถนัด
4) เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมบังคับร่วมกิจกรรมของชุมนุมอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาตนเองตามทักษะที่ตนเองถนัด เข้าเรียนตามเกณฑ์การวัดประเมิน และงานอื่น ๆ ของชุมนุม
สถานที่เรียนห้องเรียนการแสดง ( 7406 )
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดปฏิบัติการ เช่น เสื้้อยืด กางเกงวอร์ม
ID 012ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BDDC (Bodindecha Dancing Club) ครูที่ปรึกษา: นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการเต้นให้แก่นักเรียนผู้มีความสนใจ
กิจกรรมบังคับออกแบบและฝึกซ้อมการเต้น
สถานที่เรียนลานหน้าสหกรณ์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 013ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Blockly Programming 2 : คิดเป็นระบบผ่านการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค 2 ครูที่ปรึกษา: นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
กิจกรรมบังคับเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ http://blockly.grames
สถานที่เรียนCOM7 (7408)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ID 014ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Blockly Programming 2 : คิดเป็นระบบผ่านการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวชลนิชา โคตรสีหา
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
กิจกรรมบังคับเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ https://blockly.games/
สถานที่เรียนCOM7 (7408)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ID 015ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Blockly Programming: คิดเป็นระบบผ่านการเขียนโปรแกรมแบบบล็อคครูที่ปรึกษา: นายลัทธพล ด่านสกุล
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
กิจกรรมบังคับเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ https://blockly.games/
สถานที่เรียนCOM7 (7408)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ID 016ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Boost your Germanครูที่ปรึกษา: นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักภาษาเยอรมันง่ายๆ เบื้องต้น ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะภาษาเยอรมันทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน
กิจกรรมบังคับนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
สถานที่เรียน3301 (ห้องเล็ก)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา สมุด
ID 017ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ChemTest&Designsครูที่ปรึกษา: นายไพศาล วงษ์ระหงษ์
วัตถุประสงค์1. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์เคมีที่กำหนดให้ เพื่อแสดงวิธีการหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองเคมีที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนสามารถใช้หลักการทางเคมีในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
กิจกรรมบังคับ1. คิดวิเคราะห์โจทย์เคมีที่กำหนด และเแสดงวิธีการหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการทดลองเคมีที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้หลักการทางเคมีในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการเคมี หมายเลขห้อง 3306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ
ID 018ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Coding for futureครูที่ปรึกษา: นายโกศล มูลพรม
วัตถุประสงค์1. เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. เพื่อเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์ผ่านเกมที่กระตุ้นความคิดและจินตนาการ
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมผ่าน และได้เกียรติบัตร จาก Code.org ระดับ Course3 ขึ้นไป
สถานที่เรียนห้อง 5214
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต (ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้)
ID 019ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Crossword Gameครูที่ปรึกษา: นางสาวจีราณัฏฐ์ จิรัฐฐชัย
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกสมาธิและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น
กิจกรรมบังคับทุกคนได้เรียนรู้กฎกติกาการเล่น
สถานที่เรียนออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 020ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: DIY ครูที่ปรึกษา: นายอัจฉริยะณัฏฐ์ คำเหลือ
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิชาชุมนุมวิชาการ
2.เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำรัสปรัชญา "แนวเศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยนำวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เกิดประโยชน์
3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้
4.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง
5.เพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัสดุ และสิ่งเหลือใช้
กิจกรรมบังคับนำวัสดุ หรือสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชิ้้นงาน DIY
สถานที่เรียน7207
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัตดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน DIY ได้
ID 021ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: DIY หรรษาครูที่ปรึกษา: นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับนักเรียนนำวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ หรือของตกแต่งสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียนห้องเรียน 4304
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. วัสดุเหลือใช้ 2. อุปกรณ์สำหรับทำงานประดิษฐ์
ID 022ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Doodle วาดเล่นที่ไม่ใช่เล่นๆ 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวสวัญญา ประจำเรือ
วัตถุประสงค์1. ฝึกฝนทักษะการวาดภาพ Doodle Art
2. ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝึกฝนทักษะจดบันทึกในรูปแบบภาษาภาพ
กิจกรรมบังคับนักเรียนออกแบบการ์ตูน Doodle ตามโจทย์ในแต่ละสัปดาห์
สถานที่เรียนห้อง 4208
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด ปากกา สี
ID 023ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Doodle วาดเล่นที่ไม่ใช่เล่นๆ 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวชลิตตา เจริญสุข
วัตถุประสงค์1. ฝึกฝนทักษะการวาดภาพ Doodle Art
2. ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝึกฝนทักษะจดบันทึกในรูปแบบภาษาภาพ
กิจกรรมบังคับนักเรียนออกแบบการ์ตูน Doodle ตามโจทย์ในแต่ละสัปดาห์
สถานที่เรียนห้อง 4208
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด ปากกา สี
ID 024ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: English From Social Networkครูที่ปรึกษา: นางสาวจินดา ไขตะขบ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากตํารา เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียน
กิจกรรมบังคับใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่างๆ
สถานที่เรียนonline
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ,ไอแพดหรือแทบเล็ต ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอเน็ตได้
ID 025ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: English Quotes (คำคมภาษาอังกฤษ)ครูที่ปรึกษา: นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคำคมภาษาอังกฤษ
2.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากคำคมที่นำมาจากอินเตอร์เน็ต
3.เพื่อให้นักเรียนได้อ่านคำคมภาษาอังกฤษที่เป็นแรงบันดาลใจ กำลังใจ ความรู้และข้อคิดดีๆ
4.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำคำคมภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมบังคับ1. เข้าเรียนไม่น้อยกว่า80%
2. ส่งงานครบตามที่กำหนด 100% (ส่งใน Google Classroom)
3. นักเรียนมีบัญชีสื่อโซเชียลเป็นของตนเอง เช่น Facebook ,Twitter, Line หรือ Instragram
สถานที่เรียนGoogle Classroom/ Google meet /Line กลุ่ม หรือสถานที่อื่นๆตามนัดหมาย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาบัญชี Social เช่น Facebook ,Twitter, Line หรือ Instragram
ID 026ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: English through Social Mediaครูที่ปรึกษา: นายสาธิต สมใจ
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างหลากหลายโดยผ่านการเรียนรู้ทาง social media
กิจกรรมบังคับนักเรียนจะต้องส่ง ผลงานที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
สถานที่เรียนห้อง EP Learning Center
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
ID 027ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Fit & Firm (Bodybuilding)ครูที่ปรึกษา: นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและถูกวิธี
2. เพื่อให้นักเรียนออกแบบ กำหนด ตารางการ เล่นเวทเทรนนิ่งได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตัวเอง
4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ1. ออกกำลังกาย
2. ออกแบบ ตาราง การเล่นเวท
3. เวทเทรนนิง (Weight training)
4. เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม
สถานที่เรียนหน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ,Gym ทั่วไป,
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. ถุงมือใส่ออกกำลังกาย เล่นเวท 2. ชุดออกกำลังกาย 3. รองเท้าผ้าใบ 4. ผ้าขนหนูเช็ดเหงื่อ
ID 028ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Graphic Design 1ครูที่ปรึกษา: นางปิยวดี โฆษิตศิริทัศน์
วัตถุประสงค์1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการสร้างงานโดย adobe photoshop
2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ adobe photoshop
3. นักเรียนสามารถสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
4. นักเรียนออกแบบงานกราฟิกต่าง ๆ ได้
5. ออกแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสม
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนทุกครั้ง
สถานที่เรียนCOM4-7306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 029ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Graphic Design 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวปิยะรัตน์ สารภี
วัตถุประสงค์1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการสร้างงานโดย adobe photoshop
2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ adobe photoshop
3. นักเรียนสามารถสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
4. นักเรียนออกแบบงานกราฟิกต่าง ๆ ได้
5. ออกแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสม
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนทุกครั้ง
สถานที่เรียนCOM4-7306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 030ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Guru ITครูที่ปรึกษา: นางสาวปาลิตา หลอมทอง
วัตถุประสงค์1.เพื่อเสริมประสบการณ์เพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
3.สามารถนำเครื่องมือออนไลน์มาใช้ในการเรียน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1.ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจ
2.ศึกษาการใช้ Tools ของ Google
3.สร้าง Blog
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ID 031ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Guru ITครูที่ปรึกษา: นางสาววิลาสินี ช้อยชด
