รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ชุมนุมละ 22 คน)

ID 001ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: To be a reporterครูที่ปรึกษา: นางวันวิสา พริพล
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านการฟัง อ่าน ข่าวจากสื่อ ต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ โทรทัศน์
กิจกรรมบังคับอ่านออกเสียง ตีความแปลความหมายจากข่าวที่อ่านได้
สถานที่เรียนห้อง 3206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmart Phone, ข่าวจากหนังสือพิมพ์
ID 002ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: A Young Ecologist นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์ครูที่ปรึกษา: นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมกิจกรรมเพิ่มเติมในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขานิเวศวิทยา
กิจกรรมบังคับกิจกรรมเน้นการทำปฏิบัติการ ซึ่งนักเรียนจะต้องเข้าทำ LAB จึงจะผ่านการประเมิน

หมายเหตุ: รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1-2 (ทีมละ 3 คน) ที่สนใจร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียนห้อง 4207
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน
ID 003ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: A-MATH (1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม
วัตถุประสงค์1. ฝึกทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกม A-MATH
2. เกิดทักษะการคิดและแกปัญหาอย่างมีระบบ
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถเล่นเกมส์คณิตศาสตร์ A-math ได้ถูกต้องตามหลักการ
สถานที่เรียนห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 004ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: A-Math (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางเกมคณิตศาสตร์ ได้ฝึกการวางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถเล่นเกมคณิตศาสตร์ A-Math ได้ถูกต้องตามหลักการ
สถานที่เรียนห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 005ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: around Bangkokครูที่ปรึกษา: นางสาวทิพย์สุดา ธรรมสวาสดิ์
วัตถุประสงค์1.เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว
2. ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์
3. นักเรียนมีทักษะ การฟังพูดอ่านเขียน
กิจกรรมบังคับนักเรียนจะต้องส่งชิ้นงานที่ครูกำหนดแต่ละสัปดาห์
สถานที่เรียน3403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือมือ
ID 006ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Audition Sing with Smule (season4)ครูที่ปรึกษา: นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่าน การร้องเพลงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยผ่าน application ร้องเพลงคาราโอเกะออนไลน์
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อการร้องเพลง ทั้งเพลงสากล และ เพลง ไทย
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการร้องเพลง
กิจกรรมบังคับร้องเพลงตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมแต่ละสัปดาห์
(ข้อกำหนด นักเรียนที่ลงชุมนุมนี้ควรชอบในการร้องเพลง)
สถานที่เรียน3402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์ที่มีการโหลด application Smule
ID 007ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Basketball พื้นฐานและกฏกติกาในการแข่งขัน ครูที่ปรึกษา: นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล
วัตถุประสงค์นักเรียนได้ทักษะพื้นฐานในการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกต้องรวมกับพื้นฐานการเคลื่อนที่ในกีฬาบาสเกตบอลและได้รับความรู้เกี่ยวกับกติกาการตัดสินในการแข่งขัน สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการออกกำลังกาย
กิจกรรมบังคับลงปฏิบัติจริงในสนามบาสเกตบอล
สถานที่เรียนสนามบาสเกตบอล นิลุบล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดกีฬาและนกหวีด
ID 008ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BD.Bikeปั่นๆ(1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ
วัตถุประสงค์1.นร.มีความรู้และทักษะเรื่องจกรยานและการปั่น
2.นร.รู้จักใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์
3.นร.ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
กิจกรรมบังคับ1.นร.ต้องปั่นจักรยานได้
2.นร.ต้องมีจักรยานเป็นของตัวเอง
3.นร.สามารถนำจักรยานมาร.ร.ได้ในวันที่เรียนคาบชุมนุม
สถานที่เรียน1.หน้าห้องสมุด 2.ลานวิ่งสนามร.ร.
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.จักรยาน 2.หมวกกันน็อค 3.กางเกงปั่น(ถ่ามี)
ID 009ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BDDC (Bodindecha Dancing Club) ครูที่ปรึกษา: นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการเต้นให้แก่นักเรียนผู้มีความสนใจ
กิจกรรมบังคับออกแบบและฝึกซ้อมการเต้น
สถานที่เรียนลานหน้าสหกรณ์ ใต้อาคาร 5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 010ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BoardGame การเรียนรู้หลากมิติครูที่ปรึกษา: นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมที่บรรจุประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะในด้านสังคม และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
2. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1. ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่จัด
2. ร่วมทำเอกสารที่ทางชุมนุมจัดทำขึ้น(รวมทั้งเอกสารออนไลน์)
สถานที่เรียนชั้น 2 ของหอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกาน้ำเงิน/เครื่องเขียนอื่นๆ และโทรศัพท์มือถือ (กรณีทำเอกสารออนไลน์)
ID 011ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BoardGame การเรียนรู้หลากมิติครูที่ปรึกษา: นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมที่บรรจุประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะในด้านสังคม และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
2. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1. ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่จัด
2. ร่วมทำเอกสารที่ทางชุมนุมจัดทำขึ้น(รวมทั้งเอกสารออนไลน์)
สถานที่เรียนชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกาน้ำเงิน/เครื่องเขียนอื่นๆ และโทรศัพท์มือถือ(กรณีทำเอกสารออนไลน์)
ID 012ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Bodin Bikeครูที่ปรึกษา: นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการขี่จักรยาน และเสริมสร้างความแข็งแรงทางกายภาพของนักเรียน
กิจกรรมบังคับสามารถนำจักรยานมาในคาบชุมนุมได้
สถานที่เรียนปะรำพิธีและลู่วิ่ง สนามฟุตบอลโรงเรียน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาจักรยาน
ID 013ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Bodin FPS E-Sportsครูที่ปรึกษา: นายฐิติพงศ์ จันทสีร์
วัตถุประสงค์ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในกีฬา E-Sports ให้มีพัฒนาการ และทัศนคติ ไปในทางที่ถูกต้อง
สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนทุกคนสามารถแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกีฬา E-Sport โดยไม่กระทบกับการเรียน
2. นักเรียนต้องผ่านการทดสอบหลังจากได้ศึกษาวิธีการแข่งขันจากนักกีฬา E-Sports มืออาชีพ
สถานที่เรียน5308
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 014ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ChemTest&Designsครูที่ปรึกษา: นายไพศาล วงษ์ระหงษ์
วัตถุประสงค์นักเรียนสามารถใช้หลักการทางเคมีในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
กิจกรรมบังคับใช้หลักการทางเคมีในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
สถานที่เรียนห้อง 3306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 015ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Coding for futureครูที่ปรึกษา: นายโกศล มูลพรม
วัตถุประสงค์1. เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. เพื่อเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์ผ่านเกมที่กระตุ้นความคิดและจินตนาการ
กิจกรรมบังคับเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
สถานที่เรียนห้อง 2202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ (ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้)
ID 016ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Communication arts ครูที่ปรึกษา: นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของการสื่อสารต่างๆ เช่น สาร ผู้ส่งสาร สื่อ ผู้รับสาร
กิจกรรมบังคับรับเฉพาะนักเรียน ม.5-6
แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ เท่านั้น
- ศึกษาความรู้ ทักษะ งานนิเทศศาสตร์แขนงต่างๆ ตามความถนัดของนักเรียน
- ปฏิบัติงานต่างๆ ของแผนการเรียน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการทางการแสดง(แผนการเรียนนิเทศศาสตร์)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดปฏิบัติการ(ชุดวอร์ม เสื้อยืดดำ - กางเกงขายาวสีดำ)
ID 017ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Crossword Gameครูที่ปรึกษา: นางสาวสุพพัตรา นวะศรี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกสมาธิและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น
กิจกรรมบังคับทุกคนได้เรียนรู้กฎกติกาการเล่น
สถานที่เรียนห้อง2204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 018ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: D.I.Yครูที่ปรึกษา: นางมัลลิกา ภาพีรนนท์
วัตถุประสงค์1.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ขึ้นมาจากสมองของตัวเอง
3. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย โดยสามารถนำเศษถุงพลาสติก หรือสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เหลือทิ้งแล้ว นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานขึ้นได้
กิจกรรมบังคับสร้างชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ 1 ชิ้น
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 019ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: DIY paper mache1ครูที่ปรึกษา: นางสาวชลนิชา โคตรสีหา
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อฝึกให้นักเรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้อง 7306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 020ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: DIY paper mache2ครูที่ปรึกษา: นางสาวปิยะรัตน์ สารภี
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อฝึกให้นักเรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้อง 7306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 021ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Doodle วาดเล่นที่ไม่ใช่เล่น ๆ 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวสวัญญา ประจำเรือ
วัตถุประสงค์1. ฝึกฝนทักษะการวาดภาพ Doodle Art
2. ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝึกฝนทักษะจดบันทึกในรูปแบบภาษาภาพ
กิจกรรมบังคับวาดภาพ Doodle art ส่ง 3 ชิ้นงาน
สถานที่เรียนห้อง 4208
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดวาดภาพ ดินสอ ยางลบ ปากกาตัดเส้น
ID 022ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Doodle วาดเล่นที่ไม่ใช่เล่น ๆ 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวชลิตตา เจริญสุข
วัตถุประสงค์1. ฝึกฝนทักษะการวาดภาพ Doodle Art
2. ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝึกฝนทักษะจดบันทึกในรูปแบบภาษาภาพ
กิจกรรมบังคับวาดภาพ Doodle art ส่ง 3 ชิ้นงาน
สถานที่เรียน4208
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดวาดภาพ ดินสอ ยางลบ ปากกาตัดเส้น
ID 023ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Econlifeครูที่ปรึกษา: นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ
วัตถุประสงค์เพื่่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเศรษฐศาตร์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
เพื่่อให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมที่ดีต่อเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมบังคับบันทึกรายรับรายจ่าย
สถานที่เรียน2302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 024ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: English From Social Networkครูที่ปรึกษา: นางสาวจินดา ไขตะขบ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากตํารา เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียน
กิจกรรมบังคับใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่างๆ
สถานที่เรียน3305
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ,ไอแพดหรือแทบเล็ต ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอเน็ตได้
ID 025ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: English in Daily Lifeครูที่ปรึกษา: นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในสังคมปัจจุบัน
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สถานที่เรียนห้อง 3207
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 026ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: English through Social Mediaครูที่ปรึกษา: นายสาธิต สมใจ
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกทักษะผ่านทาง Social Media และให้นักเรียนได้เลือกรู้จักใช้ประโยชน์ ของ Social Media ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมบังคับเลือก/ เรียนเนื้อต่างๆที่พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแล้ว แชร์ลงในสื่อ social media ของตนเอง
สถานที่เรียนห้อง 3206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmart Phone
ID 027ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Fight for TCAS 63 (***เฉพาะนักเรียนชั้นม.6 เท่านั้น)ครูที่ปรึกษา: นายวัชรพงศ์ หอมนาน
วัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาข้อมูลการรับเข้าศึกษาในระบบ Tcas63
3. เพื่อการเลือกคณะ มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 028ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Fit & Firm (Bodybuilding)ครูที่ปรึกษา: นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและถูกวิธี
2. เพื่อให้นักเรียนออกแบบ กำหนด ตารางการ เล่นเวทเทรนนิ่งได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตัวเอง
4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ1. ออกกำลังกาย
2. ออกแบบ ตาราง การเล่นเวท
3. เวทเทรนนิง (Weight training)
4. เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม
สถานที่เรียนโรงยิมพละศึกษา ,Gym
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. ถุงมือใส่ออกกำลังกาย เล่นเวท 2. ชุดออกกำลังกาย 3. รองเท้าผ้าใบ 4. ผ้าขนหนูเช็ดเหงื่อ
ID 029ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Goal GAT 1ครูที่ปรึกษา: นายนิรรัตน์ อจลพล
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำแบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 1 ได้ 150 คะแนนเต็ม
กิจกรรมบังคับฝึกทำแบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 1 โดยไม่วาดแผนภูมิ
สถานที่เรียนห้อง 5214
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษหรือสมุดเหลือใช้
ID 030ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: jigsawครูที่ปรึกษา: นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการจับลำดับขั้นตอน
2. ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน
3. ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
4. สร้างสมาธิ สติ ปัญญา อารมณ์และความมีสุนทรียศาสตร์
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
7. ฝึกการใช้เวลาว่างให้เปิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับต่อจิ๊กซอตามภาพที่กำหนดให้จากง่ายไปยากให้เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้กระบวนการการทำงานเป็นทีม
สถานที่เรียนโรงอาหารชั้น 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 031ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: K pop song loverครูที่ปรึกษา: นางสาวบุษบา ห้าวหาญ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
2. เพื่อเป็นเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีใต้
กิจกรรมบังคับบรรยาย เพลง k pop ที่ฉันชอบ
สถานที่เรียนห้องหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมาร์ทโมน
ID 032ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Knowing Germanครูที่ปรึกษา: นางวรดา บุญล้ำเลิศ
วัตถุประสงค์ศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเยอรมันนี
กิจกรรมบังคับแนะนำตนเองเป็นภาษาเยอรมันได้
สถานที่เรียนห้องเรียน 3302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 033ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Korean Cultureครูที่ปรึกษา: นางสาวชฎาพร เสามั่น
วัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศที่มีความสำคัญในทวีปเอเชีย
2. เพื่อเปิดโอการให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. เพื่อนำความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมบังคับสามารถนำเสนอโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีได้
สถานที่เรียน3301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาhandy drive สำหรับใส่ข้อมูลในการนำเสนอ
ID 034ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง(1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมบังคับจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ
สถานที่เรียนลานข้างห้องคณิตศาสตร์(ริมน้ำตรงข้ามห้องSTEM)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 035ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง(2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวบงกช เหล็กผา
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมบังคับจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ
สถานที่เรียนลานข้างห้องคณิตศาสตร์(ริมน้ำตรงข้ามห้องSTEM)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 036ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง(3)ครูที่ปรึกษา: นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมบังคับจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ
สถานที่เรียนลานข้างห้องคณิตศาสตร์(ริมน้ำตรงข้ามห้องSTEM)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 037ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Love Healthyครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี
3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ
4.เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการกับหลายวิชา
5.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่เรียนบริเวณ รร., สนามเทนนิส, โรงยิม, ศูนย์กีฬา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์กีฬาที่นักเรียนสนใจ
ID 038ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: M.C.Bodindechaครูที่ปรึกษา: นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดและการแสดงออก
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้อง 2402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 039ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: M.C.Bodindecha ครูที่ปรึกษา: นางวณิตา ประภัศร
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการพูดและการนำเสนองานในที่สาธารณะ
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกบุคลิกภาพในการพูดในที่สาธารณะ
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกทักษะการพูด
2. ฝึกการนำเสนอในที่ประชุม
สถานที่เรียนห้อง 2402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 040ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Mandala : ศิลปะสร้างสมาธิครูที่ปรึกษา: นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและฝึกสมาธิให้กับผู้เรียนโดยการระบายสีจากภาพแมนดาลา
กิจกรรมบังคับระบายสีภาพแมนดาลา
สถานที่เรียนห้อง 4206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสีไม้
ID 041ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Multi-Drone IIครูที่ปรึกษา: นางจิตฐิพร ณ ศรีโต
วัตถุประสงค์1.พัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์
2.สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบังคับ1.เข้าเรียนทุกครั้ง. เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า80%
2.มีโดรนเป็นของตนเอง
3.มีจิตอาสาโดยใช้โดรนอย่างสร้างสรรค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สถานที่เรียนสนามเทนนิส
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโดรน, อุปกรณ์อื่นๆเพื่อสร้างสรรค์โดรนให้มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
ID 042ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Orchid & Cactus Loverครูที่ปรึกษา: นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความถนัดและสนใจ
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักต้นกล้วยไม้ แคคตัส และอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้หายากต่างๆ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถขยายพันธ์กล้วยไม้ แคคตัสได้และสามารถผลิตฮอร์โมนบำรุงต้นกล้วยไม้หรือพืชต่างๆได้
กิจกรรมบังคับ1. ขยายพันธ์กล้วย หรือ แคคตัส
2. แลกเปลี่ยนกล้วยไม้ หรือ แคคตัส
สถานที่เรียนหน้าห้อง 311 (คณิตศาสตร์)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากล้วยไม้ หรือ แคคตัส
ID 043ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Origamiครูที่ปรึกษา: นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี
วัตถุประสงค์1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการพับกระดาษเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์

2) ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษได้

3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาคภูมิใจในผลงานของตน
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนทุกคาบ ส่งชิ้นงานครบ
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 044ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Physics for Funครูที่ปรึกษา: นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า
วัตถุประสงค์1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดขั้นสูงทางด้านฟิสิกส์
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนฟิสิกส์อย่างสนุกกับกิจกรรรมนำสู่นวัตกรรม 4.0
4. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางฟิสิกส์โดยผ่านกิจกรรมชุมนุมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1. เลขนัยสำคัญเจ้าปัญหา
2. ต่อโครงสร้างอย่างหลากหลาย
3. สมดุลกลกับสมดุลธรรมชาติ
4. การ์ตูนฟิสิกส์สร้างสรรค์
5. Invent your self
สถานที่เรียนห้อง 4209 และห้อง 4403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 045ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Puzzle Gameครูที่ปรึกษา: นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และทบทวนคำศัพท์โดยเรียนรู้ผ่านเกม
กิจกรรมบังคับเล่นเกม Puzzle ผ่านร้อยละ 70
สถานที่เรียนห้องสมุด
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา ดินสอ ยางลบ
ID 046ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: recycle club 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวชลธิชา คำกองแก้ว
วัตถุประสงค์1. สืบค้น และอธิบายถึงประเภทวัสดุรอบตัว
2. ตระหนักถึงผลกระทบของวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อตนเอง สังคม และโลก
3. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือน
4. ประดิษฐ์ของใช้ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมบังคับของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
สถานที่เรียนลานหน้าห้อง STEM
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาของรีไซเคิล
ID 047ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: recycle club 2ครูที่ปรึกษา: นางณัฐธยา วิเศษวงษา
วัตถุประสงค์1. สืบค้นและอธิบายถึงประเภทวัสดุรอบตัว
2. ตระหนักถึงผลกระทบของวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อตนเอง สังคมและโลก
3. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือน
4. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมบังคับของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
สถานที่เรียนลานหน้าห้อง STEM
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาของรีไซเคิล
ID 048ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sodukuครูที่ปรึกษา: นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล
วัตถุประสงค์ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบบ
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สถานที่เรียน3401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา
ID 049ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: SUDOKUครูที่ปรึกษา: นางอังคณารัตน์ หวังดี
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกรูปแบบกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล
2. เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และการวิเคราะห์
3. เพื่อฝึกความคิดเรื่องการจัดลำดับและ sense of space รวมถึงการฝึกสมาธิ และพัฒนาความจำระยะสั้น
กิจกรรมบังคับฝึกทำตาราง sudoku ในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 10 ตารางขึ้นไป
สถานที่เรียนบริเวณใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ, ยางลบ
ID 050ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: The Idol คนบันดาลใจ 2ครูที่ปรึกษา: นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ
2. เพื่อประยุกต์หลักการจากบุคคลตัวอย่างมาใช้ในชีวิตจริง
กิจกรรมบังคับรับชมวีดิทัศน์ประวัติชีวิตบุคคลตัวอย่าง และสาระดีๆจากแหล่งข้อมูล online จากนั้นสรุปแนวคิด หลักการ สาระที่ได้ในรูปแผนผังมโนทัศน์
สถานที่เรียนห้องเรียน 3204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา ดินสอ
ID 051ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Think aloud!ครูที่ปรึกษา: นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านและการพูดเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สถานที่เรียน3205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 052ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Think Earthครูที่ปรึกษา: นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล
วัตถุประสงค์มนุษย์เป็นต้นทางสำคัญของปัญหาส่ิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน การสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ควรเร่งดำเนินการ โดยมีพื้นฐานจากความรับผิดชอบร่วมกัน เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่เพียงแต่มนุษย์ที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำอันเกิดจากการขาดความไม่รับผิดชอบ ดังคำเปรียบเปรยที่ว่า \\\"เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว\\\"
กิจกรรมบังคับนักเรียนนำเสนอตัวอย่างการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่สะท้อนถึงการรับผิดชอบต่อโลกต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน
สถานที่เรียนห้องเรียน 2202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
ID 053ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: TO BE NUMBER ONEครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง
วัตถุประสงค์นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยทำกิจกรรมได้โดยเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติด ตามโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
กิจกรรมบังคับนักเรียนเข้าร่วมในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
สถานที่เรียนห้องชมรมศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตามที่นัดหมายในแต่ละสัปดาห์
ID 054ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Trendy Lifeครูที่ปรึกษา: นางแววดาว วรัญญานนท์
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
กิจกรรมบังคับทำใบงานตามที่ครูกำหนด
สถานที่เรียน3205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 055ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: VOLLEY BALL HIครูที่ปรึกษา: นายนิพน แจ่มแจ้ง
วัตถุประสงค์1.นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอลได้
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติการเล่นขณะเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับได้
3.นักเรียนสามารถเล่นทีมได้
กิจกรรมบังคับนักเรียนเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 80 เปอร์เซนต์ของเวลาเรียน
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬาสรีรวิโรฒชั้นบน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเสื้อยืด
ID 056ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Word Puzzle!ครูที่ปรึกษา: นางสาวจันทมาศ ทิมโต
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับทำใบงาน puzzle quiz
สถานที่เรียน3205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 057ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กระโดดเชือกครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีอานันท์ เชยสุวรรณ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการกระโดดเชือกเดี่ยวและหมู่ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนนำการกระโดดเชือกเป็นสื่อในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
กิจกรรมบังคับปฏิบัติกระโดดเชือกประเภทรูปแบบต่างๆ
สถานที่เรียนลานเกม (หน้าร้านเจ๊หมวย)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเชือกกระโดดประเภทเดี่ยว
ID 058ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กระปุกออมสินจากแผ่นเฟรมครูที่ปรึกษา: นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์
2.เพืื่อให้นักเรียนรู้จักการออม
3.ฝึกความอดทน และทำให้ใจเย็นขึ้น
4.ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประหยัด
กิจกรรมบังคับกระปุกออมสินจากแผ่นเฟรม
สถานที่เรียนห้อง 7405
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาแผ่นเฟรม ไหมพรม เข็ม กรรไกร
ID 059ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กองร้อยพิเศษ (2)ครูที่ปรึกษา: นายอภิรักษ์ เรืองนคร
วัตถุประสงค์รู้ระเบียบ มีวินัย ใส่ใจจิตสาธารณะ
กิจกรรมบังคับเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะอย่างไม่หวังผลตอบแทน
สถานที่เรียนลานกิจกรรมลูกเสือ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้ง่าม เชือก
ID 060ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กองร้อยพิเศษครูที่ปรึกษา: นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์
วัตถุประสงค์รู้ระเบียบ มีวินัย ใส่ใจจิตสาธารณะ
กิจกรรมบังคับเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะอย่างไม่หวังผลตอบแทน
สถานที่เรียนลานกิจกรรมลูกเสือ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้ง้าม เชือก
ID 061ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: การ์ดแวนการ์ด (Card Vanguard)ครูที่ปรึกษา: นายสุจินดา ปรากฏวงศ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม
2. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้
กิจกรรมบังคับสมาชิกทุกคนต้องมีทักษะในการปฏิบัติการเล่นการ์ดแวนการ์ด
สถานที่เรียน2307
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาการ์ดแวนการ์ด
ID 062ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: การเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีน-ตะวันตกครูที่ปรึกษา: นายรชต ทองสมบูรณ์
วัตถุประสงค์1. ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจบริบทวัฒนธรรมจีนและตะวันตก
2. เปรียบเทียบความเหมือน ข้อแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมจีนและตะวันตก
กิจกรรมบังคับ1. เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. สืบค้นข้อมูล คิด วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้พร้อมนำเสนอ
สถานที่เรียนห้อง 4210
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ID 063ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวกฤษณา ยืนบุรี
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 064ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(2)ครูที่ปรึกษา: นางวรารัตน์ เชษฐานนท์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 065ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(4)ครูที่ปรึกษา: นายคเณศ สัมพุทธานนท์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 066ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์ครูที่ปรึกษา: นางเตือนใจ มลแก้ว
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่นและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลือสังคม
4. เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ ชุมชน และทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าพระยา เดือนละ 1 ครั้ง
5. นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนสมัครเข้าเรียนชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์
2. นักเรียนเข้าเรียนทุกวันพฤหัสบดี คาบ 1
3. นักเรียนรับงานจากครูผู้สอนวิชาชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์จากหนังสือภายนอกเป็นบางครั้ง
4. ครูพานักเรียนไปทำจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. ประเมินผลจากรูปเล่มรายงานนักเรียน
สถานที่เรียนห้องเรียน 7108
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 067ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เกมคณิตคิดสนุก (3)ครูที่ปรึกษา: นางสาวมธุรดา ศรีสุข
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
กิจกรรมบังคับกิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก
สถานที่เรียนใต้อาคารเรียน 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม่มี
ID 068ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เกมฝึกสมองครูที่ปรึกษา: นางสาวชนิดา ลาอ่อน
วัตถุประสงค์1.....เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2....เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีทักษะการคิดร่วมกับผู้อื่นได้
3....เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียน
4....เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
5...เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแข่งขัน กระตือรือร้น ได้รู้จักการแพ้ ชนะและให้อภัย
กิจกรรมบังคับนำเสนอและจัดกิจกรรมเกมฝึกสมอง
สถานที่เรียนลานนักวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 069ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แกะกล่องเทคโนโลยีครูที่ปรึกษา: นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน
วัตถุประสงค์1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย ของตนเองได้
3.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กิจกรรมบังคับสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย เป็นของตนเองได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 070ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คณิตคิดเร็ว IQ180ครูที่ปรึกษา: นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา
วัตถุประสงค์1.นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
2.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับคิดเลขเร็วผ่านโปรแกรม
สถานที่เรียนใต้อาคาร3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 071ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คณิตเพื่อสอบหมอ (กสพท)ครูที่ปรึกษา: นายอภิชา นิลวัฒน์
วัตถุประสงค์(ผู้สมัครควรเป็นนักเรียนชั้น ม.6) สมาชิกได้รับความรู้และทักษะในการทำข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมบังคับ1. สมาชิกทุกคนได้ฝึกทำข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ย้อนหลัง พ.ศ.2555-2561
2. สมาชิกทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการทำข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
สถานที่เรียนห้องเรียน ม.6 (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ ยางลบ
ID 072ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คณิตวันละข้อ (ม.ต้น)ครูที่ปรึกษา: นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ
วัตถุประสงค์เพือให้นักเรียนมีทักษะในการคิดทางด้านคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมบังคับให้นักเรียนฝึกคิดและแก้ปัญหาเป็นระบบอย่างมีเหตุผล
สถานที่เรียนใต้อาคาร3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด,ดินสอ,ยางลบ
ID 073ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คอมตูนครูที่ปรึกษา: นางสาววาสนา ผาสุขหัส
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านการวาดการ์ตูน การลงสี และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านศิลปะแก่สมาชิกชุมนุม
กิจกรรมบังคับวาดการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กําหนด