วัตถุประสงค์1.เพื่อเสริมประสบการณ์เพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
3.สามารถนำเครื่องมืออนไลน์มาใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1.ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจ
2.ศึกษาการใช้ Tools ของ Google
3.สร้าง Blog
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ID 032ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Help pick up trashครูที่ปรึกษา: นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
สถานที่เรียน1306และบริเวณต่างๆรอบโรงเรียน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเตรียมใจมาก็พอค่ะ
ID 033ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Independent studyครูที่ปรึกษา: นางสาวสาริณี ศรีบุระ
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
2.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับนักเรียนสืบค้นข้อมูลที่สนใจและเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นอินโฟกราฟิก
สถานที่เรียนhttps://classroom.google.com/c/NjM2MTE0NDgzMzg5?cjc=gonnldf
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาNotebook ,iPad
ID 034ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: K-POP CLUBครูที่ปรึกษา: นางสาวพัชริดา ใจบุญ
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวเพลงที่นักเรียนสนใจ
2. เพื่อค้นหาแนวเพลงใหม่ ๆ ที่นักเรียนไม่เคยได้ฟัง
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำในสิ่งที่สนใจ
กิจกรรมบังคับ1. แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวเพลงที่นักเรียนสนใจ
สถานที่เรียนGoogle Classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 035ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: K-pop Lover ครูที่ปรึกษา: นายปรภต ฟองสุวรรณ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน รูปประโยคในเนื้อเพลงเกาหลี
กิจกรรมบังคับนักเรียนจดบันทึกคำศัพท์
สถานที่เรียน3301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 036ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Learning English From RoV Gameครูที่ปรึกษา: นายกำธร เพ็งสระเกษ
วัตถุประสงค์กิจกรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสิ่งตัวเองชอบและผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้เล่นเกมและได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ได้คำศัพท์ ได้วลี ได้ประโยค ได้สำนวนต่างๆจากเกมนี้ในภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาปรับใช้กับการสนทนาในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมบังคับนักเรียนจะต้องจดบันทึกประโยคภาษาอังกฤษที่ได้ฝึกฟังและได้ยินมาจากเกมแต่ละคาบที่เข้าเรียน คาบละ 1 ประโยค พร้อมความหมาย สะสมประโยคไปเรื่อยๆเพื่อส่งเป็นชิ้นงานในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียน
สถานที่เรียนห้อง 3207
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 037ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Learning English through Task-based Activitiesครูที่ปรึกษา: นายอนุวัฒน์ หายทุกข์
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ (Task-based activities) ที่หลายหลายตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการฝึกปฏิบัติจริง
สถานที่เรียนOnline
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 038ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Learning English with songsครูที่ปรึกษา: นางสาวเมทินี ไทยอ่อน
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้จากเพลง
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ1. ร่วมกิจกรรมโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง)
2. ร่วมทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่ทางชุมนุมจัดทำขึ้น (รวมทั้งออนไลน์)
3. ส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด
สถานที่เรียน5204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์
ID 039ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง(1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมบังคับจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ
สถานที่เรียนลานข้างห้องคณิตศาสตร์(ริมน้ำตรงข้ามห้องSTEM)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 040ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง(2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวบงกช เหล็กผา
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมบังคับจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ
สถานที่เรียนลานข้างห้องคณิตศาสตร์(ริมน้ำตรงข้ามห้องSTEM)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 041ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Live for the Future Life 1ครูที่ปรึกษา: นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อประยุกต์หลักการในมิติต่างๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมบังคับ1. ผู้เรียนทุกคนเข้าชั้นเรียนใน Google Classroom
2. ผู้เรียนรับชมวีดิทัศน์จากแหล่งข้อมูล online จากนั้นแสดงความคิดเห็นในกระดานความเห็นใน Google Classroom
สถานที่เรียนonline ผ่าน Google Classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmartphone หรือ tablet หรือ Computer และ Internet
ID 042ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: LOGO DESIGN CONTEST 2023ครูที่ปรึกษา: นางพนิดา สุฎาวรางค์
วัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดและทักษะการออกแบบให้สำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
2. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. นำผลงานที่มีคุณภาพไปประกวดกับหน่วยงานภายนอกได้
กิจกรรมบังคับ1. ร่วมกิจกรรมส่งผลงานของนักเรียนทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย ถือว่าผ่านกิจกรรม
2. หากส่งช้าหรือไม่ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย เกิน จำนวน 2 ครั้ง ถือว่าไม่ผ่านกิจกรรม
3. ทุกกิจกรรมรับมอบหมายทาง Google classroom
สถานที่เรียนออนไลน์ (ส่งงานผ่าน Google classroom)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาi pad , อุปกรณ์วาดภาพ
ID 043ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: M.C.Bodindechaครูที่ปรึกษา: นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดและการแสดงออก
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้อง 2402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 044ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Mandala : ศิลปะสร้างสมาธิครูที่ปรึกษา: นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและฝึกสมาธิให้กับผู้เรียนโดยการระบายสีจากภาพแมนดาลา
กิจกรรมบังคับระบายสีภาพแมนดาลา
สถานที่เรียนห้อง 4206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสีไม้
ID 045ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Math Clubครูที่ปรึกษา: นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
วัตถุประสงค์นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมบังคับนักเรียนทุกคนต้องแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ครูกำหนดและส่งคำตอบภายในคาบชุมนุม
สถานที่เรียนอาคาร 3 ชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ , อุปกรณ์ในการคำนวณ
ID 046ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Math is Fun !!ครูที่ปรึกษา: นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
วัตถุประสงค์นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมบังคับนักเรียนทุกคนต้องแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ครูกำหนดและส่งคำตอบภายในคาบชุมนุม
สถานที่เรียนอาคาร 3 ชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ , อุปกรณ์ในการคำนวณ
ID 047ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Music we loveครูที่ปรึกษา: นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์
วัตถุประสงค์1. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน, มีความสุขในการเรียนของนักเรียน
2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้รู้จักเพลงสากลและสามารถร้องได้จนถึงเข้าประกวดแข่งขันภายในและภายนอกได้
4. เพื่อนักเรียนจะได้ร้องเพลงในแนวและภาษาที่ตัวเองชอบ
กิจกรรมบังคับ-นักเรียนร้องเพลงสากลได้อย่างน้อยคนละ 1 เพลง
สถานที่เรียนห้อง 3207 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ห้องใหญ่ด้านหน้า)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาInternet, เครื่องคอมพิวเตอร์และไมโครโฟน
ID 048ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Origamiครูที่ปรึกษา: นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี
วัตถุประสงค์1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษได้

3) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนทุกคาบ ส่งชิ้นงานครบ
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 049ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Picture Dictation ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุนิสา วิเศษโวหาร
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพ มีิจินตนาการ
2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้รู้จักคำศัพท์ที่มากขึ้น
กิจกรรมบังคับส่งงานให้ครบอย่างน้อย 80 % ถึงผ่านกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียนGoogle classroom/ Online หรือ ติดต่อครู ห้อง 3206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ ปากกา กระดาษ โทรศัพท์ หรือไอแพดสำหรับวาดภาพ
ID 050ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Play and Learnครูที่ปรึกษา: นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการจับลำดับขั้นตอน
2. ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน
3. ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
4. สร้างสมาธิ สติ ปัญญา อารมณ์และความมีสุนทรียศาสตร์
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
7. ฝึกการใช้เวลาว่างให้เปิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมที่กำหนดให้จากง่ายไปยากให้เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้กระบวนการการทำงานเป็นทีม
สถานที่เรียนโรงอาหารชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 051ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Potterhead (ศึกษาภาพยนต์ Harry potter)ครูที่ปรึกษา: นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาวรรณกรรม Harry potter ในรูปแบบภาพยนต์
2.เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและอภิปรายภาพยนต์ Harry potter
กิจกรรมบังคับตอบคำถามเกี่ยวกับภาพยนต์
สถานที่เรียนห้อง 7305
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 052ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Puzzle Gameครูที่ปรึกษา: นางฐิติยา รัตนฉายา
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และสามารถสร้าง puzzle ขึ้นมาได้
กิจกรรมบังคับสร้างเกม puzzle
สถานที่เรียนGoogle classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 053ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Recycle clubครูที่ปรึกษา: นางสาวชลธิชา จิตต์สุคนธ์
วัตถุประสงค์1. สืบค้น และอธิบายถึงประเภทวัสดุรอบตัว
2. ตระหนักถึงผลกระทบของวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อตนเอง สังคม และโลก
3. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือน
4. ประดิษฐ์ของใช้ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดครบทุกกิจกรรม
สถานที่เรียน4302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์ตามกิจกรรมที่กำหนด
ID 054ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sci-Fi (ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)ครูที่ปรึกษา: นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ มีทักษะการสร้างภาพยนตร์พื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมบังคับนักเรียนต้องสร้างสรรค์สื่อประเภทภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในรูปแบบของหนังสั้น (short film) อย่างน้อย 1 เรื่องตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม
สถานที่เรียน4402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 055ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sci-Fi Movie Club เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ครูที่ปรึกษา: นางสาวออมสิน วรรณศุข
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการดูภาพยนตร์สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบังคับนำเสนอเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์) จากการดูภาพยนตร์ มาวิเคราะห์ถึงความสมจริงความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี นำความรู้ในห้องเรียนมาเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียนgoogle classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ internet
ID 056ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Science in moviesครูที่ปรึกษา: นายสหัสชัย เจริญครองสกุล
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักประเภทหนัง มารายาทในการดูหนัง เรทประเภทหนังที่ภาครัฐไทยกำหนด และเทคนิคในการดูเรื่องย่อของภาพยนตร์
2. เพื่อให้นักเรียนมีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในภาพยนตร์
กิจกรรมบังคับการนำเสนอเนื้อหาในภาพยนตร์ที่นักเรียนสนใจ และเนื้อของภาพยนตร์ต้องมีฉากที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน4302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 057ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Science in Netflixครูที่ปรึกษา: นางสาวปรานวดี อุ่นญาติ
วัตถุประสงค์1. เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภาพยนต์/ซีรีย์
2. อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์/ซีรีย์
กิจกรรมบังคับ1. ดูภาพยนต์/ซีรีย์ที่สนใจอย่างน้อย 1 เรื่อง และนำมาเขียนอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่เรียนOnline
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 058ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sleep well 1ครูที่ปรึกษา: นายรชต ทองสมบูรณ์
วัตถุประสงค์1. ตระหนักถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ
2. เข้าใจกลไกการนอนหลับ
3. เรียนรู้การนอนหลับให้ถูกวิธี
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน3401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 059ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sleep well 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุชาวดี เทพกฤช
วัตถุประสงค์1. ตระหนักถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ
2. เข้าใจกลไกการนอนหลับ
3. เรียนรู้การนอนหลับให้ถูกวิธี
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน3401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 060ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sleep well 3ครูที่ปรึกษา: นางสาวศรีรัตน์ ประทุมโพธิ์
วัตถุประสงค์1. ตระหนักถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ
2. เข้าใจกลไกการนอนหลับ
3. เรียนรู้การนอนหลับให้ถูกวิธี
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน3401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 061ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sports day story 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา
วัตถุประสงค์1. เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานกีฬาสี
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการนำเสนอด้วยเทคโนโลยี เช่น Powerpoint,Canvas,Google Slide และอื่นๆ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนต้องเล่าเรื่องของตนเองในงานกีฬาสี โดยนำเสนอผ่านสื่อ ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และส่งงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566
2. นักเรียนต้องเข้าชุมนุมครั้งแรก และเช็คชื่อผ่านทางคลาสรูมทุกสัปดาห์
สถานที่เรียน2205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 062ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sports day story 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานกีฬาสี
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการนำเสนอด้วยเทคโนโลยี เช่น Powerpoint,Canvas,Google Slide และอื่นๆ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนต้องเล่าเรื่องของตนเองในงานกีฬาสี โดยนำเสนอผ่านสื่อ ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และส่งงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 2. นักเรียนต้องเข้าชุมนุมครั้งแรก และเช็คชื่อผ่านทางคลาสรูมทุกสัปดาห์
สถานที่เรียน2204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 063ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sudoku (ซูโดกุ)ครูที่ปรึกษา: นางสาววันดี แซ่เต็ง
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างเสริมและพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
2.เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และการแก้ปัญหา
3.เพื่อฝึกสมาธิ ความมุ่งมั่น และอดทน
กิจกรรมบังคับเล่น Sudoku ตาราง 9x9 ได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ห้อง 3202)/ Google Classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา ดินสอ ยางลบ
ID 064ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sweetie Reviews (1)ครูที่ปรึกษา: นายนิรรัตน์ อจลพล
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้า (commerce) ที่จำหน่ายขนมหวานจากผู้ประกอบการ (entrepreneur) โดยตรง และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับสืบค้นข้อมูลด้วยโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smartphone) แล้วนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน หรือถ่ายทำวิดีโอคลิป (video clip) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (application) ตามหัวข้อที่กำหนดแต่ละสัปดาห์ (วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่เกี่ยวกับขนมหวาน) แล้วส่งชิ้นงานใน Google Classroom
สถานที่เรียนห้อง 2208 หรือ ออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smartphone)
ID 065ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sweetie Reviews (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาในการรีวิวขนมหวานให้น่าสนใจ
กิจกรรมบังคับเขียนรีวิวหรือจัดทำคลิปวิดีโอรีวิวขนมหวานด้วย Application TikTok
สถานที่เรียนห้อง 2208 หรือ ออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smartphone)
ID 066ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: tครูที่ปรึกษา: นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง
วัตถุประสงค์1. ฝึกการร้องเพลงในรูปแบบออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาทักษะการร้องเพลง
3. พัฒนาและส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน
4. ฝึกการออกเสียง และความคิดสร้างสรรค์แบบวง และเดี่ยว
กิจกรรมบังคับทุกคนต้องร้องเพลงสากล และเพลงไทยในรูปแบบออนไลน์ และแบบ chorus
(รับเฉพาะนักเรียนที่กล้าแสดงออกและร้องเพลงได้)
สถานที่เรียนบริเวณหน้าอาคาร 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่น ตามที่ครูกำหนด
ID 067ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Take a breakครูที่ปรึกษา: นางสาววศินี ไชยยะ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารว่าง
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนทำอาหารว่างได้อย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อตอบสนองความต้องการนักเรียนที่อยากเรียนทำอาหาร
กิจกรรมบังคับทำอาหารว่าง
สถานที่เรียน7101
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาผ้ากันเปื้อน ส่วนผสมในการทำอาหารต่าง ๆ
ID 068ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: TCASter Season2 (สำหรับนักเรียนม.6 เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย)ครูที่ปรึกษา: นายวัชรพงศ์ หอมนาน
วัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2.เพี่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 069ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Tiktok creator 2 ครูที่ปรึกษา: นางสาววัฒนา มะปรางค์
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้าง Content Tiktok อย่างสร้างสรรค์
2.เพื่อเรียนรู้วิธีตัดต่อวีดีโอ Tiktok อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมบังคับ1.สร้าง Content Tiktok อย่างสร้างสรรค์ 1 Content
2.เข้าร่วมการเรียนชุมนุมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซนต์
สถานที่เรียนห้องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาคอมพิวเตอร์ (ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์มือถือ
ID 070ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Tiktok Creator1ครูที่ปรึกษา: นางสาวมัณฑนา เพ็งสาย
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น Tiktok ในการสร้างคอนเทน์การศึกษา เชิงสร้างสรรค์
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผน การถ่ายทำคลิปวิดีโอ และการตัดต่อวิดีโอ อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมบังคับ1.การเขียนstoryboard
2.การถ่ายคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์
3.การสร้างคอนเทนต์การศึกษา ตามเรื่องที่นักเรียนสนใจที่จะเผยแพร่ความรู้ลงบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น Tiktok
4.การตัดต่อคลิปวิดีโอ
สถานที่เรียน7302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมาร์ทโฟน
ID 071ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: TO BE NUMBER ONEครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีอานันท์ เชยสุวรรณ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ จากอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
กิจกรรมบังคับกิจกรรมปรับทุกข์
กิจกรรมสร้างสุข
กิจกรรมแก้ปัญหา
กิจกรรมพัฒนาEQ
***สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี ได้ทุกคน
สถานที่เรียนสนามหญ้าเทียม (ข้างห้องศิลปะ)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 072ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Towards to U ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า
วัตถุประสงค์1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ
2. เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในวิชาที่จำเป็นต่อการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมีวิธีคิดที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยและเวทีโลก
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวในวิถึใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้เท่าทัน และค้นหาคำตอบด้วยตัวเองได้ในยุคดิจิทัล
กิจกรรมบังคับ1. Invent your self 1
2. Invent your self 2
3. Invent your self 3
4. Invent your self 4
สถานที่เรียนห้อง 4209