สถานที่เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 7301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 074ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คำคม 1 (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย)ครูที่ปรึกษา: นางชลกร ชาครอง
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาไทยที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านเกมที่สามารถดึงดูดความสนใจได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับผู้เรียนสามารถเล่นเกมคำคม (ต่อศัพท์ภาษาไทย) ได้
สถานที่เรียนห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 075ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คำคม2 (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย)ครูที่ปรึกษา: นายอาลี สาและ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาไทยเพิ่มขึ้นอันจะเป็นประโดยชน์ต่อการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และฝึกซ้อมนักเรียนเล่นเกมคำคมเพื่อส่งเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกฝนการเล่นเกมคำคม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมคำคม
สถานที่เรียนห้อง 2406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 076ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คิดคิดครูที่ปรึกษา: นายชาคริต แจ่มศรี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
กิจกรรมบังคับทำใบงาน
สถานที่เรียนใต้อาคาร3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน
ID 077ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คิดน้อย คิดหน่อยครูที่ปรึกษา: นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิ
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้
2. เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาพลังสมองจากการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้การแก้ปัญหาตาราง SUDOKU
3. เพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการคิดทางตรรกะ
4. เพื่อฝึกความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมบังคับ1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมนุม
2. เข้าชุมนุมตามกำหนด
3. ทำกิจกรรมของชุมนุม
สถานที่เรียนบริเวณลานระหว่างอาคาร 3 และสระน้ำข้างอาคาร 4
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ, ยางลบ, สติ, สมอง
ID 078ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เคมีในบ้านครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมบังคับการนำเสนอการเลือกใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สถานที่เรียนใต้อาคาร3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 079ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เครื่องบินพลังยางครูที่ปรึกษา: นางพนิดา โฉมศรี
วัตถุประสงค์คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถในการประดิษฐ์ เครื่องบินพลังยาง เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันภายนอก
กิจกรรมบังคับประดิษฐ์เครื่องบินพลังยางได้สามารถร่อนได้จริง
สถานที่เรียนบริเวณข้างสนามบาสฯกับwalk way
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ซื้อได้จากร้านศึกษาภัณฑ์
ID 080ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โครงงานวิทยาศาสตร์ 2ครูที่ปรึกษา: นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีโอกาสทำโครงงานและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเอง
กิจกรรมบังคับรายงานความคืบหน้าการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
สถานที่เรียนใต้อาคาร 2 (ฝั่งห้องแนะแนว)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 081ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โครงงานสะเต็มศึกษาครูที่ปรึกษา: นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม
วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ
2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนในการทำโครงงานสะเต็มศึกษา
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนในแต่ละระดับต้องจัดทำโครงงานสะเต็มศึกษาและนำเสนอชิ้นงาน
สถานที่เรียนห้องสะเต็มศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาทำโครงงานสะเต็มศึกษา
ID 082ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: งานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากไม้ไอศกรีมครูที่ปรึกษา: นางนภัสนันท์ สิงห์เพียง
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีนิสัยรักการทำงานงานประดิษฐ์
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภท
ของงานประดิษฐ์
4. เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำงานได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขในการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์
5. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้เรียนโดยการนำออกไปจำหน่ายในโอกาสต่างๆ
กิจกรรมบังคับการปฏิบัติงานประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีมรูปแบบต่างๆ
สถานที่เรียนห้องคหกรรม 7101 (อาคาร 7)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. ไม้ไอศกรีม 2. ปืนกาว 3. กรรไกร 4. สิ่งประดับตกแต่ง
ID 083ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: งานปักครอซติชครูที่ปรึกษา: นางสาวสมจินตน์ อารีศิลป
วัตถุประสงค์ผู้เรียนสามารถฝึกสมาธิและสร้างสรรค์งานปักครอสติชตามรูปที่ต้องการ
กิจกรรมบังคับชิ้นงานปักครอสติช 1 ชิ้นงาน
สถานที่เรียนห้องเรียน 7207
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดอุปกรณ์สำหรับปักครอสติช 1 ชุด
ID 084ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชนยุคดิจิทัล (Digital literacy) ครูที่ปรึกษา: นางสาวนิตยา ชัยมงคล
วัตถุประสงค์1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์สารสนเทศ
กิจกรรมบังคับ1. ให้ผู้เรียนสืบค้นสารสนเทศเรื่องที่สนใจ พร้อมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
2. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ประเมินสื่อและสารสนเทศ
สถานที่เรียนห้องมัลติมีเดีย ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 085ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชวนมาอ่านครูที่ปรึกษา: นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว
วัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน
กิจกรรมบังคับ1. อ่านหนังสือที่ตนเองสนใจอย่างอย่าง 2 เล่ม
2. เขียนแนะนำหนังสือที่ตนเองอ่านอย่างน้อย 2 เล่ม
สถานที่เรียนห้อง 4206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสือที่นักเรียนสนใจทุกประเภท
ID 086ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชักกะเย่อสากล(TUG OF WAR)ครูที่ปรึกษา: นายดนันท์ แย้มชื่น
วัตถุประสงค์1.เพื่อนักเรียนรู้จักการเล่นชักกะเย่อสากลได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้เกิดความสามัคคี
3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมบังคับเป็นนักกีฬาชักกะเย่อของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดกีฬา
ID 087ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมการ์ตูน (วาดภาพ)ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจการวาดภาพการ์ตูนได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนในเชิงบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสาธารณะ
กิจกรรมบังคับวาดภาพการ์ตูน
สถานที่เรียนบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1-2 ชั้น 4
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ กระดาษ โทรศัพท์มือถือ
ID 088ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมการ์ตูน (สร้างสรรค์เรื่องสั้นและนิยายจากการ์ตูน)ครูที่ปรึกษา: นางสาวมะลิสา ศรีนอก
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เรื่องสั้นและนิยายจากการ์ตูน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว นักเรียนยังจะได้พัฒนาฝีมือด้านต่างๆตามที่ตนเองถนัด และยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถแนะนำพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เรื่องสั้นและนิยายจากการ์ตูน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์เรื่องสั้น หรือนิยายจากการ์ตูน อย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อเผยแพร่
สถานที่เรียนบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 - 2 ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 089ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมการ์ตูนครูที่ปรึกษา: นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการคอสเพลย์ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว นักเรียนยังจะได้พัฒนาฝีมือด้านต่างๆตามที่ตนเองถนัด และยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถแนะนำพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เกี่ยวกับการคอสเพลย์และการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมบังคับคอสเพลย์และถ่ายภาพอย่างน้อย 1 กิจกรรม (งานนอก)
สถานที่เรียนบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 - 2 ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 090ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมโฟล์คซองครูที่ปรึกษา: นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์
วัตถุประสงค์1.นักเรียนสามารถเล่นกีต้าร์ขั้นพื้นฐานได้
2.นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถเล่นกีต้าร์ขั้นพื้นฐานได้
สถานที่เรียนโต๊ะหินด้านหลังห้องปกครอง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากีต้าร์โปร่ง​ คาฮอง
ID 091ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมเลโก้ครูที่ปรึกษา: นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด
วัตถุประสงค์-เพื่อฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน
-เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรคฺ์
กิจกรรมบังคับต้องมีชิ้นงานส่งอย่างน้อย2ชิ้น
สถานที่เรียนอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 092ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมโอริกามิครูที่ปรึกษา: นางสาวสุนิสา เถาจำปา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การพับกระดาษแบบโอริกามิ
3. เพื่อให้นักเรียนทำงานเป็นขั้นตอน
กิจกรรมบังคับพับกระดาษ
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษสี
ID 093ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดนตรีไทยครูที่ปรึกษา: นายเข็ม กลั่นใสสุก
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้ด้านดนตรีไทย ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เพื่อให้นักเรียนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมบังคับการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
สถานที่เรียนห้องดนตรีไทย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องดนตรีไทย
ID 094ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดนตรีไทย1ครูที่ปรึกษา: นางบุษราคัม จรรย์นาฎย์
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรีไทย
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย
3.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันดนตรีไทยทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนตามโอกาสและความเหมาะสม
4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรีไทย
2.นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันดนตรีไทยทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนตามโอกาสและความเหมาะสม
4.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในคาบเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
5.สามารถนำดนตรีไทยไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมสำคัญๆด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
สถานที่เรียนห้องดนตรีไทย (4107)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องดนตรีไทยส่วนตัวที่สามารถพกพามาได้
ID 095ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดอกไม้กระดาษครูที่ปรึกษา: นางสาวจริญญา แก้ววงษา
วัตถุประสงค์๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการตัดดอกไม้กระดาษ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปสร้างชิ้นงานได้
๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ๑. นักเรียนต้องเข้าเรียนให้ครบตามเวลาที่กำหนด
๒. นักเรียนขาดเรียน-ลาเรียนต้องแจ้งสาเหตุ
๓. นักเรียนต้องส่งชิ้นงาน ๑ ชิ้น
สถานที่เรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษสี กรรไกร ไม้บรรทัด กาว เป็นต้น
ID 096ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดอกไม้กระดาษครูที่ปรึกษา: นางมลิวรรณ์ มูลพรม
วัตถุประสงค์๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการตัดดอกไม้กระดาษ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปสร้างชิ้นงานได้
๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ๑. นักเรียนต้องเข้าเรียนให้ครบตามเวลาที่กำหนด
๒. นักเรียนขาดเรียน-ลาเรียนต้องแจ้งสาเหตุ
๓. นักเรียนต้องส่งชิ้นงาน ๑ ชิ้น
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษสี กรรไกร ไม้บรรทัด กาว ป็นต้น
ID 097ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดูดวง ม.ปลายครูที่ปรึกษา: นายพีรพันธ์ นิ่มลบ
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความเชื่อและตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
2. เพื่อสร้างความเช้าใจต่อตนเองและผู้อื่นในปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต
กิจกรรมบังคับ1. วิเคราะห์ลักษณะชีวิตของตนเองตามวันเดือนปีเกิด
2. วิเคราะห์ลักษณะชีวิตของผู้อื่นตามวันเดือนปีเกิด
3. วิเคราะห์ลักษณะดวงชะตาตามสภาพจริงในเวบไซต์
สถานที่เรียนห้องจริยธรรม 3406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 098ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เดินเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นางมนวิภา อ่อนศรี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
กิจกรรมบังคับเดินอย่างน้อยคนละ 1 กิโลเมตรต่อครั้้ง
สถานที่เรียนสนามเทนนิส
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมารองเท้าผ้าใบ
ID 099ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ตะลุยโจทย์เคมีครูที่ปรึกษา: นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบแข่งขันวิชาเคมี
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนและทำโจทย์ไม่ต่ำกว่า 80%
สถานที่เรียน1306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน
ID 100ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ตามรอยประวัติศาสตร์ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุนิภรณ์ รุจิลาวัณย์
วัตถุประสงค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย การหาข้อมูลในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
กิจกรรมบังคับสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย 1 เรื่อง
สถานที่เรียนหน้าห้องพยาบาล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 101ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ติว GAT & O-NETครูที่ปรึกษา: นางสาวธนาตา พีรกันทรากร
วัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสอบ O-NET และ GAT วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมบังคับรับเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่เรียน5314
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม่มี
ID 102ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ตุง ครูที่ปรึกษา: นางสาวอภิญญา บุญแก้ว
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพแก่นักเรียน
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนสามารถทำ ตุง พื้นฐานได้ 1 ชิ้น
2.นักเรียนสามารถประยุกต์ตุงเป็นชิ้นงานอื่นๆได้ 1 ชิ้น
สถานที่เรียนใต้อาคารเรียน2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.ไม่้เสียบลูกชิ้น 2.กรรไกร 3.ไหมพรม 3-4 สีขึ้นไป
ID 103ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ถักผ้าพันคอด้วยบล้อคไม้ครูที่ปรึกษา: นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์
วัตถุประสงค์1.เพื่อฝึกทักษะการถักผ้าพันคอด้วยบล้อคไม้
2.เพื่อฝึกทักษะการออกแบบลายผ้าพันคอ
3.เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้พิเศษของผู้เรียน
กิจกรรมบังคับนักเรียนทุกคนต้องส่งชิ้นงานเป็นผ้าพันคอที่ถักด้วยบล้อคไม้จำนวน 1 ชิ้นให้ครูตรวจ จากนั้นครูจะคืนชิ้นงานนั้นให้นักเรียนนำกลับไปใช้เองหรือนำเป็นของขวัญ หรือสร้างรายได้ให้นักเรียนเองขึ้นอยู่กับนักเรียน
สถานที่เรียนห้องเรียน 4201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไหมพรม บล้อคไม้ เข็มถัก
ID 104ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ท่องเที่ยวไทยครูที่ปรึกษา: นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค
วัตถุประสงค์ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆระหว่างกัน
กิจกรรมบังคับนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศไทยที่สนใจ หรือประทับใจ
สถานที่เรียนใต้อาคาร 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 105ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ทัวร์ละไมไทยแลนด์ครูที่ปรึกษา: นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
วัตถุประสงค์นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต
กิจกรรมบังคับสืบค้นและรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร หรือที่พักที่น่าสนใจในแต่ละจังหวััดหรือสถานที่ที่ครูกำหนดในแต่ละสัปดาห์
สถานที่เรียนอาคาร 3 ชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 106ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เทนนิสเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นายชยุตม์ พรายน้ำ
วัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์และแข็งแรง
2) เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับเล่นและแข่งขันเทนนิส
สถานที่เรียนสนามเทนนิส
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้เทสนิส
ID 107ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เทเบิลเทนนิสครูที่ปรึกษา: นายมณเฑียร สุขสวัสดิ์
วัตถุประสงค์เรียนรู้กฎกติกาวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิสได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมบังคับกิจกรรมเทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้เทเบิลเทนนิสและลูกเทเบิลเทนนิส
ID 108ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เทเบิลเทนนิสครูที่ปรึกษา: นายธัชชา เทศน์ธรรม
วัตถุประสงค์เรียนรู้กฎ กติกา และการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมบังคับเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้และลูกเทเบิลเทนนิส
ID 109ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เทเบิลเทนนิสครูที่ปรึกษา: นายทินภัทร ฉลาดคิด
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการเล่นเทเบิลเทนนิสที่ดี
กิจกรรมบังคับนักเรียนทุกคนต้องนำอุปกรณ์สำหรับการเล่นมาทุกครั้ง
สถานที่เรียนศูนย์กีฬาชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้เทเบิลเทนนิส ลูกเทเบิลเทนนิส
ID 110ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นวดเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น
วัตถุประสงค์1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องสุขภาพด้านร่างกาย
2. นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนวดเพื่อสุขภาพ
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ บีบ นวดท่าเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นยำ
กิจกรรมบังคับสอบปฏิบัติ
สถานที่เรียนห้องแนะแนว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.น้ำมันนวดตัว 2.ไม้นวดกดจุด
ID 111ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักธุรกิจน้อยครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ
วัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ในการทำบัญชีเบื้องต้น ต่อยอดการทำธุรกิจ
กิจกรรมบังคับรู้วิธี และหลักการค้าขายทำธุรกิจ
สถานที่เรียนห้อง 7405
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด
ID 112ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)ครูที่ปรึกษา: นางสาวเมษา แสงตรง
วัตถุประสงค์1.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2.ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมมระหว่างอาคาร2 และอาคาร 5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 113ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ครูที่ปรึกษา: นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม
วัตถุประสงค์1.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2.ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร2 และอาคาร5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 114ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนภาพร หริมเจริญ
วัตถุประสงค์1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 115ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักออกแบบกราฟิกครูที่ปรึกษา: นางสาวพรรณี สิมอุด
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบงานกราฟิกที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมบังคับชิ้นงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียนห้อง7303
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 116ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านนาฏศิลป์
3. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมบังคับ1. สามารถฝึกซ้อมนาฏศิลป์ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนได้
2. สามารถเข้าร่วมแสดงการแสดงนาฏศิลป์/เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (4110) / (5416-5417)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. ผ้าแดง 2. เข็มขัดเงิน/เชือกคาดเอว
ID 117ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวภัทรี ชุมช่วย
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์และส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านการแสดง
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงต่างๆของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์(4110)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาผ้าแดง
ID 118ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา 3ครูที่ปรึกษา: นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี
วัตถุประสงค์พัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบของบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยทางด้านนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมบังคับงานการแสดงของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 4110
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาผ้าแดง
ID 119ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นิติบดินทรครูที่ปรึกษา: นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์
วัตถุประสงค์1.เพื่อนักเรียนมีทักษะในการนำใช้ชีวิตประจำวัน
2.เพื่อนักเรียนมีทักษะในการนำความรู้ไปแข่งขันในระดับโรงเรียนและประเทศ
3.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ
กิจกรรมบังคับ1.เข้าชุมนุมเพื่อเช็ครายชื่อการเข้ารวมกิจกรรมชุมนุม
2.แบ่งกลุ่มแข่งขันเปิดประมวลกฎหมาย
3.ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
สถานที่เรียนห้องภูมิศาสตร์โอลิมปิก
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสือประมวลกฎหมาย
ID 120ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นิทานคุณธรรมหรรษาครูที่ปรึกษา: นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ส่งเสริมนักเรียนรักการอ่านและมีความรู้ คติเตือนใจจากสื่อนิทาน
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
กิจกรรมบังคับชิ้นงานหนังสือเล่มเล็กนิทานคุณธรรมหรรษา
สถานที่เรียน2204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 121ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นิทานคุณธรรมหรรษาครูที่ปรึกษา: นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ส่งเสริมนักเรียนรักการอ่านและมีความรู้ คติเตือนใจจากสื่อนิทาน
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
กิจกรรมบังคับชิ้นงานหนังสือเล่มเล็กนิทานคุณธรรมหรรษา
สถานที่เรียน2204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 122ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แนะแนวอาชีพครูที่ปรึกษา: นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร
วัตถุประสงค์1. ศึกษารายละเอียดอาชีพต่างๆ
2. รู้จักอันดับอาชีพยอดนิยม
3. อธิบายลักษณะและแนวทางการประกอบอาชีพ
กิจกรรมบังคับรายงานอาชีพที่ตนสนใจ 1 อาชีพ
สถานที่เรียนใต้อาคาร5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดจดบันทึก
ID 123ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: บำรุงรักษาและซ่อมจักรยานครูที่ปรึกษา: นายรังสิต มีแสง
วัตถุประสงค์- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาจักรยานเบื้องต้น