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 073ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Unseen Travelครูที่ปรึกษา: นางสาวจิตติมา ไกรทอง
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ unseen ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ
กิจกรรมบังคับนักเรียนนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว unseen ที่นักเรียนสนใจ
สถานที่เรียนห้อง 5306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 074ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: We Love Englishครูที่ปรึกษา: นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับ1. English Quiz
2. English Song
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 075ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Word power 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวจันทมาศ ทิมโต
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ ในคาบเรียน
2. ฝึกความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการทำงาน
กิจกรรมบังคับการศึกษา/ ทบทวนคำศัพท์ต่างๆ ผ่านเกม หรือ แบบฝึกต่างๆ
สถานที่เรียนห้องเรียน 2205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน
ID 076ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กฎหมายอยู่รอบตัวเรา (Law, Actually is all around)ครูที่ปรึกษา: นางสาววิลาวัลย์ วิโค
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของกฎหมายในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับจัดทำคลิปเล่าข่าวประจำวัน
สถานที่เรียนหน้าห้องโภชนาการ โรงอาหารชั้น 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 077ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ครูที่ปรึกษา: นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนอยากให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน
กิจกรรมบังคับนักเรียนทุกคนในชุมนุมจะต้องนำเสนอวิธีการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนชื่นชอบให้กับเพื่อนร่วมชุมนุมได้ฟัง จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปร่วมกัน
สถานที่เรียน4101 (ห้องสะเต็มศึกษา)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือไอแพดที่ใช้ในการนำเสนอ
ID 078ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก (3)ครูที่ปรึกษา: นางสาวมธุรดา ศรีสุข
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
กิจกรรมบังคับกิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก
สถานที่เรียนใต้อาคารเรียน 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม่มี
ID 079ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวกฤษณา ยืนบุรี
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 080ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(2)ครูที่ปรึกษา: นายคเณศ สัมพุทธานนท์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 081ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เกมฝึกสมองครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฐชนิดา ลาอ่อน
วัตถุประสงค์1.....เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2....เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีทักษะการคิดร่วมกับผู้อื่นได้
3....เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียน
4....เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
5...เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแข่งขัน กระตือรือร้น ได้รู้จักการแพ้ ชนะและให้อภัย
กิจกรรมบังคับนำเสนอและจัดกิจกรรมเกมฝึกสมอง
สถานที่เรียนลานนักวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 082ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แกะกล่องเทคโนโลยี YouTuber ครูที่ปรึกษา: นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน
วัตถุประสงค์1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยี YouTuber
2.นักเรียนสามารถสร้าง Chanel Youtube ของตนเองได้
3.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี
กิจกรรมบังคับสร้าง Chanel Youtube เป็นของตนเองได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ COM6
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 083ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คนรักแคนตัสครูที่ปรึกษา: นางสุภาพร ขาวพิมพ์
วัตถุประสงค์1. แบ่งปั่นประสบการณ์และความสุขที่ได้จากการปลูกแคนตัส
2. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการปลูกหรือดูแลแคนตัส
3. ศึกษาและลงมือปลูกแคนตัส
4. ปลูกฝังค่านิยมและอนุรักษ์ต้นไม้ต่างๆ
กิจกรรมบังคับ1. อธิบาย เล่าเรื่อง เพื่อแบ่งปั่นประสบการณ์และความสุขที่ได้จากการปลูกแคนตัส
2. อธิบาย เขียนขยายความเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการปลูกหรือดูแลแคนตัส
3. อธิบายวิธีการปลูกแคนตัส
4. นำเสนอวิธีการปลูกฝังค่านิยมและอนุรักษ์ต้นไม้ต่างๆ
สถานที่เรียน4205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ และปากกา ใบงาน
ID 084ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คริสตัลครอสติชครูที่ปรึกษา: นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำชิ้นงานคริสตัลครอสติช
กิจกรรมบังคับชิ้นงานคริสตัลครอสติช 1 ชิ้น
สถานที่เรียนห้อง 4201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดทำคริสตัลครอสติช 1 ชุด
ID 085ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คัดลายมือสื่อความครูที่ปรึกษา: นางสาวมะลิสา ศรีนอก
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกคัดลายมือตามรูปแบบที่ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับการคัดลายมือตามที่ครูกำหนด
สถานที่เรียน5217
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.ปากกาน้ำเงิน 2.กระดาษ 3.ดินสอ 4.น้ำยาลบคำผิด 5.ยางลบ และอุปกรณ์การเขียนอื่นๆ
ID 086ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คำคม 1 (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย)ครูที่ปรึกษา: นางชลกร ชาครอง
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาไทยที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จักการวางแผน การแก้ปัญหาที่ถูกต้องผ่านเกม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับผู้เรียนสามารถเล่นเกมคำคม (ต่อศัพท์ภาษาไทย) ได้
สถานที่เรียนห้อง 4406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 087ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คำคม 2 (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนวลละออ ต้นเคน
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาไทยที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การวางแผน การแก้ปัญหาที่ถูกต้องผ่านเกม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับผู้เรียนสามารถเล่นคำคม (ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) ได้
สถานที่เรียน4406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 088ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คิดคิดครูที่ปรึกษา: นายชาคริต แจ่มศรี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
กิจกรรมบังคับทำใบงาน
สถานที่เรียนใต้อาคาร3หรือออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน
ID 089ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เคมีในบ้านครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมบังคับการนำเสนอการเลือกใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สถานที่เรียนออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 090ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: จิตอาสาสร้างสุขครูที่ปรึกษา: นายพิทยา ทองเงิน
วัตถุประสงค์1) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีจิตอาสา
2) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
กิจกรรมบังคับทำจิตอาสาตามที่ครูมอบหมาย
สถานที่เรียนห้อง 4203
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดบันทึกและเครื่องเขียน
ID 091ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฉันรักแคคตัส ครูที่ปรึกษา: นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น
วัตถุประสงค์1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของต้นไม้ ประโยชน์ วิธีการดูแล บำรุง รักษา
2. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญรวมทั้งประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ
กิจกรรมบังคับสอบปฏิบัติ (นำเสนอ)
สถานที่เรียนห้องแนะแนว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาแคคตัส คนละ 1 ต้น
ID 092ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชวนกันอ่านครูที่ปรึกษา: นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้กับผู้เรียน
กิจกรรมบังคับ1. ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านจากหนังสือที่ผู้เรียนมีความสนใจ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนในชุมนุม และผู้เรียนแนะนำหนังสือที่น่าสนใจคนละ 1-2 เล่ม
สถานที่เรียนห้อง 4207
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสือที่ผู้เรียนมีความสนใจ
ID 093ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชักกะเย่อสากล(TUG OF WAR)ครูที่ปรึกษา: นายดนันท์ แย้มชื่น
วัตถุประสงค์1.เพื่อนักเรียนรู้จักการเล่นชักกะเย่อสากลได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้เกิดความสามัคคี
3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมบังคับเป็นนักกีฬาชักกะเย่อของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดกีฬา
ID 094ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมการ์ตูนครูที่ปรึกษา: นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจการ์ตูนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความถนัด
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับการ์ตูนในเชิงบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสาธารณะ
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับการ์ตูน เช่น วาดภาพ แต่งนิยาย ร้องเพลงการ์ตูน แต่งคอสเพลย์
สถานที่เรียนโรงอาหาร ชั้น 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ กระดาษ โทรศัพท์มือถือ​
ID 095ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมการ์ตูนครูที่ปรึกษา: นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการคอสเพลย์ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว นักเรียนยังจะได้พัฒนาฝีมือด้านต่างๆตามที่ตนเองถนัด และยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถแนะนำพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เกี่ยวกับการคอสเพลย์และการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมบังคับคอสเพลย์และถ่ายภาพอย่างน้อย 1 กิจกรรม (งานนอก)
สถานที่เรียนบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 - 2 ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 096ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมนักลงทุนวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยครูที่ปรึกษา: นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนให้กับนักเรียน
2.เพื่อการวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่ออนาคตที่มั่นคงของนักเรียน
กิจกรรมบังคับ-เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนและวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย
-เรียนรู้พื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ไม่มีการชี้ชวนเรื่องการลงทุน
-การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน
สถานที่เรียนข้างห้องประชาสัมพันธ์/เรียนออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 097ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมหมากฮอสครูที่ปรึกษา: นายดนัย นาเมือง
วัตถุประสงค์1.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวางแผนและการคิดวิเคราะห์
2.เพื่อฝึกทักษะสมาธิและการแก้ไขปัญหาเฉพราะหน้า
3.เพื่อเรียนรู้กฏกติกากีฬาหมากฮอส มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
กิจกรรมบังคับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียนวิชากิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน
สถานที่เรียนศูนย์กีฬา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 098ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชูกา ชูการูน ออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี ตั้งตบตีวอลเล่ย์กันครูที่ปรึกษา: นายเลิศจักขณ์ อัครเดชเวชวานิช
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอลแบบสนุกสนาน เน้นพื้นฐาน เล่นโต้ตอบได้
กิจกรรมบังคับทุกคนได้ฝึกเล่นจริง ลงสนามจริง
สถานที่เรียนโรงยิม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาลูกวอลเลย์บอล(ถ้ามี)
ID 099ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ซีรีส์วิจารณ์ ครูที่ปรึกษา: นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์
วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาแนวทางการวิจารณ์บันเทิงคดีประเภทซีรีส์
2. เพื่อฝึกวิพากษ์วิจารณ์งานบันเทิงคดีประเภทซีรีส์
3. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด
กิจกรรมบังคับ1. ดูและวิจารณ์ซีรีส์ที่สนใจ 1 เรื่อง
2. เข้าเรียนครบทุกครั้ง (ขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)
สถานที่เรียนGoogle Classroom, ห้อง3407
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์สำหรับดูซีรีส์
ID 100ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดนตรีไทย 2 ครูที่ปรึกษา: นายเข็ม กลั่นใสสุก
วัตถุประสงค์1. ส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย
2. ฝึกทักษะความสามารถทางด้านดนตรีไทย
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกซ้อมทักษะปฏิบัติการบรรเลงดนตรีไทย
2. นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการบรรเลงดนตรีไทยในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
สถานที่เรียนห้องดนตรีไทย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องดนตรีไทย
ID 101ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดนตรีไทย1ครูที่ปรึกษา: นางบุษราคัม จรรย์นาฎย์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านดนตรีไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ ช่วยอนุรักษ์สืบสานด้วยความภาคภูมิใจ
3 เพื่อฝึกให้เกิดทักษะทางดนตรีไทยจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันและการบริการโรงเรียนและชุมชน
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกปฏิบัติทักษะดนตรีไทย เรื่องการบรรเลงและขับร้องเพลงไทย
2. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและแสดงดนตรีไทยในงานวันำคัญต่างๆของโรงเรียน
สถานที่เรียน4107
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหากมีเครื่องดนตรีส่วนตัวและสะดวกนำมาเรียนก็สามารถนำมาได้ แต่โรงเรียนมีจัดอุปกรณ์วัสดุเครื่องดนตรีไทย
ID 102ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดอกไม้กระดาษในวรรณคดีไทยครูที่ปรึกษา: นางมลิวรรณ์ มูลพรม
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการตัดดอกไม้กระดาษในวรรณคดีไทย
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปสร้างชิ้นงานและหารายได้
4. เพื่อผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับส่งชิ้นงานคนละ 2 ชิ้น ต่อ 1 รูปแบบดอกไม้กระดาษในวรรณคดีไทย
สถานที่เรียนห้อง 3204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา กระดาษสีต่างๆ และกรรไกร
ID 103ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เดินเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นางมนวิภา อ่อนศรี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
กิจกรรมบังคับเดินอย่างน้อยคนละ 1 กิโลเมตรต่อครั้้ง
สถานที่เรียนสนามเทนนิส
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมารองเท้าผ้าใบ
ID 104ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ติดซีรี่ย์ครูที่ปรึกษา: นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการจัดสรรเวลา ผ่อนคลายความตึงเครียด
2. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมที่มีความหลากหลาย
กิจกรรมบังคับนำเสนอซีรี่ย์ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ (2301)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 105ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ท่องโลกกว้างไปกับแผ่นฟิล์มและเสียงเพลง ครูที่ปรึกษา: นายกิตติพงศ์ คงแก้ว
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน พูดคุย และอภิปรายประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์หรือบทเพลงที่นักเรียนสนใจ
2.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม รวมถึงมุมมองทางสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อสังคมโดยใช้สื่อสร้างสรรค์ ประเภทภาพยนตร์ บทเพลงในการสร้างคุณค่าแห่งตน
กิจกรรมบังคับให้นักเรียนศึกษาสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์ บทเพลงที่นักเรียนประทับใจ และใช้การอภิปราย พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน
สถานที่เรียน-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 106ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ท่องโลกนิทรรศการศิลปะครูที่ปรึกษา: นางสาวจันทรรัตน์ เตชะรุ่งโรจน์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้จากนิทรรศการศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย
2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานศิลปะ
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ผ่าน Google classroom
สถานที่เรียนึ4106 และออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 107ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ทาสแมวครูที่ปรึกษา: นายจิระเมศร์ รุจิกรหิรัณย์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเห็นมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการเลี้ยงแมว รู้จัก และเข้าใจพฤติกรรมของแมวมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปราย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแมวกับมนุษย์ และเรียนรู้มุมมองต่าง ๆ ของแมวจากสื่อสังคมออนไลน์ และภาพยนตร์
3. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษางานวิจัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ และแอพลิเคชันที่เกี่ยวข้องการเลี้ยงแมว
กิจกรรมบังคับชิ้นงาน ความประทับใจเกี่ยวกับแมวที่นักเรียนชอบ 1 ชิ้น (ส่งเป็นไฟล์)
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา- (นักเรียนไม่จำเป็นต้องเลี้ยงแมว)
ID 108ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ทำได้ด้วยมือเราครูที่ปรึกษา: นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง
วัตถุประสงค์1. นักเรียนวางแผนงานได้ด้วยตัวเอง อ 2. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.นักเรียนได้ผลงานตนเองที่ภาคภูมิใจ 4.สามารถสร้างรายได้ในครอบครัวได้
กิจกรรมบังคับปฏิบัติงานโดยมีวัสดุอุปกรณ์เป็นของตนเอง
สถานที่เรียนห้อง 7102
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัสดุอุปกรณ์ที่ตนเองสนใจที่ปฏิบัติชิ้นงาน
ID 109ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เทนนิสเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นายชยุตม์ พรายน้ำ
วัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์และแข็งแรง
2) เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับเล่นและแข่งขันเทนนิส
สถานที่เรียนสนามเทนนิส
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้เทสนิส
ID 110ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เที่ยวทั่วไทยครูที่ปรึกษา: นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา
วัตถุประสงค์1.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.นักเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของจังหวัดในประเทศไทย
3.นักเรียนสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
กิจกรรมบังคับนักเรียนสืบค้นข้อมูลจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ทั้ง4ภาค คนละ5จังหวัดที่สนใจ มานำเสนอ
สถานที่เรียนใต้อาคาร3 หน้าห้องคณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 111ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ธนาคารขยะครูที่ปรึกษา: นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้คัดแยกขยะทั้งที่โรงเรียนและที่พักอาศัย
5. เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
กิจกรรมบังคับ1. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ
2. บริการรับฝากขยะของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
3. จัดการขยะที่รับฝากเพื่อให้เกิดรายได้คืนกลับให้กับนักเรียนที่ฝากขยะ และเกิดรายได้ให้กับธนาคารขยะ
สถานที่เรียนห้องธนาคารขยะรีไซเคิล (โรงอาหารชั้น 1 ฝั่งห้องวิชาการ)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 112ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักธุรกิจน้อยครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ
วัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ในการทำบัญชีเบื้องต้น หลักการตลาด ต่อยอดการทำธุรกิจ
กิจกรรมบังคับรู้วิธี และหลักการค้าขายทำธุรกิจ
สถานที่เรียนห้อง 7405
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด
ID 113ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)ครูที่ปรึกษา: นางสาวเมษา แสงตรง
วัตถุประสงค์1.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2.ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมมระหว่างอาคาร2 และอาคาร 5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 114ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ครูที่ปรึกษา: นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม
วัตถุประสงค์1.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2.ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร2 และอาคาร5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 115ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนภาพร หริมเจริญ
วัตถุประสงค์1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 5 / ห้องแนะแนว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 116ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ครูที่ปรึกษา: นายสยมภู สิงห์โต
วัตถุประสงค์1.ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2.ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และกระบวณการให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้
2.นักเรียนสามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 117ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ครูที่ปรึกษา: นางสาวสิชาพัชร์ คณานนท์ชัยศิริ
วัตถุประสงค์1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร2 และอาคาร5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 118ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านนาฏศิลป์
3. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมบังคับ1. สามารถฝึกซ้อมนาฏศิลป์ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนได้ (อ-พฤ) (เวลา 16.00 - 18.00 น.)