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแก้ไขและซ่อมแซมจักรยานเบื้องต้น
กิจกรรมบังคับ- ศึกษาปฏิบัติการบำรุงจักรยาน
- ฝึกปฏิบัติการซ่อมแซมจักรยานอาการต่างๆ
สถานที่เรียนบริเวณหน้าห้องงานอาคารสถานที่ (ด้านหลังอาคารศูนย์กีฬา)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดปะล้อจักรยาน
ID 124ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: บูรณาการแบบวิทย์ สร้างกระบวนการคิดแบบสะเต็มครูที่ปรึกษา: นายพิทยา ทองเงิน
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
กิจกรรมบังคับแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้
สถานที่เรียน4203
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด 1 เล่ม และอุปกรณ์เครื่องเขียน
ID 125ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แบตมินตันครูที่ปรึกษา: นายดนัย นาเมือง
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะแบตมินตัน
2.เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎกติกาแบตมินตัน
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนต้องฝึกการเครื่อนที่
2.นักเรียนต้องฝึกทักษะเบื้องต้นแบตมินตัน
3.นักเรียนต้องทำการแข่งขันแบตมินตัน
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬา สรีรวิโรฒ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้แบตมินตัน ลูกขนไก่แบตมินตัน
ID 126ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษครูที่ปรึกษา: นายทัชชกร พวงพันธ์
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ สามารถปฏิบัติงานประดิษฐ์ได้ และนำไปใช้ในการเรียนการสอน เห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์
กิจกรรมบังคับประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ
สถานที่เรียนตึก 7 ห้อง 7109
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษสีต่างๆ กรรไกร กาว
ID 127ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ปัจจุบันทันข่าวครูที่ปรึกษา: นางสาวพัณนริตาภา สมมณี
วัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ข่าวสารในทุกด้านทั่วโลกเป็นปัจจุบัน และนำไปเป็นข้อมูลประยุคใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันในสถานการณ์ต่างๆและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
กิจกรรมบังคับสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆที่ตนเองสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ ด้วยโทรศัพยท์มือถือแล้วรายงานข่าวให้กัสมาชิกฟัง ทุกครั้งที่เข้ากิจกรรม
สถานที่เรียนบริเวณใต้อาคาร 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 128ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เปตองเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา การเล่นกีฬาเปตอง
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
กิจกรรมบังคับเข้าเรียน และร่วมเล่นกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียนสนามเปตองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 129ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เปิดความรู้ สู่โลกดิจิทัลครูที่ปรึกษา: นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ
วัตถุประสงค์1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณาญาณ
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ เเละรู้เท่าทันสื่อ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กิจกรรมบังคับศึกษาค้นคว้าความรู้สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและความรู้จากสิ่งพิมพ์
สถานที่เรียนห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 130ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ผู้สนใจกฎหมายครูที่ปรึกษา: นายศุภโชค สังขศรี
วัตถุประสงค์-เพื่อให้ัผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกำหมายในชีวิตประจำวัน
-เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
-เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับอ่านข่าวกฏหมาย
สถานที่เรียนใต้อาคารเรียน2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 131ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฝึกคิดอย่างนักคณิตศาสตร์ ภาค2ครูที่ปรึกษา: นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนใช้ความรู้ ทักษะเเละกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนด
กิจกรรมบังคับฝึกการแก้สถานการณ์ปัญหา
สถานที่เรียนอาคาร 3 ชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.เครื่องเขียน 2.สมาร์ทโฟน
ID 132ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฝึกสมาธิด้วยการระบายสี (Meditative Coloring)ครูที่ปรึกษา: นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์
วัตถุประสงค์1.เพื่อฝึกฝนทักษะสายตา กล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะด้านศิลปะ
2.เพื่อเป็นการผ่อนคลายและฝึกสมาธิ
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค
4.เพื่อป้องกันอาการอัลไซเมอร์เพราะได้ฝึกใช้สมอง
กิจกรรมบังคับระบายสีภาพที่กำหนดให้ตามความคิดสร้างสรรค์และความชื่นชอบของนักเรียน
สถานที่เรียน3308
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสี (ตามความชื่นชอบของนักเรียน เช่น สีไม้ สีน้ำ สีชอล์ค สีเมจิก)
ID 133ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: พระพุทธศาสนาพัฒนาชีวิตครูที่ปรึกษา: นางสาววิลาวัลย์ วิโค
วัตถุประสงค์๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
๒. เพื่อเสริมความรู้ ตลอดจนฝึกทักษะด้านพระพุทธศาสนา สำหรับการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ
กิจกรรมบังคับ- การช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนาในโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องประชาธิปไตย (3201)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 134ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: พฤกษหรรษาครูที่ปรึกษา: นางสาวหฤทย์ อันไธสง
วัตถุประสงค์1.ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้อย่างใกล้ชิด นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.ครูนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กิจกรรมบังคับศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียนห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ห้อง 4204)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 135ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพลงรักในวรรณคดี 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวปวีณา ยอดยศ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเนื้อเรื่อง และตัวละคร ในวรรณคดี โดยเป็นการศึกษาผ่านบทเพลง
กิจกรรมบังคับสามารถร้องเพลง และเข้าใจในเนื้อหา และทราบที่มา ของเพลงว่ามาจากวรรณคดีเรื่องใด
สถานที่เรียนห้อง 2401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 136ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพลงรักในวรรณคดีไทย 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนศึกษาตัวละครในวรรณคดีไทยผ่านทางบทเพลงได้
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถบอกลักษณะของตัวละครในรูปแบบบทเพลงไทยหรือเพลงไทยร่วมสมัย
สถานที่เรียนห้องศูนย์ภาษาไทยรักอักษรา 2401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาภาพตัวละครในวรรณคดีไทย
ID 137ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพิ่มพูนศักยภาพวิชาเคมี 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี
วัตถุประสงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งศึกษาวิธีการพัฒนาเด็กและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
กิจกรรมบังคับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สถานที่เรียน1306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ และปากกา
ID 138ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพิ่มพูนศักยภาพวิชาเคมี 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวปัณณิดา ประสานสอน
วัตถุประสงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งศึกษาวิธีการพัฒนาเด็กและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
กิจกรรมบังคับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สถานที่เรียน1306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ และปากกา
ID 139ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฟิสิกส์กูรูครูที่ปรึกษา: นายอดุล ดือราแม
วัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาการทางศักยภาพด้านวิชาฟิสิกส์
2.ฝึกฝนและทบทวนบทเรียนต่างๆในวิชาฟิสิกส์
3.สามารถนำความรู้วิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1.เข้าเรียนกิจกรรมชุมนุม ไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
2.เป็นผู้มีมานะ อดทน
3.มีความรักและชื่นชอบในวิชาฟิสิกส์
สถานที่เรียนอาคาร 4 ตึกวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดกิจกรรมชุมนุม 1 เล่ม
ID 140ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แฟชั่นโชว์ครูที่ปรึกษา: นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะในการทำงานร่วมกันและสามารถสร้างสรรค์งานแฟชั่นตามความชอบและความถนัด
กิจกรรมบังคับ1. ออกแบบแฟชั่น
2. ออกแบบเวที
3. ดำเนินกิจกรรมแฟชั่นโชว์
สถานที่เรียนห้อง 4106
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา\"_\"
ID 141ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาจีนน่ารู้ครูที่ปรึกษา: นางสาวฐิตารีย์ เทมี
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้นและสามารถนำประโยคง่ายๆไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนด้านการออกเสียง
3.เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีน
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารโดยใช้รูปประโยคง่ายๆและอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
สถานที่เรียน4210
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 142ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาฝรั่งเศสครูที่ปรึกษา: นายนัทธพงศ์ นาคเกษม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
กิจกรรมบังคับพูด-อ่านภาษาฝรั่งเศส
สถานที่เรียน3402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 143ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารครูที่ปรึกษา: นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล
วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาหลักการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสารด้วยภาษาลาว
3. เพื่อฝึกสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
กิจกรรมบังคับ1. อ่านป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาษาลาว
2. ฝึกสนมนาภาษาลาวในห้วข้อต่างๆ
3. พูดนำเสนอ/แสดงความคิดเห็นด้วยภาษาลาว
สถานที่เรียน5407
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาใจ❤️ที่รักในการเรียนรู้
ID 144ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารครูที่ปรึกษา: นางสาวนวลละออ ต้นเคน
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาหลักการใช้ภาษาลาวในการสื่อสาร
2.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสารด้วยภาษาลาว
3.เพื่อฝึกสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
กิจกรรมบังคับ1.อ่านป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาษาลาว
2.ฝึกสนทนาภาษาลาวในหัวข้อต่าง ๆ
3.พูดนำเสนอ/แสดงความคิดเห็นด้วยภาษาลาว
สถานที่เรียน5407
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาใจที่รักในการเรียนรู้
ID 145ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารครูที่ปรึกษา: นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์
วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาหลักการใช้ภาษาลาวในการสื่อสาร
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสารด้วยภาษาลาว
3. เพื่อฝึกสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
กิจกรรมบังคับ1. อ่านป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาษาลาว
2. ฝึกสนทนาภาษาลาวในหัวข้อต่างๆ
3. พูดนำเสนอ/แสดงความคิดเห็นด้วยภาษาลาว
สถานที่เรียน5407
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาใจ❤️ที่รักในการเรียนรู้
ID 146ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวครูที่ปรึกษา: นางจรินพรรณ กลิ่นหอม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนร้อยละ 80
สถานที่เรียนห้อง 4310
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน
ID 147ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภูมิปัญญาประดิษฐ์ครูที่ปรึกษา: นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งาน/นวัตกรรมจากภูมิปัญญา ความรู้ของตนเอง
กิจกรรมบังคับชิ้นงาน/นวัตกรรมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน2202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 148ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภูมิปัญญาประดิษฐ์ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุกัญญา รอดระกำ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งาน/นวัตกรรมจากภูมิปัญญา ความรู้ของตนเอง
กิจกรรมบังคับชิ้นงาน/นวัตกรรมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน2202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 149ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เยอรมันน่ารู้ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักภาษาเยอรมันเบื้องต้นง่ายๆ เช่น การทักทาย แนะนำตัวเอง ตลอดจนได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี เช่น สถานที่สำคัญต่างๆ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน เป็นต้น
กิจกรรมบังคับนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
สถานที่เรียน3405
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 150ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ร้องรำฮัมเพลงครูที่ปรึกษา: นายอิสระภาพ แป้นรักษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมร้องเพลง-เต้นรำได้และนำไปใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมบังคับร้องเพลงได้หรือเต้นประกอบเพลงได้อย่างน้อย4บทเพลง
สถานที่เรียนห้อง4112
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 151ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รอบรู้แผนที่โลกครูที่ปรึกษา: นายบวรวุฎ จีระดิษฐ์
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียบนได้รู้ตำแหน่งที่ตั้งรวมทั้งลักษณะเด่นๆของแต่ละประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ศึกษาหาความรู้ในระดับสูงของแต่ละประเทศทั่วโลก
กิจกรรมบังคับนักเรียนต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งรวมทั้งลักษณะทางกายภาพและภูมิภาคของประเทศต่างๆทั่วโลก
สถานที่เรียนห้อง 2205 รับเฉพาะนักเรียน ม. 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดแผนที่ ATLAS เล่มรวมทุกทวีป มีทั้งแผนที่ทวีปกายภาพและภูมิภาค
ID 152ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รักษ์ปลากัดครูที่ปรึกษา: นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
วัตถุประสงค์รู้จักประวัติความเป็นมาของปลากัด สามารถแบ่งประเภทสายพันธุ์ปลากัดได้ และรู้ขั้นตอนการเพาะพันธุ์
กิจกรรมบังคับทำรายงานเกี่ยวกับปลากัดของตนเอง
สถานที่เรียนห้อง ICT 4113
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปลากัด และโหลปลากัด
ID 153ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รักษ์สิ่งแวดล้อมครูที่ปรึกษา: นางสุภาพร ขาวพิมพ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจพันธุ์ไม้และจัดทำป้ายรายละเอียดของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียนห้อง 4205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ และปากกา
ID 154ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รำโทนพื้นบ้านลพบุรีครูที่ปรึกษา: นายคมเดช พรมนาค
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างสุนทรียะให้กับนักเรียน
2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมบังคับ1. รำโทนได้
2. ร้องเพลงรำโทนได้
3. ตีกลองประกอบรำโทนได้
สถานที่เรียนพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากลองโทน
ID 155ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รำโทนพื้นบ้านลพบุรีครูที่ปรึกษา: นางสาวอุษา เกตุหาร
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างสุนทรียะให้กับนักเรียน
2.เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมบังคับ1.รำโทนได้
2.ร้องเพลงรำโทนได้
3.ตีกลองประกอบรำโทนได้
สถานที่เรียนพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงกเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากลองโทน
ID 156ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รีไซเคิล (Recycle)ครูที่ปรึกษา: นายชาญยุทธ นาวงษ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรคในการนำวัสดุของเสียกลับมาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก
2. เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษที่ทำให้เกิดโลกร้อน
กิจกรรมบังคับสร้างงานประดิษฐ์จากวัสดุของเสียเพื่อนำกลับมาใช้อีก
สถานที่เรียนห้องงานช่าง (7205)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 157ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เรียนรู้จีนจากคลิปครูที่ปรึกษา: นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนเสริมสร้างทีกษะและพัฒนาด้านการฟังและการพูด
2.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของคนจีน
กิจกรรมบังคับฟังคลิปจากที่กำหนดให้
สถานที่เรียน3305
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมามือถือ
ID 158ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เรียนรู้ผ่าน Boardgameครูที่ปรึกษา: นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะสังคมผ่านการเล่นบอร์ดเกม
2. นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1. เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมนุมจัด
2. ร่วมทำเอกสารที่ทางชุมนุมจัดทำขึ้น(รวมทั้งเอกสารออนไลน์)
สถานที่เรียนลานใต้อาคาร 2 (บริเวณหน้าห้องพยาบาล)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกาน้ำเงิน/เครื่องเขียนอื่น ๆ และโทรศัพท์มือถือ
ID 159ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เรียนรู้รอบตัวครูที่ปรึกษา: นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง
วัตถุประสงค์ส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์กับการสังเกตลักษณะทางกายภาพรอบตัว
กิจกรรมบังคับร่วมกิจกรรมของชุมนุม
สถานที่เรียนบริเวณเวทีหน้าอาคาร 1 ลานสโรชนิลุบล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 160ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โรงเรียนสุจริตครูที่ปรึกษา: นายคณาวุฒิ อาษาชำนาญ
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2.เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
3.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สวดมนต์แปลบาลี อังกฤษ และการสวดทำนองสรภัญญะ
4.เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของการเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนนับ
กิจกรรมบังคับ1.การเขียน storyboard โรงเรียนสุจริต
2.การถ่ายทำ ภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต
3.การสวดมนต์แปลบาลี อังกฤษ
4..การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
สถานที่เรียนห้อง 2301 และ/หรือ ลานใต้บันไดข้างห้องพักครู 2201 (สอบถามได้ที่ห้องพักครูสังคมศึกษา ห้อง 2201)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. อุปกรณ์การเขียน storyboard 2. โทรศัพท์มือถือ/smartphone 3. หนังสือสวดมนต์
ID 161ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ลูกคิดญี่ปุ่นครูที่ปรึกษา: นางทองกร ศรีบุญเรือง
วัตถุประสงค์เพื่อพัํฒนาทักษะในการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถ บวก ลบ จากลูกคิดญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง
สถานที่เรียนใต้อาคาร 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาลูกคิดญี่ปุ่น
ID 162ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โลกและดาราศาสตร์ครูที่ปรึกษา: นายณัฐนันท์ บุญไชย
วัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลก และดาราศาสตร์
2.เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.เพื่อส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบังคับการอ่านแผนที่ดาว
สถานที่เรียนห้อง4304
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด,ดินสอ,ยางลบ
ID 163ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วงโยธวาทิตครูที่ปรึกษา: นายนิพนธ์ แก้วดารา
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ความสนใจด้านวงโยธวาทิตได้ฝึกซ้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
สถานที่เรียนห้องวงโยธวาทิต
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 164ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วงโยธวาทิตครูที่ปรึกษา: นายศรีธัญญา ตันสกุล
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตตามเครื่องดนตรีที่กำหนด วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 15.30-18.00 น.
2. ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตรวมวง ในวันอังคาร เวลา 06.30-07.30 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 06.30-09.00 น.
3. บรรเลงดนตรีวงโยธวาทิตในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องวงโยธวาทิต
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาถ้านักเรียนมีเครื่องดนตรีส่วนตัวสามารถนำมาใช้ฝึกซ้อมและแสดงได้
ID 165ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วงโยธวาทิตครูที่ปรึกษา: นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ
วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านดนตรี
2. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันในรูปแบบการบรรเลงดนตรี
3. นักเรียนได้ทำจิตอาสาในเรื่องการบริการชุมชน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีทั้งประเภทเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบ และ การแสดงประกอบ
2. ฝึกระเบียบแถว การเดินบรรเลงในรูปแแบดนตรีสนาม
สถานที่เรียนห้องวงโยธวาทิตและห้องดนตรีสากล (4108 และ 4109)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหากนักเรียนมีเครื่องดนตรีส่วนตัว สามารถนำมาใช้ฝึกซ้อมและแสดงได้
ID 166ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วอลเลย์บอลHaครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมวอลเลย์บอลเป็นสื่อ
2.นักเรียนรักการออกกำลังกาย
กิจกรรมบังคับ1.ทราบกติกาการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
2.ปฏิบัติรูปแบบการรับ
3.ปฏิบัติรูปแบบการรับ
4.การเล่นเป็นทีม
สถานที่เรียนโรงยิมส์อเนกประสงค์ ตึก 4 ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 167ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพครูที่ปรึกษา: นายภัคพล อนุรักษ์เลขา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต๋ใช้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยของตนเอง
กิจกรรมบังคับ1. ตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเองและปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายภายใน 1 ภาคเรียน
2. นำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพไปอธิบายและแนะนำให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติตามได้
สถานที่เรียนห้องเรียน 4401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาครูผู้สอนแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายสัปดาห์
ID 168ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ศิลปะการละครภาษาอังกฤษ (Drama)ครูที่ปรึกษา: นายศุภชัย พุทธกุล
วัตถุประสงค์นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในด้านศิลปะการละครภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยผ่านศิลปะการละคร
สถานที่เรียน1302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 169ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ส่งเสริมการอ่านครูที่ปรึกษา: นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือและเปิดโลกทัศน์ด้วยการอ่าน
2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมบังคับ1. เลือกอ่านหนังสือที่สนใจให้จบเล่ม อย่างน้อย 2 เล่ม
2. เขียนแนะนำหนังสือเล่มโปรด 1 เล่ม
3. อ่านหนังสือที่ได้รับรางวัลหรือหนังสืออ่านนอกเวลา 1 เล่ม และพูดแนะนำหนังสือที่อ่าน
สถานที่เรียนห้องสมุดโรงเรียน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 170ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สนุกกับการนำเสนอด้วย Microsoft Power Pointครูที่ปรึกษา: นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง
วัตถุประสงค์(1) ผู้เรียนรู้หลักการสร้างเอกสารนำเสนอจาก Microsoft Power Point และใช้โปรแกรมสร้างเอกสารนำเสนอได้ถูกต้อง