2. สามารถเข้าร่วมแสดงการแสดงนาฏศิลป์/เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (4110) / ห้องศูนย์เพื่อนใจ (5416-5417)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. ผ้าแดง 2. เข็มขัดเงิน/เชือกคาดเอว
ID 119ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวภัทรี ชุมช่วย
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์และส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านการแสดง
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงต่างๆของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องทูบีนัมเบอร์วัน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาผ้าแดง
ID 120ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา 3ครูที่ปรึกษา: นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี
วัตถุประสงค์พัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบของบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยทางด้านนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมบังคับงานการแสดงของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 4110
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาผ้าแดง
ID 121ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: บอกต่อครูที่ปรึกษา: นายณัฐนนท์ ลุนพัฒน์
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น เรื่องราวที่สนใจ สิ่งที่ชอบระหว่างนักเรียนและครู
กิจกรรมบังคับนักเรียนแต่ละคนจะต้องเล่าเรื่องของตนเองอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่อง
สถานที่เรียนเข้า classroom เพื่อรับแจ้งสถานที่เรียน https://classroom.google.com/c/NjMzMjM3NDgwNTMy?cjc=tgtmwle
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 122ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: บอร์ดเกมครูที่ปรึกษา: นายเจตชรินทร์ คำอ่อน
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนเข้าใจกติกา วิธีการเล่น บอร์ดเกมที่สนใจอย่างน้อย 1 กิจกรรม
2. นักเรียนสามารถเล่น คิดวิเคราะห์ วางแผน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาในกิจกรรมบอร์ดเกมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
สถานที่เรียนหน้าอาคาร 4
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาบอร์ดเกมที่นักเรียนสนใจ (ถ้ามี)
ID 123ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: บอร์ดเกมครูที่ปรึกษา: นายอุกฤษณ์ จันทร์ป้อง
วัตถุประสงค์1. ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้บอร์ดเกม
2. ส่งเสริมนักเรียนให้เชื่อมโยงทักษะและความรู้จากบอร์ดเกมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมบังคับเข้าใจกติกาและการเล่นบอร์ดเกมอย่างน้อย 1 เกม ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน4404
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาบอร์ดเกมส่วนตัวของนักเรียน (หากต้องการนำมา)
ID 124ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เปตองเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นางอุไรวรรณ สุวรรณ์ศิลป์
วัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา การเล่นกีฬาเปตอง
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
กิจกรรมบังคับเข้าเรียน และร่วมเล่นกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียนสนามเปตองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 125ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ผ้าไทย…ไฉไลงามตา (1)ครูที่ปรึกษา: นายคมเดช พรมนาค
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค
2. เพื่อให้นักเรียนเลือกใช้ผ้าไทยให้เหมาะสมกับตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของผ้าไทย
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1-2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 126ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ผ้าไทย…ไฉไลงามตา (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวอุษา เกตุหาร
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค 2. เพื่อให้นักเรียนเลือกใช้ผ้าไทยให้เหมาะสมกับตนเอง 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของผ้าไทย
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1-2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 127ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฝรั่งเศสพาเพลินออนไลน์ครูที่ปรึกษา: นางสาวธนาตา พีรกันทรากร
วัตถุประสงค์เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคง่ายๆ ของภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันผ่านสื่อต่างๆ ออนไลน์
กิจกรรมบังคับไม่มี
สถานที่เรียนห้องพักครูภาษาต่างประเทศ / Google Classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม่มี
ID 128ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: พฤกษหรรษา (กลุ่ม 1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวหฤทย์ อันไธสง
วัตถุประสงค์1.ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้อย่างใกล้ชิด นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.ครูนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กิจกรรมบังคับศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียนห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (4204)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 129ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: พักก่อนครูที่ปรึกษา: นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความผ่อนคลายในการเรียนและมีสมาธิในการเรียน
กิจกรรมบังคับปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่เรียนธนาคารโรงเรียนชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 130ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: พับเหรียญโปรยทาน 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์เหรียญโปรยทานในรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงามได้
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเสริมสร้างความสามััคคีในการทำงาน
กิจกรรมบังคับพับเหรียญโปรยทานได้อย่างน้อย 1 แบบ
สถานที่เรียนห้อง 2401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาริบบิ้้นพลาสติก ขนาด 0.5 นิ้้ว
ID 131ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: พับเหรียญโปรยทาน 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวปวีณา ยอดยศ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์เหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆ ที่สวยงามได้
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงาน
กิจกรรมบังคับพับเหรียญโปรยทานได้อย่างน้อย 1 แบบ
สถานที่เรียนห้อง 2401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาริบบิ้นพลาสติก ขนาด ครึ่งนิ้ว
ID 132ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพิ่มพูนศักยภาพวิชาเคมี 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี
วัตถุประสงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งศึกษาวิธีการพัฒนาเด็กและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
กิจกรรมบังคับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สถานที่เรียน1306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน อุปกรณ์สำหรับจดบันทึก
ID 133ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพิ่มพูนศักยภาพวิชาเคมี 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวปัณณิดา ประสานสอน
วัตถุประสงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งศึกษาวิธีการพัฒนาเด็กและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
กิจกรรมบังคับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สถานที่เรียน1306 (ห้องศูนย์เคมี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน อุปกรณ์สำหรับจดบันทึก
ID 134ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฟังแล้วดีครูที่ปรึกษา: นางสาวสุนิสา เถาจำปา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการฟังเพลง
3. เพื่อให้นักเรียนแบ่งปันเพลงโปรดของตนเองพร้อมบอกความหมายได้
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนต้องแบ่งปันเพลงที่ชื่นชอบของตนแก่ผู้อื่นในชุมนุม พร้อมบอกความหมายของเพลงได้
2. นักเรียนสามารถเขียนบทความเกี่ยวกับเพลงที่ชอบเพื่อแบ่งปันแก่ผู้อื่นในโลกออนไลน์ได้
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3/google classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 135ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฟุตซอลครูที่ปรึกษา: นายอภิรักษ์ เรืองนคร
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้ทักษะ วิธีการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล
2. เพื่อออกกำลังกายในเวลาว่าง นำมาซึ่งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
กิจกรรมบังคับฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตซอล รวมถึงกฎ กติกาในการเล่นและแข่งขันด้วยความสนุกสนาน
สถานที่เรียนสนามฟุตซอล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 136ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฟุตซอล2ครูที่ปรึกษา: นางสาวพิมพ์พลอย สุขบำรุง
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาและปฏิบัติทักษะการเล่นเฉพาะบุคคลและกลุ่ม
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของกีฬาฟุตซอล
3. ฝึกการทำงานร่วมกันการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
กิจกรรมบังคับเล่นฟุตซอลและฝึกซ้อมสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน
สถานที่เรียนสนามฟุตซอล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดกีฬา
ID 137ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แฟชั่นโชว์ครูที่ปรึกษา: นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะในการทำงานร่วมกันและสามารถสร้างสรรค์งานแฟชั่นตามความชอบและความถนัด
กิจกรรมบังคับ1. ออกแบบแฟชั่น
2. ดำเนินกิจกรรมแฟชั่นโชว์
สถานที่เรียนห้อง 4106
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ID 138ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาพยนตร์กับทฤษฎีแห่งความบันเทิงครูที่ปรึกษา: นายอิสระ สระแก้ว
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ที่กระตุ้นความสนใจของเด็กก่อให้เกิดพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้งกระบวนการคิดและการเรียนรู้ ทำให้สมองสามารถเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้น
กิจกรรมบังคับ1.เข้าเรียนร้อยละ 80
2.วิพากษ์หนังเชิงวิชาการที่สนใจ จำนวนอย่างน้อย 2 เรื่อง
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมามือถือ /ไอแพด
ID 139ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาพเล่าเรื่อง ครูที่ปรึกษา: นางพนิดา ศรีอ่ำดี
วัตถุประสงค์ชุมนุมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ บนพื้นฐานของเหตุผล
กิจกรรมบังคับภาพถ่าย 5 ภาพ ตามหัวข้อต่างๆ (โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฝีมือตนเองเท่านั้น)
สถานที่เรียนทางเชื่อมตึก 2,3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 140ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาฝรั่งเศสครูที่ปรึกษา: นายนัทธพงศ์ นาคเกษม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
กิจกรรมบังคับพูด-อ่านภาษาฝรั่งเศส
สถานที่เรียน3401 (ห้องเล็ก) หรือออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาด
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 141ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาเหนือครูที่ปรึกษา: นางมัลลิกา ภาพีรนนท์
วัตถุประสงค์ภาษาเหนือ เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดในภาคเหนือของไทย ซึ่งภาษาถิ่นนั้นถือว่าเป็นภาษาที่สวยงาม บ่งบอกถึงวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของแต่ละที่ได้เป็นอย่างดี โดยภาษาถิ่นเป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจภาษาเหนือ จึงมีการจัดตั้งชุมนุมภาษาเหนือขึ้น
กิจกรรมบังคับการพูด-ฟังภาษาเหนือ
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 142ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวครูที่ปรึกษา: นางจรินพรรณ กลิ่นหอม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากการฟัง พูด อ่าน และเขียนจากสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สถานที่เรียนOnline
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาIpad, Tablet หรือ Computer
ID 143ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: มองโลกผ่านซีรีส์ครูที่ปรึกษา: นางสาวอารยา ปัญจพิสิฐ
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ในประเด็นสังคมผ่านซีรีส์
2.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักต่อประเด็นสำคัญในโลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน พูดคุย และอภิปรายประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านซีรีส์
กิจกรรมบังคับวิเคราะห์ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในซีรีส์ที่นักเรียนสนใจ
สถานที่เรียนGoogle Classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 144ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: มัคคุเทศน์น้อยนำเที่ยวครูที่ปรึกษา: นางสาวรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ
วัตถุประสงค์ศึกษาประวัติโรงเรียน พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี)
กิจกรรมบังคับศึกษาประวัติโรงเรียน พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) เล่าเรื่องราวที่ศึกษาพร้อมนำเที่ยวให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาติดต่อเยี่ยมเยือน
สถานที่เรียนเรือนพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา“_” เบอร์โทรติดต่อ ครูรุจิรา 0899940003
ID 145ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: มารู้จักกีฬารักบี้ฟุตบอลกันครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อใช้เวลาว่างออกกำลังกายโดยใช้กีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นสื่อ
2. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลของตนเองและหมู่คณะให้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อความสามัคคีอันดี มีน้ำใจ ในหมู่คณะ
4. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชื่อมั่น เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
กิจกรรมบังคับ1.ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2.ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล ตามความสามารถของตนเอง
3.ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ ข้อตกลง ในการเรียนอย่างเคร่งคัด
สถานที่เรียนปะรำพิธีสนามฟุตบอล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม่มี
ID 146ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รักษ์ภาษาไทยครูที่ปรึกษา: นางสาวประภัสสร ทับทิมดี
วัตถุประสงค์1.พัฒนาทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม
2.ส่งเสริมให้รักและภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทย
กิจกรรมบังคับ1.แบบฝึกหัดเกี่ยวกับภาษาไทยด้านต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม
สถานที่เรียนห้อง 3305
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่่่องเขียน
ID 147ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รักษ์โลกครูที่ปรึกษา: นางจิรพันธ์ อัตจริต
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.นักเรียนเสนอแนะแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
3.ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
กิจกรรมบังคับนำเสนอแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน5316
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 148ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โรงเรียนสุจริต สวดมนต์แปลบาลี อังกฤษครูที่ปรึกษา: นายคณาวุฒิ อาษาชำนาญ
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2.เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
3.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สวดมนต์แปลบาลี อังกฤษ และการสวดทำนองสรภัญญะ
4.เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของการเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนนับ
กิจกรรมบังคับ1.การเขียน storyboard โรงเรียนสุจริต
2.การสวดมนต์แปลบาลี อังกฤษ
3.การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
สถานที่เรียนห้องเก็บแผนที่ (ข้างห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) สอบถามได้ที่ห้องพักครูสังคมศึกษาฯ 220
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. โทรศัพท์มือถือ / iPad. 3. หนังสือสวดมนต์
ID 149ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ลากเส้น เล่น โยงครูที่ปรึกษา: นางสุพรรษา ชาญกระโทก
วัตถุประสงค์นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขาวงกต และมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กิจกรรมบังคับนักเรียนทุกคนต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลากเส้นต่อ หรือเขาวงกต ตามใบงานของชุมนุมให้เสร็จเรียบร้อย
สถานที่เรียนอาคาร 3 ชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์การเขียน , ดินสอสี
ID 150ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครูที่ปรึกษา: นายกฤษฏา สังวรณ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะลูกเสือให้กับลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความสามารถ ในการบำเพ็ญประโยชน์และพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม
3. เพื่อสร้างแกนนำในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้
กิจกรรมบังคับ1. เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือกองร้อยพิเศษตามปฏิทินวิชาการของทางโรงเรียน
2. เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาทักษะด้านลูกเสือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. เข้าร่วมเป็นแกนนำในกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
สถานที่เรียนบริเวณลาน scout
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 151ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เลโก้ครูที่ปรึกษา: นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด
วัตถุประสงค์-เพื่อฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน
-เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรคฺ์
กิจกรรมบังคับต้องมีชิ้นงานส่งอย่างน้อย2ชิ้น
สถานที่เรียนอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเลโก้
ID 152ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เล่าได้ไหม V3ครูที่ปรึกษา: นายสุภกิจ แก้วดวงดี
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความคิดความเชื่อและค่านิยมของตนในสังคม
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีเข้าใจการปฏิบัติตนในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมบังคับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใน classroom ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
สถานที่เรียนออนไลน์ classroom , meet หรือ ห้อง 221
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
ID 153ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เล่าเรื่อง ghost storyครูที่ปรึกษา: นายจตุพร ใจหาญ
วัตถุประสงค์1. สามารถอธิบาย เล่าเรื่อง แบ่งปันประสบการณ์ของเรื่องเล่าที่ตนเองได้ฟังมาได้
2. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการฟังและการนำเสนอ
กิจกรรมบังคับ1. อธิบาย เล่าเรื่อง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากเรื่องเล่าที่ตนเองชอบที่ได้ฟังจาก YouTube
2. สรุปเรื่องราว นำเสนอ เล่าเรื่อง ให้เพื่อนเข้าใจได้ในเวลาที่กำหนด อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
สถานที่เรียนห้อง 7404
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 154ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เล่าสู่กันฟังครูที่ปรึกษา: นางสาวหทัยทิพย์ อินทรโชติ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ กับนักเรียนคนอื่น ๆ ในชุมนุม
กิจกรรมบังคับนักเรียนแต่ละคนต้องเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเรื่องที่ตนเองถนัดอย่างน้อย 1 เรื่อง และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ในชุมนุม
สถานที่เรียน4202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 155ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วงโยธวาทิตครูที่ปรึกษา: นายศิริธัญญา ตันสกุล
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตตามเครื่องดนตรีที่กำหนด วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 15.30-18.00 น.
2. ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตรวมวง ในวันอังคาร เวลา 06.30-07.30 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 06.30-09.00 น.
3. บรรเลงดนตรีวงโยธวาทิตในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องวงโยธวาทิต
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาถ้านักเรียนมีเครื่องดนตรีส่วนตัวสามารถนำมาใช้ฝึกซ้อมและแสดงได้
ID 156ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วงโยธวาทิตครูที่ปรึกษา: นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ
วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านดนตรี
2. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันในรูปแบบการบรรเลงดนตรี
3. นักเรียนได้ทำจิตอาสาในเรื่องการบริการชุมชน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีทั้งประเภทเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบ และ การแสดงประกอบ
2. ฝึกระเบียบแถว การเดินบรรเลงในรูปแแบดนตรีสนาม
สถานที่เรียนห้องวงโยธวาทิตและห้องดนตรีสากล (4108 และ 4109)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหากนักเรียนมีเครื่องดนตรีส่วนตัว สามารถนำมาใช้ฝึกซ้อมและแสดงได้
ID 157ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วงโยธวาทิต3ครูที่ปรึกษา: นายธนาพิพัฒน์ สิงห์เฉลิม
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตตามเครื่องดนตรีที่กำหนด วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 15.30-18.00 น.
2. ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตรวมวง ในวันอังคาร เวลา 06.30-07.30 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 06.30-09.00 น.
3. บรรเลงดนตรีวงโยธวาทิตในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องวงโยธวาทิต
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาถ้านักเรียนมีเครื่องดนตรีส่วนตัวสามารถนำมาใช้ฝึกซ้อมและแสดงได้
ID 158ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วอลเลย์บอล HAครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวเรือง สอนธรรม
วัตถุประสงค์1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกาและวิธีการเล่นวอลเลย์บอลที่ถูกต้อง
2. เสริมสร้างทักษะพื้นฐานในกีฬาวอลเลย์บอล
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
กิจกรรมบังคับ1.เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
2. ติดตามกิจกรรมผ่าน Google Classroom
สถานที่เรียนศูนย์กีฬา หรือ Google Classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 159ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วอลเลย์บอล HIครูที่ปรึกษา: นายภโวทัย แจ่มแจ้ง
วัตถุประสงค์1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกาและวิธีการเล่นวอลเลย์บอลที่ถูกต้อง
2. เสริมสร้างทักษะพื้นฐานในกีฬาวอลเลย์บอล
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
กิจกรรมบังคับ1.เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
2. ติดตามกิจกรรมผ่าน Google Classroom
สถานที่เรียนศูนย์กีฬา หรือ Google Classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 160ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วิทยาศาสตร์กับความงามของมนุษย์ครูที่ปรึกษา: นายภัคพล อนุรักษ์เลขา
วัตถุประสงค์1. อธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภทต่างๆ
3. สืบค้นข้อมูลและสำรวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับความงาม
4. นำความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมบังคับ1. อธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภทต่างๆ
3. สืบค้นข้อมูลและสำรวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับความงาม
4. นำความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
สถานที่เรียนห้องเรียน 4303 และ Google classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาครูผู้สอนแจ้งผ่าน Line และ Google classroom ในแต่ละสัปดาห์
ID 161ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สนุกกับการนำเสนอด้วย Microsoft Power Pointครูที่ปรึกษา: นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง
วัตถุประสงค์(1) ผู้เรียนรู้หลักการสร้างเอกสารนำเสนอจาก Microsoft Power Point และใช้โปรแกรมสร้างเอกสารนำเสนอได้ถูกต้อง
(2) ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมบังคับเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ฝึกปฏิบัติ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายทาง Google Classroom
สถานที่เรียนอาคาร 7 ชั้น 2 ห้องเรียน 7206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น Handy Drive, Thumb Drive หรือ External Hard disk
ID 162ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สภานักเรียนครูที่ปรึกษา: นายธนชาติ เอียสกุล
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานสภานักเรียน
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมที่กำหนด
*เฉพาะคณะกรรมการสภานักเรียนเท่านั้น
สถานที่เรียนห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 163ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกครูที่ปรึกษา: นายพิสุทธิ์ แซ่อึ้ง
วัตถุประสงค์1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2 เพื่อให้น้ักเรียนสามารถออกแบบภาพกราฟฟิกได้อย่างสวยงาม และเพิ่มขีดความสามารถ ศักภาพในด้านการออกแบบให้มากขึ้น
กิจกรรมบังคับ1 นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
2 นักเรียนจะต้องสามารถนำความรู้ด้านโปรแกรมกราฟฟิก ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ห้อง 7401 ชั้น 4 อาคาร 7
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 164ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สร้างสรรค์สังคมครูที่ปรึกษา: นางสาวกรภัทร์ ชัยธนวรกาล
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อตนเอง
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่นักเรียนใช้ความสามารถและความคิดริเริ่มของตนเอง
สถานที่เรียนห้อง 2301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมามือถือ
ID 165ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สหายสายแคมป์ครูที่ปรึกษา: นายอิมรอน มามะเร
วัตถุประสงค์1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการตั้งแคมป์ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
3.เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ
4.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
กิจกรรมบังคับ1.เข้าชุมนุมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตั้งแคมป์
สถานที่เรียนลานข้างห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 166ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ส่องวัฒนธรรม สู่อาหารครูที่ปรึกษา: นายนราทร สุวรรณ
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางด้านอาหาร
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ที่ส่งผลต่ออาหาร
3. เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน แสดงออกและนำเสนอความรู้ทางด้านอาหารและสะท้อนวัฒนธรรม
กิจกรรมบังคับนำเสนอผลงานถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร
สถานที่เรียน2301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 167ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สะกดคำพาเพลินครูที่ปรึกษา: นางประภา ปักษี
วัตถุประสงค์1. เพ่ือให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับ- นักเรียนต้องอ่านและเขียนสะกดคำต่างๆ ทุกครั้งที่ร่วมกิจกรรม
สถานที่เรียนห้องภาษ่ไทย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 168ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เสริมความงามตามวัยครูที่ปรึกษา: นายทัชชกร พวงพันธ์
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการดูแลความสะอาดของผม
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ การทำความสะอาดผม ดูแลรักษาความสะอาด
3.เห็นความสำคัญของความสะอาดต่างๆ ของร่างกาย
กิจกรรมบังคับการปฏิบัติการสระผม เป่าผม มัดผมจัดทรงให้สวยสมวัย
สถานที่เรียนห้อง 7110 ห้องเสริมสวย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมายาสระผม
ID 169ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชนครูที่ปรึกษา: นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง
วัตถุประสงค์๑ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. เพื่อเสริมสร้างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
๓. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
๔. เพื่ออนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของภาษาไทย
กิจกรรมบังคับ๑ นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้คล่อง
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกอักขรวิธี
๓. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
สถานที่เรียน2403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 170ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากรุกไทยครูที่ปรึกษา: นายนิตินัย ศรีใส
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการวางแผน การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
กิจกรรมบังคับแข่งขันหมากรุกไทยภายในกลุ่มสมาชิกของชุมนุม
สถานที่เรียนลานหน้าห้อง 3101 ใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตัวหมากรุกไทยพร้อมกระดานหมากรุก
ID 171ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากรุกไทยครูที่ปรึกษา: นางสาวศนิสา บุญสง่า
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการวางแผน การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
กิจกรรมบังคับผู้เรียนสามารถเล่นหมากรุกไทยกับผู้อื่นได้
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3 หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตัวหมากรุกไทยและกระดานในการเล่น
ID 172ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากฮอร์สไทยครูที่ปรึกษา: นายโกรบ มุทาพร
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษาะการใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
กิจกรรมบังคับเล่นหมากฮอร์สได้ชนะ 2 ใน 3
สถานที่เรียนบริเวณใต้อาคาร 3 หน้าห้องกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตารางหมากฮอร์สและเบี้ยหมากฮอร์ส(หรือเล่นจากโทรศัพท์มือถือ)
ID 173ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากฮอสครูที่ปรึกษา: นางสาวขวัญใจ ภานุศรี
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อศึกษาความเป็นของหมากฮอส
3. เพื่อให้ทราบกติกาการเล่นหมากฮอสที่ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรม 80 % ขาดไม่เกิน 4 ครั้ง
สถานที่เรียน3308
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 174ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ห้องเรียนสีเขียว 1ครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว
วัตถุประสงค์1.เรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บรรจุประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษในด้านสังคม และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
2.นำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน
สถานที่เรียนห้องเรียนสีเขียว (ห้อง 4401)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 175ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ห้องเรียนสีเขียว 2ครูที่ปรึกษา: นางณัฐธยา วิเศษวงษา
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆผ่านกิจกรรมที่บรรจุประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะในด้านสังคมและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
2. นำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน
สถานที่เรียนห้องเรียนสีเขียว (ห้อง 4401)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 176ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ห้องเรียนสีเขียว3ครูที่ปรึกษา: นางสาววิไลลักษณ์ อานิน
วัตถุประสงค์1.เรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บรรจุประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะในด้านสังคม และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
2.นำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน
สถานที่เรียนห้องเรียนสีเขียว (ห้อง 4401)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 177ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ห้องสมุดครูที่ปรึกษา: นางสาวนิตยา ชัยมงคล
วัตถุประสงค์1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่าน เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ประโยชน์จากวัสดุสารสนเทศภายในห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเป็นผู้นำในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมบังคับ1. ให้ผู้เรียนสืบค้นสารสนเทศเรื่องที่สนใจ พร้อมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
2. ให้ผู้เรียนใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอข้อมูล
3. ให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด
สถานที่เรียนห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 178ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อัปเดตซีรีย์วาย 2023 ep.2ครูที่ปรึกษา: นางวันวิสา ด่านสกุล
วัตถุประสงค์1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงและความหลากหลายทางเพศ
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณในการเสพสื่อ
3. แลกเปลี่ยนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเหมือนกัน
กิจกรรมบังคับนำเสนอข้อคิดที่ได้จากการดูซีรี่ย์ (Y) ที่ประทับใจที่สุด
สถานที่เรียน4303
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 179ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อ่าน Mangaครูที่ปรึกษา: นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล
วัตถุประสงค์1. พัฒนาทักษะการอ่านเอาเรื่อง
2. เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านเรื่องราวใน Manga
กิจกรรมบังคับ1. อ่าน Manga ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง
2. นำเสนอ Manga ที่น่าสนใจหน้าชั้นเรียน
3. พูดแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ Manga
สถานที่เรียนห้อง 2405
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสืิอ Manga หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีี่สามารถเปิด Manga ออนไลน์ได้
ID 180ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อ่านสรุปความครูที่ปรึกษา: นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร
วัตถุประสงค์ส่งเสริมการอ่านหนังสือ/บทความตามความสนใจของนักเรียน
กิจกรรมบังคับส่งสรุปความที่ได้จากการอ่านหนังสือ/บทความเรื่องใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน จำนวน 10 เรื่อง
สถานที่เรียน-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม่มี
ID 181ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อาสาพยาบาลครูที่ปรึกษา: นางสาวบุษบา ห้าวหาญ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับต้องเข้าร่วมเป็นอาสาพยาบาลในกิจกรรมของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายได้
สถานที่เรียนห้องพยาบาล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 182ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อาหารไทย 4 ภาคกับเชฟปุญญ่าครูที่ปรึกษา: นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมด้สนอาหารไทย 4 ภาค
กิจกรรมบังคับต้องสาธิตการทำอาหารภาคใดภาคหนึ่ง
สถานที่เรียนเรือนพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว
ID 183ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อิสรภาพทางการเงินครูที่ปรึกษา: นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยรักการออม
2.เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออม
3.เพื่อให้นักเรียน รู้จักสร้างเป้าหมายในการออม
กิจกรรมบังคับ1.กำหนดเป้าหมายการออม
2.ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
สถานที่เรียน2202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด
ID 184ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อิสรภาพทางการเงินครูที่ปรึกษา: นางสาวสุกัญญา รอดระกำ
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยรักการออม
2.เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออม
3.เพื่อให้นักเรียน รู้จักสร้างเป้าหมายในการออม
กิจกรรมบังคับ1.กำหนดเป้าหมายการออม
2.ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
สถานที่เรียน2201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 185ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โอ้โหปักษ์ใต้ครูที่ปรึกษา: นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณี
3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ต่างๆของภาคใต้
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนทุกคนนำเสนอภาษาใต้วันละคำ
2. ให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้ 1 สถานที่
สถานที่เรียนข้างอาคาร3ริมสระน้ำ หรือ ออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 186ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ิBeyond Drone-2ครูที่ปรึกษา: นางจิตฐิพร ณ ศรีโต
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการบินโดรน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการบินโดรนไปใช้งานด้านจิตสาธารณะ
กิจกรรมบังคับ1. เข้าร่วมกิจกรรมในคาบเรียนไม่น้อยกว่า 80 %
2. ไม่ใช้คาบเรียนชุมนุมไปทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นเกมส์ เล่นโทรศัพท์
สถานที่เรียนสนามเทนนิส
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโดรนที่่่่ชาร์ทแบตฯเต็มและมีแบตฯสำรองมาทุกครั้งที่มีกิจกรรมชุมนุม