(2) ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมบังคับเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ฝึกปฏิบัติ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายทาง Google Classroom
สถานที่เรียนอาคาร 7 ชั้น 4 ห้องเรียนธุรกิจ 7404
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น Handy Drive, Thumb Drive หรือ External Hard disk
ID 171ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สมุนไพรครูที่ปรึกษา: นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช
วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาสมุนไพรให้รู้จักต้นจริงและสรรพคุณ
2. เพื่อฝึกการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมบังคับ1.ศึกษาสมุนไพรให้รู้จักร่วมกันอย่างน้อย 10 ชนิด
2. ฝึกการนำสมุนไพรมาใช้ประโยขน์ในรูปแบบต่างๆ
สถานที่เรียนห้อง7102
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการแปรรูปสมุนไพร
ID 172ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สร้างภาพ : Creative Photographyครูที่ปรึกษา: นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี
วัตถุประสงค์ถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ทัศนคติ อารมณ์ ประสบการณ์ เน้นย้ำความสำคัญกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อคิด ให้ผู้คนได้สะท้อนสังคมผ่านภาพถ่าย
กิจกรรมบังคับ1. ภาพถ่าย/รูปถ่ายตามหัวข้อในแต่ละสัปดาห์
2. จัดนิทรรศการภาพถ่ายตามเรื่องราว
สถานที่เรียน2301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmartphone (ที่มีกล้องถ่ายรูป)
ID 173ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สร้างภาพ : Creative Photographyครูที่ปรึกษา: นายสุภกิจ แก้วดวงดี
วัตถุประสงค์ ถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ทัศนคติ อารมณ์ ประสบการณ์ เน้นย้ำความสำคัญกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อคิด ให้ผู้คนได้สะท้อนสังคมผ่านภาพถ่าย
กิจกรรมบังคับ1. ภาพถ่าย/รูปถ่ายตามหัวข้อในแต่ละสัปดาห์
2. จัดนิทรรศการภาพถ่ายตามเรื่องราว
สถานที่เรียน 2301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmartphone (ที่มีกล้องถ่ายรูป)
ID 174ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกครูที่ปรึกษา: นายพิสุทธิ์ แซ่อึ้ง
วัตถุประสงค์1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2 เพื่อให้น้ักเรียนสามารถออกแบบภาพกราฟฟิกได้อย่างสวยงาม และเพิ่มขีดความสามารถ ศักภาพในด้านการออกแบบให้มากขึ้น
กิจกรรมบังคับ1 นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
2 นักเรียนจะต้องสามารถนำความรู้ด้านโปรแกรมกราฟฟิก ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 175ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สะกดคำพาเพลินครูที่ปรึกษา: นางประภา ปักษี
วัตถุประสงค์1. เพ่ือให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับ- นักเรียนต้องอ่านและเขียนสะกดคำต่างๆ ทุกครั้งที่ร่วมกิจกรรม
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา--
ID 176ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ครูที่ปรึกษา: นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์
วัตถุประสงค์การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
กิจกรรมบังคับสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนคิดสร้างสรรค์
สถานที่เรียนใต้อาคารเรียน2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัสดุเหลือใช้ต่างๆ
ID 177ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สุขภาพดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงครูที่ปรึกษา: นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และศึกษาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งเป็นช่องการเผยแพร่ข้อมูลที่กว้างและหลากหลาย
กิจกรรมบังคับเรียนรู้การรักษาสุขภาพรูปแบบต่างๆโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ข้อมูลที่ดีสู่สาธารณชน
สถานที่เรียนใต้อาคาร 2 บริเวณหน้าห้องพยาบาล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอาหารสุขภาพ อุปกรณ์กีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ID 178ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Duel Linkครูที่ปรึกษา: นายพิชญเมธี แสงดี
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ คำศัพท์ การแปลความหมาย
2. เพื่อฝึกทักษะด้านความคิด การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมเกมให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนต้องมี Smart Phone ที่สามารถลงโปรแกรม Duel Link ได้ 1 เครื่อง
2. นักเรียนที่ไม่พร้อมตามข้อ 1 ควรสละพื้นที่ให้เพื่อนที่พร้อมเลือกชุมนุม
3. นักเรียนต้องเรียนรู้คำศัพท์และการแปลความหมายจากเกม Duel Link
4. เล่นให้ครูดูอธิบายขั้นตอนวิธี เทคนิคการวางแผน ลำดับความคิด
สถานที่เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 7304
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmart phone
ID 179ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หนังสั้นครูที่ปรึกษา: นางสมร จันทนาคม
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรู้ขั้นตอนการถ่ายทำหนังสั้น
2.เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้ความสามารถด้านสื่อเทคโนโลยีในการสร้างและใช้โปรแกรมตัดต่อหนังสั้น
3.นักเรียนสามารถผลิตหนังสั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ผ่าน Social media เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
4.เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดภาพยนตร์สั้นในเวทีต่างๆ
กิจกรรมบังคับ1.ศึกษาหลักการทำหนังสั้น การเขียนบท และขั้นตอนการถ่ายทำหนังสั้น
2.ศึกษาเทคนิคและการใช้โปรแกรมตัดต่อหนังสั้น
3.ผลิตผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ผ่านสื่อ Social media
สถานที่เรียนห้อง 2301 (สอบถามได้ที่ห้องพักครูสังคมศึกษา ห้อง 2201)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
ID 180ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หนังสือดีครูที่ปรึกษา: นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน จากการอ่านหนังสือ POCKET BOOK ที่นักเรียนสนใจ
กิจกรรมบังคับนำเสนอหนังสือดีมีประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชมรมคนอื่น ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอ่าน
สถานที่เรียนห้อง 4401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสือ POCKET BOOK เล่มที่นักเรียนชื่นชอบ
ID 181ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชนครูที่ปรึกษา: นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว
วัตถุประสงค์๑. เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. เพือเสริมสร้างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
๓. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
๔. เพื่ออนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของภาษาไทย
กิจกรรมบังคับ๑. นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้คล่อง
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกอักขรวิธี
๓. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
สถานที่เรียน2403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 182ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชนครูที่ปรึกษา: นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง
วัตถุประสงค์๑ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. เพื่อเสริมสร้างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
๓. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
๔. เพื่ออนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของภาษาไทย
กิจกรรมบังคับ๑ นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้คล่อง
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกอักขรวิธี
๓. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
สถานที่เรียน2403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 183ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากรุกไทยครูที่ปรึกษา: นายบพิตร อิสระ
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการวางแผน การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
กิจกรรมบังคับแข่งขันหมากรุกไทยภายในกลุ่มสามาชิกของชุมนุม
สถานที่เรียนลานหน้าห้อง 3101 ใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตัวหมากรุกไทยพร้อมกระดานหมากรุก
ID 184ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากรุกไทยครูที่ปรึกษา: นางสาวนิสา บุญสง่า
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการวางแผน การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
กิจกรรมบังคับผู้เรียนสามารถเล่นหมากรุกไทยกับผู้อื่นได้
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3 หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตัวหมากรุกไทยและกระดานในการเล่น
ID 185ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากฮอร์สไทยครูที่ปรึกษา: นายโกรบ มุทาพร
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษาะการใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
กิจกรรมบังคับเล่นหมากฮอร์สได้ชนะ 2 ใน 3
สถานที่เรียนบริเวณใต้อาคาร 3 หน้าห้องกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตารางหมากฮอร์สและเบี้ยหมากฮอร์ส
ID 186ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ห้องเรียนสีเขียวครูที่ปรึกษา: นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง
วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการคำนวณปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
2. เพื่อเปรียบเทียบและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม
3. เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการใช้พลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมบังคับ1. ศึกษาและเรียนรู้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ภายในห้องเรียนสีเขียว
2. คำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าและเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
3. เปรียบเทียบและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมภายในครอบครัว
4. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
5. สร้างเครือข่ายและร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว
สถานที่เรียนห้องเรียนสีเขียว (1201)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 187ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หุ่นยนต์บดินทรเดชา 2ครูที่ปรึกษา: นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น
วัตถุประสงค์1.เพื่อเรียนรู้การสร้างและการประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์
2.เพื่อเรียนรู้การสั่งการหุ่นยนต์โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมบังคับประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียนห้องเรียน 7404
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 188ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หุ่นยนต์บดินทรเดชาครูที่ปรึกษา: นายลัทธพล ด่านสกุล
วัตถุประสงค์1. เพื่อนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและแข่งขันกับภายนอกได้
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (7305)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 189ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อนุรักษ์หมอลำครูที่ปรึกษา: นายวัลลภ นันตา
วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒธรรมท้องถิ่นภาคพื้นอีสาน (หมอลำ)
กิจกรรมบังคับเลือกรับชมหมอลำผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆได้ตามความเหมาะสม
สถานที่เรียนหน้าห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมาร์ทโฟน
ID 190ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อาชีพเสริมสวยครูที่ปรึกษา: นางดรุณี ประกิจเพชร์
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพเสริมสวย
กิจกรรมบังคับฝึกพื้นฐานทักษะวิชาชีพเสริมสวย
สถานที่เรียนห้องปฎิบัติการอาชีพเสริมสวย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 191ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อาหารไทย 4 ภาคกับเชฟปุญญ่าครูที่ปรึกษา: นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมด้สนอาหารไทย 4 ภาค
กิจกรรมบังคับต้องสาธิตการทำอาหารภาคใดภาคหนึ่ง
สถานที่เรียนห้อง 3201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว