รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ชุมนุมละ 21 คน)

ID 001ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: To be a reporterครูที่ปรึกษา: นางวันวิสา พริพล
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านการฟัง อ่าน ข่าวจากสื่อ ต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ โทรทัศน์
กิจกรรมบังคับอ่านออกเสียง ตีความแปลความหมายจากข่าวที่อ่านได้
สถานที่เรียนห้อง 3206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmart Phone, ข่าวจากหนังสือพิมพ์
ID 002ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สากลครูที่ปรึกษา: นางสาววิลาวัลย์ วิโค
วัตถุประสงค์๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สากล
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผูุ้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือ สื่อออนไลน์ ในการท่องเที่ยวทั่วโลกในสถานการณ์ โควิด -๑๙
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และความสำคัญในการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทั่วโลก
กิจกรรมบังคับ- จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สากล
สถานที่เรียนหน้าห้องโภชนาการ (อาคารบดินทร์พิพัฒน์ ชั้น 2)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 003ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: A-MATH (1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม
วัตถุประสงค์1. ฝึกทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกม A-MATH
2. เกิดทักษะการคิดและแกปัญหาอย่างมีระบบ
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถเล่นเกมส์คณิตศาสตร์ A-math ได้ถูกต้องตามหลักการ
สถานที่เรียนห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 004ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: A-Math (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางเกมคณิตศาสตร์ ได้ฝึกการวางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถเล่นเกมคณิตศาสตร์ A-Math ได้ถูกต้องตามหลักการ
สถานที่เรียนห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 005ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Access to Fundamental English ครูที่ปรึกษา: นายสุจินดา ปรากฏวงศ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. สร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับนักเรียนทำแบบฝึกภาษาอังกฤษของชุมนุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบรูณ์
สถานที่เรียน5318
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา น้ำยาลบคำผิด
ID 006ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Allart Production Gen2ครูที่ปรึกษา: นายวัชรพงศ์ หอมนาน
วัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาการออกเผยแพร่
3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
กิจกรรมบังคับผลิตหนังสั้น 1 เรื่อง
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 007ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Audition Sing with Smule (season5)ครูที่ปรึกษา: นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่าน การร้องเพลงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยผ่าน application ร้องเพลงคาราโอเกะออนไลน์
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อการร้องเพลง ทั้งเพลงสากล และ เพลง ไทย
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการร้องเพลง
กิจกรรมบังคับร้องเพลงตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมแต่ละสัปดาห์
(ข้อกำหนด นักเรียนที่ลงชุมนุมนี้ควรชอบในการร้องเพลง)
สถานที่เรียน3206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์ที่มีการโหลด application Smule
ID 008ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Basketball พื้นฐานและกฏกติกาในการแข่งขัน ครูที่ปรึกษา: นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล
วัตถุประสงค์นักเรียนได้ทักษะพื้นฐานในการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกต้องรวมกับพื้นฐานการเคลื่อนที่ในกีฬาบาสเกตบอลและได้รับความรู้เกี่ยวกับกติกาการตัดสินในการแข่งขัน สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการออกกำลังกาย
กิจกรรมบังคับลงปฏิบัติจริงในสนามบาสเกตบอล
สถานที่เรียนสนามบาสเกตบอล นิลุบล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดกีฬาและนกหวีด
ID 009ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BD E-Sports 1ครูที่ปรึกษา: นายฐิติพงศ์ จันทสีร์
วัตถุประสงค์ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในกีฬา E-Sports และแบ่งเวลาได้อย่างถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี สามารถจัดการแข่งขันกีฬาแบบมืออาชีพได้
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนทุกคนสามารถแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกีฬา E-Sport โดยไม่กระทบกับการเรียน
2. นักเรียนต้องจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา E-Sports ภายในโรงเรียนอย่างมืออาชีพ
สถานที่เรียน2302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 010ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BD E-SPORTS 2ครูที่ปรึกษา: นายธัชชา เทศน์ธรรม
วัตถุประสงค์การแบ่งเวลาในการเล่นเกมให้ถูกต้อง
สามารถจัดการแข่งขันแบบมือาชีพ
กิจกรรมบังคับจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sports ภายในโรงเรียน
สถานที่เรียน2302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 011ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BD.voicesครูที่ปรึกษา: นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย
วัตถุประสงค์ศึกษาทฤษฎีการพูด การฝึกเสียง การออกเสียง การหายใจ การเปล่งเสียง การขับร้อง
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์
2.นักเรียนต้องขับร้องเพลงบังคับได้
3.นักเรียนต้องร้องเพลงถนัดได้ตามเกณฑ์
สถานที่เรียนห้องเรียนการแสดง 7406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือมือ
ID 012ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BDDC (Bodindecha Dancing Club) ครูที่ปรึกษา: นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการเต้นให้แก่นักเรียนผู้มีความสนใจ
กิจกรรมบังคับออกแบบและฝึกซ้อมการเต้น
สถานที่เรียน-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 013ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Bio Challenger (ผู้กล้าท้าชีววิทยา)ครูที่ปรึกษา: นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร
วัตถุประสงค์1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางชีววิทยาให้แก่นักเรียน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบแข่งขันชีววิทยา
กิจกรรมบังคับศึกษาเนื้อหาและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด
*** เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและหมั่นทบทวนอยู่เสมอ
สถานที่เรียนห้อง 4207
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน
ID 014ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BoardGame การเรียนรู้หลากมิติ 2ครูที่ปรึกษา: นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมที่บรรจุประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะในด้านสังคม และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
2. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1. ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่จัด มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง)
2. ร่วมทำเอกสารที่ทางชุมนุมจัดทำขึ้น (รวมทั้งเอกสารออนไลน์)
สถานที่เรียนโรงอาหารชั้น 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกาน้ำเงิน/เครื่องเขียนอื่นๆ และโทรศัพท์มือถือ (กรณีทำเอกสารออนไลน์)
ID 015ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: BoardGame การเรียนรู้หลากมิติครูที่ปรึกษา: นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมที่บรรจุประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะในด้านสังคม และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
2. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1. ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่จัด มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง)
2. ร่วมทำเอกสารที่ทางชุมนุมจัดทำขึ้น(รวมทั้งเอกสารออนไลน์)
สถานที่เรียนชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกาน้ำเงิน/เครื่องเขียนอื่นๆ และโทรศัพท์มือถือ(กรณีทำเอกสารออนไลน์)
ID 016ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Bodinmoviesครูที่ปรึกษา: นายนิตินัย ศรีใส
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ของตัวละคร และเหตุการณ์ในภาพยนต์จากภาพยน์เรื่องที่กำหนด
กิจกรรมบังคับนักเรียนต้องวิเคราะห์และสรุปผลจากภาพยนต์ที่ดูได้
สถานที่เรียนห้องศูนย์คณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษ อุปกรณ์การเขียน
ID 017ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Cactus In Wonderland 1 ครูที่ปรึกษา: นางสาวปิยะรัตน์ สารภี
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับต้นกระบองเพชร ค้นคว้าเพิ่มเติมนำไปพัฒนาต่อ
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนสนามหญ้าเทียม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 018ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Cactus In Wonderland 2ครูที่ปรึกษา: นางปิยวดี โฆษิตศิริทัศน์
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับต้นกระบองเพชร ค้นคว้าเพิ่มเติมนำไปพัฒนาต่อ
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนสนามหญ้าเทียม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 019ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: chemical food contaminationครูที่ปรึกษา: นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์
วัตถุประสงค์ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร การเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณค่าและคุณภาพมาปรุงอาหาร
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
สถานที่เรียน1306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน
ID 020ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ChemTest&Designsครูที่ปรึกษา: นายไพศาล วงษ์ระหงษ์
วัตถุประสงค์1. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์เคมีที่กำหนดให้ เพื่อแสดงวิธีการหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองเคมีที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถใช้หลักการทางเคมีในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
กิจกรรมบังคับ1. การคิดวิเคราะห์โจทย์เคมีที่กำหนดให้ เพื่อแสดงวิธีการหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการทดลองเคมี
2. การใช้หลักการทางเคมีในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการเคมี ห้อง 3306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเสื้อกาวน์ และสมุดบันทึกระหว่างเรียน
ID 021ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Coding for futureครูที่ปรึกษา: นายโกศล มูลพรม
วัตถุประสงค์1. เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. เพื่อเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์ผ่านเกมที่กระตุ้นความคิดและจินตนาการ
กิจกรรมบังคับเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
สถานที่เรียนห้อง 1406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ (ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้)
ID 022ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Colorscapes-Color by Number for IPad ครูที่ปรึกษา: นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์
วัตถุประสงค์1.เพื่อฝึกฝนทักษะสายตา กล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะด้านศิลปะ
2.เพื่อเป็นการผ่อนคลายและฝึกสมาธิ
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรคและใช้เทคโนโลยี
4.เพื่อป้องกันอาการอัลไซเมอร์เพราะได้ฝึกใช้สมอง
กิจกรรมบังคับระบายสีภาพจากแอพพลิเคชั่นColorscapes บน IPad
ตามโจทย์ที่กำหนดให้
สถานที่เรียน3308
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาiPad และ Apple Pencil
ID 023ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Crossword Gameครูที่ปรึกษา: นางสาวสุพพัตรา นวะศรี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกสมาธิและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น
กิจกรรมบังคับทุกคนได้เรียนรู้กฎกติกาการเล่น
สถานที่เรียนห้อง2204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 024ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: D.I.Yครูที่ปรึกษา: นางมัลลิกา ภาพีรนนท์
วัตถุประสงค์1.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ขึ้นมาจากสมองของตัวเอง
3. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย โดยสามารถนำเศษถุงพลาสติก หรือสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เหลือทิ้งแล้ว นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานขึ้นได้
กิจกรรมบังคับสร้างชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ 1 ชิ้น
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 025ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Doodle วาดเล่นที่ไม่ใช่เล่น ๆ 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวชลิตตา เจริญสุข
วัตถุประสงค์1. ฝึกฝนทักษะการวาดภาพ Doodle Art
2. ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝึกฝนทักษะจดบันทึกในรูปแบบภาษาภาพ
กิจกรรมบังคับวาดภาพ Doodle art ส่ง 3 ชิ้นงาน
สถานที่เรียน4208
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดวาดภาพ ดินสอ ยางลบ ปากกาตัดเส้น
ID 026ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Doodle วาดเล่นที่ไม่ใช่เล่น ๆ 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวสวัญญา ประจำเรือ
วัตถุประสงค์1. ฝึกฝนทักษะการวาดภาพ Doodle Art
2. ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝึกฝนทักษะจดบันทึกในรูปแบบภาษาภาพ
กิจกรรมบังคับวาดภาพ Doodle art ส่ง 3 ชิ้นงาน
สถานที่เรียนห้อง 4208
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดวาดภาพ ดินสอ ยางลบ ปากกาตัดเส้น
ID 027ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Ecolifeครูที่ปรึกษา: นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผุ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้ผุ้เรียนมีเจตคติที่่ีดีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมบังคับสมุดบัญชี/บันทึกรายรับ รายจ่าย/วิเคราะห์ข่าวด้านเศรษฐศาสตร์
สถานที่เรียนห้อง 2302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดบันทึก
ID 028ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: English From Social Networkครูที่ปรึกษา: นางสาวจินดา ไขตะขบ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากตํารา เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียน
กิจกรรมบังคับใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่างๆ
สถานที่เรียน3308
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ,ไอแพดหรือแทบเล็ต ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอเน็ตได้
ID 029ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: English through Social Mediaครูที่ปรึกษา: นายสาธิต สมใจ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้านจากการใช้สื่อ Social Media
กิจกรรมบังคับนำสื่อ social media ต่างๆที่เป็นประโยชน์มาเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองโดยการโพสลงในสื่อของตนเอง
สถานที่เรียนห้อง 3206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 030ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Fit & Firm (Bodybuilding)ครูที่ปรึกษา: นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและถูกวิธี
2. เพื่อให้นักเรียนออกแบบ กำหนด ตารางการ เล่นเวทเทรนนิ่งได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตัวเอง
4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ1. ออกกำลังกาย
2. ออกแบบ ตาราง การเล่นเวท
3. เวทเทรนนิง (Weight training)
4. เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม
สถานที่เรียนโรงยิมพละศึกษา ,Gym
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. ถุงมือใส่ออกกำลังกาย เล่นเวท 2. ชุดออกกำลังกาย 3. รองเท้าผ้าใบ 4. ผ้าขนหนูเช็ดเหงื่อ
ID 031ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Food for homeครูที่ปรึกษา: นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา
วัตถุประสงค์1.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.นักเรียนสามารถทำอาหารขณะอยู่บ้านได้ในยุคโควิด19
กิจกรรมบังคับทำอาหารขณะอยู่บ้าน
สถานที่เรียนโรงอาหารชั้น1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัตถุดิบและอุปกร์การทำอาหาร
ID 032ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Google site insideครูที่ปรึกษา: นางสาวชลนิชา โคตรสีหา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อเว็บไซต์ออนไลน์
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมบังคับเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง
สถานที่เรียน7408
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 033ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Google site insideครูที่ปรึกษา: นางสาววิลาสินี ช้อยชด
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อเว็บไซต์ออนไลน์
3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมบังคับเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง
สถานที่เรียน7408
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 034ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: GOT7 ที่รักครูที่ปรึกษา: นางสาวบุษบา ห้าวหาญ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กิจกรรมบังคับบรรยายถึง GOT7 ที่ฉันชอบ
สถานที่เรียนห้องหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมาร์ทโฟน
ID 035ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Inspire Yourself (1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน อันเป็นการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ รวมทั้งศักยภาพของนักเรียนทางด้านความคิดและด้านทัศนคติที่ดี
2. เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เกิดการสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียน รวมทั้งสามารถนำไปใช้การดำเนินชีวิตได้
กิจกรรมบังคับปฏบัติในคาบ
สถานที่เรียนห้องเรียน 2204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 036ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Inspire Yourself (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน อันเป็นการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ รวมทั้งศักยภาพของนักเรียนทางด้านความคิดและด้านทัศนคติที่ดี
2. เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เกิดการสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียน รวมทั้งสามารถนำไปใช้การดำเนินชีวิตได้
กิจกรรมบังคับปฏิบัติในคาบ
สถานที่เรียนห้องเรียน 2204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 037ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Knowing Germanครูที่ปรึกษา: นางวรดา บุญล้ำเลิศ
วัตถุประสงค์ศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเยอรมันนี
กิจกรรมบังคับแนะนำตนเองเป็นภาษาเยอรมันได้
สถานที่เรียนห้องเรียน 3302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 038ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Learning English from ROV Gameครูที่ปรึกษา: นายกำธร เพ็งสระเกษ
วัตถุประสงค์สำหรับนักเรียนที่ชอบการเล่นเกม ROV แต่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย การเล่มเกม ROV เป็นการฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โครงสร้างทางไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การวางแผนร่วมกัน และการติดต่อสื่อสารกัน
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนค้นหาคำศัพท์ในเกม จำนวน 1 คำ
2. แปลคำศัพท์ แล้วนำคำศัพท์ไปแต่งประโยค
3. ส่งในกลุ่มไลน์ (ครูจะสร้างหลังจากทราบชื่อนักเรียน)
สถานที่เรียนติดต่อครูที่ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 3206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมานักเรียนนำโทรศัพท์มาด้วยทุกครั้งที่มีการเรียน
ID 039ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง(1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมบังคับจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ
สถานที่เรียนลานข้างห้องคณิตศาสตร์(ริมน้ำตรงข้ามห้องSTEM)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 040ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง(2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวบงกช เหล็กผา
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมบังคับจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ
สถานที่เรียนลานข้างห้องคณิตศาสตร์(ริมน้ำตรงข้ามห้องSTEM)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 041ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง(3)ครูที่ปรึกษา: นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมบังคับจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ
สถานที่เรียนลานข้างห้องคณิตศาสตร์(ริมน้ำตรงข้ามห้องSTEM)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 042ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Light Novelครูที่ปรึกษา: นางสาวสิริวิมล วังวงษ์
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาการเขียนไลท์โนเวล
2.เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์การเขียนไลท์โนเวล
กิจกรรมบังคับนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมชุมนุมจะต้องอ่านไลท์โนเวลคนละหนึ่งเรื่องเป็นอย่างน้อย
สถานที่เรียนGoogle Classroom รหัสชั้นเรียน qjjvjbu
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 043ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Love Healthyครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี
3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ
4.เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการกับหลายวิชา
5.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่เรียนบริเวณ รร., สนามเทนนิส, โรงยิม, ศูนย์กีฬา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์กีฬาที่นักเรียนสนใจ
ID 044ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: M.C.Bodindechaครูที่ปรึกษา: นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดและการแสดงออก
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้อง 2402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 045ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: M.C.Bodindecha ครูที่ปรึกษา: นางวณิตา ประภัศร
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการพูดและการนำเสนองานในที่สาธารณะ
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกบุคลิกภาพในการพูดในที่สาธารณะ
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกทักษะการพูด
2. ฝึกการนำเสนอในที่ประชุม
สถานที่เรียนห้อง 2402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 046ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Mandala : ศิลปะสร้างสมาธิครูที่ปรึกษา: นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและฝึกสมาธิให้กับผู้เรียนโดยการระบายสีจากภาพแมนดาลา
กิจกรรมบังคับระบายสีภาพแมนดาลา
สถานที่เรียนห้อง 4206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสีไม้
ID 047ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: My favourite entertainmentครูที่ปรึกษา: นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านและการพูดเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สถานที่เรียน3205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 048ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: My seriesครูที่ปรึกษา: นางแววดาว วรัญญานนท์
วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ ได้ข้อคิดจากการดู series
กิจกรรมบังคับทำใบงานตามที่ครูกำหนด
สถานที่เรียน3206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 049ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Orchid & Cactus Loverครูที่ปรึกษา: นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความถนัดและสนใจ
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักต้นกล้วยไม้ แคคตัส และอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้หายากต่างๆ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถขยายพันธ์กล้วยไม้ แคคตัสได้และสามารถผลิตฮอร์โมนบำรุงต้นกล้วยไม้หรือพืชต่างๆได้
กิจกรรมบังคับ1. ขยายพันธ์กล้วย หรือ แคคตัส
2. แลกเปลี่ยนกล้วยไม้ หรือ แคคตัส
สถานที่เรียนหน้าห้อง 311 (คณิตศาสตร์)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากล้วยไม้ หรือ แคคตัส
ID 050ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Origamiครูที่ปรึกษา: นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี
วัตถุประสงค์1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการพับกระดาษเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์

2) ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษได้

3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาคภูมิใจในผลงานของตน
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนทุกคาบ ส่งชิ้นงานครบ
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 051ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Physics for Funครูที่ปรึกษา: นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า
วัตถุประสงค์1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดขั้นสูงทางด้านฟิสิกส์
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนฟิสิกส์อย่างสนุกกับกิจกรรรมนำสู่นวัตกรรม 4.0
4. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางฟิสิกส์โดยผ่านกิจกรรมชุมนุมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1. เลขนัยสำคัญเจ้าปัญหา
2. ต่อโครงสร้างอย่างหลากหลาย
3. สมดุลกลกับสมดุลธรรมชาติ
4. การ์ตูนฟิสิกส์สร้างสรรค์
5. Invent your self
สถานที่เรียนห้อง 4209 และห้อง 4403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 052ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Play and Learn 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการจับลำดับขั้นตอน
2. ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน
3. ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
4. สร้างสมาธิ สติ ปัญญา อารมณ์และความมีสุนทรียศาสตร์
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
7. ฝึกการใช้เวลาว่างให้เปิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมที่กำหนดให้จากง่ายไปยากให้เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้กระบวนการการทำงานเป็นทีม
สถานที่เรียนโรงอาหารชั้น 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 053ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Play and Learn 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวฐิตารีย์ เทมี
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการจับลำดับขั้นตอน
2. ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน
3. ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
4. สร้างสมาธิ สติ ปัญญา อารมณ์และความมีสุนทรียศาสตร์
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
7. ฝึกการใช้เวลาว่างให้เปิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมที่กำหนดให้จากง่ายไปยากให้เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้กระบวนการการทำงานเป็นทีม
สถานที่เรียนโรงอาหารชั้น 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 054ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Play and Learn 3ครูที่ปรึกษา: นางสาวมาลิตตา ชุ่มตา
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการจับลำดับขั้นตอน
2. ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน
3. ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
4. สร้างสมาธิ สติ ปัญญา อารมณ์และความมีสุนทรียศาสตร์
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
7. ฝึกการใช้เวลาว่างให้เปิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมที่กำหนดให้จากง่ายไปยากให้เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้กระบวนการการทำงานเป็นทีม
สถานที่เรียนโรงอาหารชั้น 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 055ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Puzzle Gameครูที่ปรึกษา: นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และทบทวนคำศัพท์โดยเรียนรู้ผ่านเกม
กิจกรรมบังคับเล่นเกม Puzzle ผ่านร้อยละ 70
สถานที่เรียนห้องสมุด
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา ดินสอ ยางลบ
ID 056ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: recycle club 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวชลธิชา คำกองแก้ว
วัตถุประสงค์1. สืบค้น และอธิบายถึงประเภทวัสดุรอบตัว
2. ตระหนักถึงผลกระทบของวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อตนเอง สังคม และโลก
3. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือน
4. ประดิษฐ์ของใช้ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมบังคับของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
สถานที่เรียนลานหน้าห้อง STEM
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาของรีไซเคิล
ID 057ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: recycle club 2ครูที่ปรึกษา: นางณัฐธยา วิเศษวงษา
วัตถุประสงค์1. สืบค้นและอธิบายถึงประเภทวัสดุรอบตัว
2. ตระหนักถึงผลกระทบของวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อตนเอง สังคมและโลก
3. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือน
4. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมบังคับของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
สถานที่เรียนลานหน้าห้อง STEM
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาของรีไซเคิล
ID 058ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Run for Lifeครูที่ปรึกษา: นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์
วัตถุประสงค์การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นการฝึกฝนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยต่อการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีด้วย
กิจกรรมบังคับวิ่งสัปดาห์ละ3-5วัน
สถานที่เรียนใต้อาคารเรียน2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 059ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sodukuครูที่ปรึกษา: นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล
วัตถุประสงค์ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบบ
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สถานที่เรียน3101
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา
ID 060ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: SUDOKUครูที่ปรึกษา: นางอังคณารัตน์ หวังดี
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกรูปแบบกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล
2. เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และการวิเคราะห์
3. เพื่อฝึกความคิดเรื่องการจัดลำดับและ sense of space รวมถึงการฝึกสมาธิ และพัฒนาความจำระยะสั้น
กิจกรรมบังคับฝึกทำตาราง sudoku ในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 10 ตารางขึ้นไป
สถานที่เรียนบริเวณใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ, ยางลบ
ID 061ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sudoku (ซูโดกุ)ครูที่ปรึกษา: นางสาววันดี แซ่เต็ง
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างเสริมและพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
2.เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และการแก้ปัญหา
3.เพื่อฝึกสมาธิ ความมุ่งมั่น และอดทน
กิจกรรมบังคับเล่น Classic Sodoku ตาราง 9x9 ได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ห้อง3401)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา ดินสอ ยางลบ
ID 062ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sweetie Reviews (1)ครูที่ปรึกษา: นายนิรรัตน์ อจลพล
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้า (Commerce) จากผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดยตรง
กิจกรรมบังคับถ่ายทำวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application) TikTok เพื่อนำเสนอร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหวานในดวงใจ
สถานที่เรียนห้อง 5314 หรือ ออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smartphone)
ID 063ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Sweetie Reviews (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้า (Commerce) จากผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดยตรง
กิจกรรมบังคับถ่ายทำวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application) TikTok เพื่อนำเสนอร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหวานในดวงใจ
สถานที่เรียนห้อง 5314 หรือ ออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smartphone)
ID 064ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: The Idol คนบันดาลใจ 1ครูที่ปรึกษา: นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ
2. เพื่อประยุกต์หลักการจากบุคคลตัวอย่างมาใช้ในชีวิตจริง
กิจกรรมบังคับรับชมวีดิทัศน์ประวัติชีวิตบุคคลตัวอย่าง และสาระดีๆจากแหล่งข้อมูล online จากนั้นสรุปแนวคิด หลักการ สาระที่ได้ในรูปแผนผังมโนทัศน์
สถานที่เรียนห้องเรียน 3204
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา ดินสอ
ID 065ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: TikTok เพื่อการเรียนรู้ (๑)ครูที่ปรึกษา: นายคมเดช พรมนาค
วัตถุประสงค์๑. เพื่อให้นักเรียนทำวีดิทัศน์แบบง่าย ๆ ได้ในเชิงสร้างสรรค์
๒. เพื่อให้นักเรียนทำวีดิทัศน์ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๓. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต
กิจกรรมบังคับทำวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ด้านการศึกษา ความบันเทิง และเกร็ดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย หรือ ออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smartphone)
ID 066ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: TikTok เพื่อการเรียนรู้ (๒)ครูที่ปรึกษา: นางสาวอุษา เกตุหาร
วัตถุประสงค์๑, เพื่อให้นักเรียนทำวีดิทัศน์แบบง่ายๆได้ในเชิงสร้างสรรค์
๒. เพื่อให้นักเรียนทำวีดิทัศน์ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๓. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต
กิจกรรมบังคับทำวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ด้านการศึกษา ความบันเทิง และเกร็ดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย หรือ ออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smartphone)
ID 067ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: TO BE NUMBER ONEครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีอานันท์ เชยสุวรรณ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ จากอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
กิจกรรมบังคับกิจกรรมปรับทุกข์
กิจกรรมสร้างสุข
กิจกรรมแก้ปัญหา
กิจกรรมพัฒนาEQ
สถานที่เรียนสนามหญ้าเทียม (ข้างห้องศิลปะ)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 068ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: VOLLEY BALL HIครูที่ปรึกษา: นายนิพน แจ่มแจ้ง
วัตถุประสงค์1.นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอลได้
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติการเล่นขณะเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับได้
3.นักเรียนสามารถเล่นทีมได้
กิจกรรมบังคับนักเรียนเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 80 เปอร์เซนต์ของเวลาเรียน
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬาสรีรวิโรฒชั้นบน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเสื้อยืด
ID 069ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: We Love Englishครูที่ปรึกษา: นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับ1. English Quiz
2. English Song
สถานที่เรียนห้องประจำชั้น ม.2/2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. กระดาษ A4 100 ปอนด์
ID 070ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: Word Puzzle!ครูที่ปรึกษา: นางสาวจันทมาศ ทิมโต
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับทำใบงาน puzzle quiz
สถานที่เรียน3205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 071ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กระปุกออมสินจากแผ่นเฟรมครูที่ปรึกษา: นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง
วัตถุประสงค์1.เพิ่อศึกษาการทำกระปุกออมสินจากแผ่นเฟรม
2.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ
4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออม

กิจกรรมบังคับกระปุกออมสินจากแผ่นเฟรม
สถานที่เรียนห้อง 7405
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาแผ่นเฟรม ไหมพรม เข็ม กรรไกร
ID 072ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กลองยาวครูที่ปรึกษา: นายเข็ม กลั่นใสสุก
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้ด้านดนตรีไทย ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เพื่อให้นักเรียนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมบังคับการปฏิบัติการบรรเลงกลองยาว
สถานที่เรียนห้องดนตรีไทย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องดนตรีไทย (กลองยาว)
ID 073ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กองร้อยพิเศษ (2)ครูที่ปรึกษา: นายอภิรักษ์ เรืองนคร
วัตถุประสงค์รู้ระเบียบ มีวินัย ใส่ใจจิตสาธารณะ
กิจกรรมบังคับเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะอย่างไม่หวังผลตอบแทน
สถานที่เรียนลานกิจกรรมลูกเสือ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้ง่าม เชือก
ID 074ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กองร้อยพิเศษครูที่ปรึกษา: นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์
วัตถุประสงค์รู้ระเบียบ มีวินัย ใส่ใจจิตสาธารณะ
กิจกรรมบังคับเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะอย่างไม่หวังผลตอบแทน
สถานที่เรียนลานกิจกรรมลูกเสือ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้ง้าม เชือก
ID 075ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวกฤษณา ยืนบุรี
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 076ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(2)ครูที่ปรึกษา: นางวรารัตน์ เชษฐานนท์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 077ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(4)ครูที่ปรึกษา: นายคเณศ สัมพุทธานนท์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน
กิจกรรมบังคับสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 078ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: กิจกรรมชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์ครูที่ปรึกษา: นางเตือนใจ มลแก้ว
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่นและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลือสังคม
4. เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ ชุมชน และทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าพระยา เดือนละ 1 ครั้ง
5. นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนสมัครเข้าเรียนชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์
2. นักเรียนเข้าเรียนทุกวันพฤหัสบดี คาบ 1
3. นักเรียนรับงานจากครูผู้สอนวิชาชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์จากหนังสือภายนอกเป็นบางครั้ง
4. ครูพานักเรียนไปทำจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. ประเมินผลจากรูปเล่มรายงานนักเรียน
สถานที่เรียนห้องเรียน 7108
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 079ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เกมคณิตคิดสนุก (3)ครูที่ปรึกษา: นางสาวมธุรดา ศรีสุข
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
กิจกรรมบังคับกิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก
สถานที่เรียนใต้อาคารเรียน 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม่มี
ID 080ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เกมฝึกสมองครูที่ปรึกษา: นางชนิดา ศรีคง
วัตถุประสงค์1.....เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2....เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีทักษะการคิดร่วมกับผู้อื่นได้
3....เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียน
4....เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
5...เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแข่งขัน กระตือรือร้น ได้รู้จักการแพ้ ชนะและให้อภัย
กิจกรรมบังคับนำเสนอและจัดกิจกรรมเกมฝึกสมอง
สถานที่เรียนลานนักวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 081ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แกะกล่องเทคโนโลยี YouTuber ครูที่ปรึกษา: นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน
วัตถุประสงค์1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยี YouTuber
2.นักเรียนสามารถสร้าง Chanel Youtube ของตนเองได้
3.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี
กิจกรรมบังคับสร้าง Chanel Youtube เป็นของตนเองได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 082ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คณะกรรมการสภานักเรียนครูที่ปรึกษา: นายธนชาติ เอียสกุล
วัตถุประสงค์- เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนได้เตรียมความพร้อม และสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
- เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มดำเนินการด้านวิชาการ
กิจกรรมบังคับ- ส่งรายงานการเข้ากิจกรรมตลอดปีการศึกษา
สถานที่เรียน4403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 083ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คณิตเพื่อสอบหมอ (กสพท)ครูที่ปรึกษา: นายอภิชา นิลวัฒน์
วัตถุประสงค์(ผู้สมัครควรเป็นนักเรียนชั้น ม.6) สมาชิกได้รับความรู้และทักษะในการทำข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมบังคับ1. สมาชิกทุกคนได้ฝึกทำข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ย้อนหลัง พ.ศ.2555-2562
2. สมาชิกทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการทำข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
สถานที่เรียนห้องเรียน ม.6 (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ ยางลบ
ID 084ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คณิตวันละข้อ (ม.ต้น)ครูที่ปรึกษา: นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ
วัตถุประสงค์เพือให้นักเรียนมีทักษะในการคิดทางด้านคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมบังคับให้นักเรียนฝึกคิดและแก้ปัญหาเป็นระบบอย่างมีเหตุผล
( สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนชุมนุมนี้เท่านั้น)
สถานที่เรียนใต้อาคาร3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด,ดินสอ,ยางลบ
ID 085ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ครอสติช (ไหม) ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักงานฝีมือที่สามารถที่สามารถทำได้ในเวลาว่าง สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างสมาธิและสร้างจินตนาการผ่านการปักครอสติช (ไหม)
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพกับเพื่อนและครูที่มีความชอบในการปักครอสติชด้วยกัน
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังให้เป็นของที่ระลึกแก่บุคคลอันเป้็นที่รักได้
กิจกรรมบังคับปักครอสติช (ไหม) ลวดลายตามใจชอบ ไม่จำกัดขนาด 1 ภาพ ใส่กรอบให้เรียบร้อย
สถานที่เรียนห้อง 4201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดปักครอสติช(ไหม) 1 ชุด
ID 086ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คริสตัสครอสติสครูที่ปรึกษา: นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกออกแบบและประดิษฐ์คริสตัสครอสติส ซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างที่สร้างสรรค์ ใช้เป้นของตกแต่งบ้าน และมอบเป็นของขวัญให้คนอื่น
กิจกรรมบังคับดำเนินการและสร้างชิ้นงานชุดทำภาพครอสติสคริสตัลคนละ 1 ชิ้น
สถานที่เรียนห้อง 4201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดทำภาพครอสติสคริสตัลจำนวน 1 ชุด
ID 087ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คอมตูนครูที่ปรึกษา: นางสาววาสนา ผาสุขหัส
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านการวาดการ์ตูน การลงสี และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านศิลปะแก่สมาชิกชุมนุม
กิจกรรมบังคับวาดการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กําหนด
สถานที่เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 7301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 088ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คัดลายมือสื่อความครูที่ปรึกษา: นางสาวมะลิสา ศรีนอก
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกคัดลายมือตามรูปแบบที่ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับการคัดลายมือตามที่ครูกำหนด
สถานที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.ปากกาน้ำเงิน 2.กระดาษ 3.ดินสอ 4.น้ำยาลบคำผิด 5.ยางลบ และอุปกรณ์การเขียนอื่นๆ
ID 089ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คำคม 1 (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย)ครูที่ปรึกษา: นางชลกร ชาครอง
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาไทยที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การวางแผน การแก้ปัญหาที่ถูกต้องผ่านเกม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับผู้เรียนสามารถเล่นเกมคำคม (ต่อศัพท์ภาษาไทย) ได้
สถานที่เรียนห้อง 5410
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 090ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คำคม 2 (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนวลละออ ต้นเคน
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาไทยที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การวางแผน การแก้ปัญหาที่ถูกต้องผ่านเกม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับผู้เรียนสามารถเล่นคำคม (ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) ได้
สถานที่เรียนห้อง 5410
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 091ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คิดคิดครูที่ปรึกษา: นายชาคริต แจ่มศรี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
กิจกรรมบังคับทำใบงาน
สถานที่เรียนใต้อาคาร3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องเขียน
ID 092ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: คิดน้อย คิดหน่อยครูที่ปรึกษา: นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิ
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้
2. เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาพลังสมองจากการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้การแก้ปัญหาตาราง SUDOKU
3. เพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการคิดทางตรรกะ
4. เพื่อฝึกความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมบังคับ1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมนุม
2. เข้าชุมนุมตามกำหนด
3. ทำกิจกรรมของชุมนุม
สถานที่เรียนบริเวณลานระหว่างอาคาร 3 และสระน้ำข้างอาคาร 4
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ, ยางลบ, สติ, สมอง
ID 093ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เคมีในบ้านครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมบังคับการนำเสนอการเลือกใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สถานที่เรียนใต้อาคาร3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 094ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เครื่องบินพลังยาง 3D (ม.ต้น)ครูที่ปรึกษา: นายนิพนธ์ แก้วดารา
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบิน การสร้างเครื่องบินพลังยาง 3D
กิจกรรมบังคับ1) เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
2) สร้างเครื่องบิน 1 ลำ (กลุ่มละ 2-3 คน)
สถานที่เรียนห้อง 4404
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 095ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โครงงานวิทยาศาสตร์ 1ครูที่ปรึกษา: นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีโอกาสทำโครงงานและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเอง
กิจกรรมบังคับรายงานความคืบหน้าการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
สถานที่เรียนใต้อาคาร 2 (ฝั่งห้องแนะแนว)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 096ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โครงงานสะเต็มศึกษาครูที่ปรึกษา: นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม
วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ
2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนในการทำโครงงานสะเต็มศึกษา
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนในแต่ละระดับต้องจัดทำโครงงานสะเต็มศึกษาและนำเสนอชิ้นงาน
สถานที่เรียนห้องสะเต็มศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาทำโครงงานสะเต็มศึกษา
ID 097ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: งานปักครอซติชครูที่ปรึกษา: นางสาวสมจินตน์ อารีศิลป
วัตถุประสงค์ผู้เรียนสามารถฝึกสมาธิและสร้างสรรค์งานปักครอสติชตามรูปที่ต้องการ
กิจกรรมบังคับชิ้นงานปักครอสติช 1 ชิ้นงาน
สถานที่เรียนห้องเรียน 7207
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดอุปกรณ์สำหรับปักครอสติช 1 ชุด
ID 098ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชนยุคดิจิทัล (Digital literacy) ครูที่ปรึกษา: นางสาวนิตยา ชัยมงคล
วัตถุประสงค์1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์สารสนเทศ
กิจกรรมบังคับ1. ให้ผู้เรียนสืบค้นสารสนเทศเรื่องที่สนใจ พร้อมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
2. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ประเมินสื่อและสารสนเทศ
สถานที่เรียนห้องมัลติมีเดีย ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 099ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชวนมาอ่านครูที่ปรึกษา: นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว
วัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจอย่างอย่าง 2 เล่ม
2. นักเรียนเขียนแนะนำหนังสือที่ตนเองอ่านอย่างน้อย 2 เล่ม
สถานที่เรียนห้อง 4206
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสือที่นักเรียนสนใจทุกประเภท
ID 100ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชักกะเย่อสากล(TUG OF WAR)ครูที่ปรึกษา: นายดนันท์ แย้มชื่น
วัตถุประสงค์1.เพื่อนักเรียนรู้จักการเล่นชักกะเย่อสากลได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้เกิดความสามัคคี
3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมบังคับเป็นนักกีฬาชักกะเย่อของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดกีฬา
ID 101ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชั่วโมงติ่งสไตล์ครูที่ปรึกษา: นางสาวอภิญญา บุญแก้ว
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความชื่นชอบ ทัศนคติ ต่อศิลปินที่ตนเองชื่นชอบแก่สมาชิก
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษา ดนตรี การแสดง การอยู่ร่วมในสังคม ฯลฯ ผ่าน ช่องทางsocialที่ตนเองถนัด อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม
กิจกรรมบังคับ1.ผู้เรียนแสดงความสามารถที่ตนเองถนัดและชื่นชอบ ให้กับเพื่อนสมาชิก ได้ชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างน้อย 1 การแสดง/1ความสามารถ
สถานที่เรียนห้องเรียน2301 (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม),Google Classroom
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาInner ความเป็นติ่ง
ID 102ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมการ์ตูน (วาดภาพ)ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจการวาดภาพการ์ตูนได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนในเชิงบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสาธารณะ
กิจกรรมบังคับวาดภาพการ์ตูน
สถานที่เรียนบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1-2 ชั้น 4
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ กระดาษ โทรศัพท์มือถือ
ID 103ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมการ์ตูนครูที่ปรึกษา: นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการคอสเพลย์ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว นักเรียนยังจะได้พัฒนาฝีมือด้านต่างๆตามที่ตนเองถนัด และยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนและนักเรียนสามารถแนะนำพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเกี่ยวกับคอสเพลย์และการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมบังคับคอสเพลย์และถ่ายภาพอย่างน้อย 1 กิจกรรม (งานนอก)
สถานที่เรียนบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 - 2 ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 104ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมการ์ตูนครูที่ปรึกษา: นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการคอสเพลย์ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว นักเรียนยังจะได้พัฒนาฝีมือด้านต่างๆตามที่ตนเองถนัด และยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถแนะนำพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เกี่ยวกับการคอสเพลย์และการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมบังคับคอสเพลย์และถ่ายภาพอย่างน้อย 1 กิจกรรม (งานนอก)
สถานที่เรียนบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 - 2 ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 105ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมโฟล์คซองครูที่ปรึกษา: นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์
วัตถุประสงค์1.นักเรียนสามารถเล่นกีต้าร์ขั้นพื้นฐานได้
2.นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถเล่นกีต้าร์ขั้นพื้นฐานได้
สถานที่เรียนโต๊ะหินด้านหลังห้องปกครอง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากีต้าร์โปร่ง​ คาฮอง
ID 106ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ชุมนุมเลโก้ครูที่ปรึกษา: นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด
วัตถุประสงค์-เพื่อฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน
-เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรคฺ์
กิจกรรมบังคับต้องมีชิ้นงานส่งอย่างน้อย2ชิ้น
สถานที่เรียนอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 107ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ซีรีย์เกาหลีครูที่ปรึกษา: นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล
วัตถุประสงค์1. บอกความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและเกาหลีได้
2. เขียนสรุปสาระสำคัญจากการฟัง การดู และการพูดได้
3. พูดนำเสนอซีรีย์เรื่องที่สนใจได้
กิจกรรมบังคับ1. รับชมซีรีย์เกาหลีและฝึกวิจารณ์เนื้อเรื่องในประเด็นต่าง ๆ
2. เขียนสรุปเนื้อเรื่อง และสาระสำคัญจากเรื่อง
3. พูดนำเสนอซีรีย์เรื่องที่ชอบ
สถานที่เรียนห้อง 2405
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องมือสื่อสารที่สามารถต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้
ID 108ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เซียนแผนที่โลก ( รับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 )ครูที่ปรึกษา: นายบวรวุฎ จีระดิษฐ์
วัตถุประสงค์เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทั่วโลกไร้พรหมแดน การรู้สภาพพื้นฐานของแต่ละประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
กิจกรรมบังคับสามารถบอกตำแหน่ง ประเทศ และลักษณะภูมิประเทศสำคัญได้
สถานที่เรียนห้อง 2208
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสือแผนที่ของ อักษรเจริญทัศน์
ID 109ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดนตรีไทย1ครูที่ปรึกษา: นางบุษราคัม จรรย์นาฎย์
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรีไทย
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย
3.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันดนตรีไทยทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนตามโอกาสและความเหมาะสม
4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรีไทย
2.นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันดนตรีไทยทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนตามโอกาสและความเหมาะสม
4.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในคาบเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
5.สามารถนำดนตรีไทยไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมสำคัญๆด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
สถานที่เรียนห้องดนตรีไทย (4107)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องดนตรีไทยส่วนตัวที่สามารถพกพามาได้
ID 110ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดอกไม้กระดาษครูที่ปรึกษา: นางสาวจริญญา แก้ววงษา
วัตถุประสงค์๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการตัดดอกไม้กระดาษ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปสร้างชิ้นงานได้
๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ๑. นักเรียนต้องเข้าเรียนให้ครบตามเวลาที่กำหนด
๒. นักเรียนขาดเรียน-ลาเรียนต้องแจ้งสาเหตุ
๓. นักเรียนต้องส่งชิ้นงาน ๑ ชิ้น
สถานที่เรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษสี กรรไกร ไม้บรรทัด กาว เป็นต้น
ID 111ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ดอกไม้กระดาษครูที่ปรึกษา: นางมลิวรรณ์ มูลพรม
วัตถุประสงค์๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการตัดดอกไม้กระดาษ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปสร้างชิ้นงานได้
๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ๑. นักเรียนต้องเข้าเรียนให้ครบตามเวลาที่กำหนด
๒. นักเรียนขาดเรียน-ลาเรียนต้องแจ้งสาเหตุ
๓. นักเรียนต้องส่งชิ้นงาน ๑ ชิ้น
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษสี กรรไกร ไม้บรรทัด กาว ป็นต้น
ID 112ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เดินเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นางมนวิภา อ่อนศรี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
กิจกรรมบังคับเดินอย่างน้อยคนละ 1 กิโลเมตรต่อครั้้ง
สถานที่เรียนสนามเทนนิส
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมารองเท้าผ้าใบ
ID 113ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โดรนโดนใจครูที่ปรึกษา: นางจิตฐิพร ณ ศรีโต
วัตถุประสงค์1. นักเรียนสามารถนำโดรนไปสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร เช่น งานวิจัยฝทดลองฝค้นคว้า งานถ่ายภาพมุมสูง
2. มีจิตอาสาโดยพัฒนาโดรนของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และสังคม
กิจกรรมบังคับ1. มีโดรนเป็นของตนเองและมีประสิทธิภาพมากกว่าการบิน
2. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเวลาเข้าเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80 %
สถานที่เรียนสนามเทนนิส ด้านหลังตึกวิทยาศาสตร์อาคาร 4
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโดรนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ID 114ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ตลุยโจทย์ฟิสกส์ พิชิต 9วิชาสามัญ (เรียนออนไลน์)ครูที่ปรึกษา: นายมงคล คมไสย
วัตถุประสงค์จัดการเรียนตามความสนใจ ในช่วงโรคติดต่อโควิด 2019
กิจกรรมบังคับ-ทำโจทย์ส่งในคาบ
-ติดตั้งโปรแกรม เรียนแบบ realtime เรียนออนไลน์
สถานที่เรียนห้อง 4102 หรือ ตามสะดวกเมื่อเรียนออนไลน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเครื่องมือสื่อสาร ออนไลน์
ID 115ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ทัวร์ละไมไทยแลนด์ครูที่ปรึกษา: นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
วัตถุประสงค์นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต
กิจกรรมบังคับสืบค้นและรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร หรือที่พักที่น่าสนใจในแต่ละจังหวััดหรือสถานที่ที่ครูกำหนดในแต่ละสัปดาห์
สถานที่เรียนอาคาร 3 ชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 116ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ทานบารมีครูที่ปรึกษา: นายพีรพันธ์ นิ่มลบ
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักการให้ที่ถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างทานบารมี
3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการให้
กิจกรรมบังคับรู้และเข้าใจในการเป็นผู้ให้ที่ดี
สถานที่เรียนห้องจริยธรรม (3406)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสิ่งของบริจาคต่างๆ
ID 117ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ทำได้ด้วยมือเราครูที่ปรึกษา: นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง
วัตถุประสงค์1.นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
2. นักเรียนได้รับประการณ์เรียนรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมบังคับปฏิบัติอาหาร
สถานที่เรียน7104
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์จะสั่งตอนทำงานปัจจุบัน
ID 118ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เทนนิสเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นายชยุตม์ พรายน้ำ
วัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์และแข็งแรง
2) เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับเล่นและแข่งขันเทนนิส
สถานที่เรียนสนามเทนนิส
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้เทสนิส
ID 119ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เทเบิลเทนนิสครูที่ปรึกษา: นายมณเฑียร สุขสวัสดิ์
วัตถุประสงค์เรียนรู้กฎกติกาวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิสได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมบังคับกิจกรรมเทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้เทเบิลเทนนิสและลูกเทเบิลเทนนิส
ID 120ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ธนาคารโรงเรียนครูที่ปรึกษา: นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมบังคับปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่เรียนธนาคารโรงเรียนชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 121ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นวดเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น
วัตถุประสงค์1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องสุขภาพด้านร่างกาย
2. นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนวดเพื่อสุขภาพ
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ บีบ นวดท่าเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นยำ
กิจกรรมบังคับสอบปฏิบัติ
สถานที่เรียนห้องแนะแนว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.น้ำมันนวดตัว 2.ไม้นวดกดจุด
ID 122ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักธุรกิจน้อยครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ
วัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ในการทำบัญชีเบื้องต้น ต่อยอดการทำธุรกิจ
กิจกรรมบังคับรู้วิธี และหลักการค้าขายทำธุรกิจ
สถานที่เรียนห้อง 7405
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด
ID 123ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)ครูที่ปรึกษา: นางสาวเมษา แสงตรง
วัตถุประสงค์1.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2.ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมมระหว่างอาคาร2 และอาคาร 5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 124ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ครูที่ปรึกษา: นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม
วัตถุประสงค์1.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2.ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร2 และอาคาร5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 125ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนภาพร หริมเจริญ
วัตถุประสงค์1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
กิจกรรมบังคับ1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. สามารถให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นได้
สถานที่เรียนทางเชื่อมระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 5
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 126ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นักออกแบบกราฟิกครูที่ปรึกษา: นางสาวพรรณี สิมอุด
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบงานกราฟิกที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมบังคับชิ้นงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียนห้อง7303
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 127ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านนาฏศิลป์
3. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมบังคับ1. สามารถฝึกซ้อมนาฏศิลป์ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนได้
2. สามารถเข้าร่วมแสดงการแสดงนาฏศิลป์/เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (4110) / (5416-5417)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. ผ้าแดง 2. เข็มขัดเงิน/เชือกคาดเอว
ID 128ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวภัทรี ชุมช่วย
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์และส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านการแสดง
กิจกรรมบังคับเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงต่างๆของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์(4110)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาผ้าแดง
ID 129ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นาฏยศิลป์บดินทรเดชา 3ครูที่ปรึกษา: นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี
วัตถุประสงค์พัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบของบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยทางด้านนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมบังคับงานการแสดงของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 4110
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาผ้าแดง
ID 130ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นำ้ไหลไฟดับครูที่ปรึกษา: นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง
วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ มีความสามารถในการพูดนำเสนอผลงานทางวิชาการและมีความกล้าแสดงออเชิงวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในการวิพากย์ในเชิงวิชาการต่อที่สาธารณะ
กิจกรรมบังคับการฝึกบุคลิกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การฝึกทักษะในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
การวิพากย์เชิงวิชาการในเวทีสาธารณะ
สถานที่เรียนบริเวณลานสโรชนิลุบล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 131ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: นิติบดินทรครูที่ปรึกษา: นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์
วัตถุประสงค์1.เพื่อนักเรียนมีทักษะในการนำใช้ชีวิตประจำวัน
2.เพื่อนักเรียนมีทักษะในการนำความรู้ไปแข่งขันในระดับโรงเรียนและประเทศ
3.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ
กิจกรรมบังคับ1.เข้าชุมนุมเพื่อเช็ครายชื่อการเข้ารวมกิจกรรมชุมนุม
2.แบ่งกลุ่มแข่งขันเปิดประมวลกฎหมาย
3.ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
สถานที่เรียนห้อง2301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสือประมวลกฎหมาย
ID 132ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: บำรุงรักษาและซ่อมจักรยานครูที่ปรึกษา: นายรังสิต มีแสง
วัตถุประสงค์- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาจักรยานเบื้องต้น
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแก้ไขและซ่อมแซมจักรยานเบื้องต้น
กิจกรรมบังคับ- ศึกษาปฏิบัติการบำรุงจักรยาน
- ฝึกปฏิบัติการซ่อมแซมจักรยานอาการต่างๆ
สถานที่เรียนบริเวณหน้าห้องงานอาคารสถานที่ (ด้านหลังอาคารศูนย์กีฬา)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาชุดปะล้อจักรยาน
ID 133ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แบดมินตัน (ฺBadminton)ครูที่ปรึกษา: นายพิทยา ทองเงิน
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกติกาในกีฬาแบดมินตัน
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
3. เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและรักสุขภาพ
กิจกรรมบังคับ1. ศึกษากติกาแบดมินตัน
2. ฝึกทักษะพื้นฐานจนสามารถเล่นกีฬาแบดมินตันได้อย่างมีความสุข
สถานที่เรียนโรงยิมชั้น 1 หรือ ลานบริเวณระหว่างอาคาร 2 กับ อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา ชุดพละ รองเท้ากีฬา ไม้แบดมินตันและลูกแบดมินตัน
ID 134ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แบตมินตันครูที่ปรึกษา: นายดนัย นาเมือง
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะแบดมินตัน
2.เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎกติกาแบดมินตัน
กิจกรรมบังคับ1.นักเรียนต้องฝึกการเครื่อนที่
2.นักเรียนต้องฝึกทักษะเบื้องต้นแบดมินตัน
3.นักเรียนต้องทำการแข่งขันแบดมินตัน
สถานที่เรียนอาคารศูนย์กีฬา สรีรวิโรฒ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม้แบตมินตัน ลูกขนไก่แบดมินตัน
ID 135ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษครูที่ปรึกษา: นายทัชชกร พวงพันธ์
วัตถุประสงค์1. นักเรียนมีความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษได้
3. นักเรียนเห็นคุณค่างานประดิษฐ์
กิจกรรมบังคับประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ
สถานที่เรียนตึก 7 ห้อง 7109
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมากระดาษสี กรรไกร กาว
ID 136ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ปลูกไม้เล็กในบ้านของเราครูที่ปรึกษา: นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปลูกต้นไม้
กิจกรรมบังคับนักเรียนต้องปลูกต้นไม้เล็กคนละ 10 ต้น/ภาคเรียน และสามารถดูแลได้เป็นอย่างดี
สถานที่เรียนลานหลังห้องหมวดคณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาต้นไม้เล็ก , กระถางเล็ก , ดิน , พลั่ว และอื่นๆ
ID 137ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ปัจจุบันทันข่าวครูที่ปรึกษา: นางสาวพัณนริตาภา สมมณี
วัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ข่าวสารในทุกด้านทั่วโลกเป็นปัจจุบัน และนำไปเป็นข้อมูลประยุคใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันในสถานการณ์ต่างๆและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
กิจกรรมบังคับสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆที่ตนเองสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ ด้วยโทรศัพยท์มือถือแล้วรายงานข่าวให้กัสมาชิกฟัง ทุกครั้งที่เข้ากิจกรรม
สถานที่เรียนบริเวณใต้อาคาร 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือ
ID 138ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เปตองเพื่อสุขภาพครูที่ปรึกษา: นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา การเล่นกีฬาเปตอง
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
กิจกรรมบังคับเข้าเรียน และร่วมเล่นกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียนสนามเปตองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 139ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เปิดความรู้ สู่โลกดิจิทัลครูที่ปรึกษา: นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ
วัตถุประสงค์1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณาญาณ
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ เเละรู้เท่าทันสื่อ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กิจกรรมบังคับศึกษาค้นคว้าความรู้สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและความรู้จากสิ่งพิมพ์
สถานที่เรียนห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 140ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ผู้สนใจกฎหมายครูที่ปรึกษา: นายศุภโชค สังขศรี
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
2.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการทางกฎหมายเบื้องต้นเเละสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายเเละนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมบังคับข่าวเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียนใต้อาคาร2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดจดบันทึก
ID 141ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฝรั่งเศสพาเพลินออนไลน์ครูที่ปรึกษา: นางสาวธนาตา พีรกันทรากร
วัตถุประสงค์เรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันผ่านสื่อต่างๆ ออนไลน์
กิจกรรมบังคับไม่มี
สถานที่เรียน3202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาไม่มี
ID 142ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฝึกคิดอย่างนักคณิตศาสตร์ ภาค1ครูที่ปรึกษา: นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนใช้ความรู้ ทักษะเเละกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนด
กิจกรรมบังคับฝึกการแก้สถานการณ์ปัญหา
สถานที่เรียนอาคาร 3 ชั้น 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.เครื่องเขียน 2.สมาร์ทโฟน
ID 143ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: พฤกษหรรษาครูที่ปรึกษา: นางสาวหฤทย์ อันไธสง
วัตถุประสงค์1.ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้อย่างใกล้ชิด นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.ครูนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กิจกรรมบังคับศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียนห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ห้อง 4204)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 144ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: พลังจิตอาสาของคนดีศรีบดินทร 1/2563ครูที่ปรึกษา: นางสาวรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ
วัตถุประสงค์เพื่่อศึกษาอนุรักษ์เกียรติประวัติและรักษาความสะอาดเก็บกวาดดูแลความเรียบร้อยในบริเวณพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กิจกรรมบังคับศึกษาเกียรติประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ทดลองเป็นมัคคุเทศน์น้อย เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณเรือนพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
สถานที่เรียนพิพิธฑภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหนังสือเรียนวิชาขุนพลแก้วพระนั่งเกล้าฯเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงหื สิงหเสนี) ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้า
ID 145ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพลงคาราโอเกะ 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง
วัตถุประสงค์เพื่อนำภาษาคาราโอเกะในบทเพลงมาเขียนให้เป็นภาษาแบบแผน
กิจกรรมบังคับร้องเพลงคาราโอเกะที่ชื่นชอบแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นภาษาแบบแผนที่ถูกต้อง จำนวน 1 เพลง
สถานที่เรียนห้องศูนย์ภาษาไทย 2401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาบทเพลงคาราโอเกะจำนวน 1 เพลง
ID 146ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพลงคาราโอเกะ 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวปวีณา ยอดยศ
วัตถุประสงค์เพื่อนำภาษาคาราโอเกะในบทเพลงมาเขียนให้เป็นภาษาแบบแผน
กิจกรรมบังคับร้องเพลงคาราโอเกะที่ชื่นชอบแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นภาษาแบบแผนที่ถูกต้อง จำนวน 1 เพลง
สถานที่เรียนห้องศุูนย์ภาษาไทย 2401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาบทเพลงคาราโอเกะ จำนวน 1 เพลง
ID 147ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพิ่มพูนศักยภาพวิชาเคมี 1ครูที่ปรึกษา: นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี
วัตถุประสงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งศึกษาวิธีการพัฒนาเด็กและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
กิจกรรมบังคับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สถานที่เรียน1306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ และปากกา
ID 148ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เพิ่มพูนศักยภาพวิชาเคมี 2ครูที่ปรึกษา: นางสาวปัณณิดา ประสานสอน
วัตถุประสงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งศึกษาวิธีการพัฒนาเด็กและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
กิจกรรมบังคับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สถานที่เรียน1306
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุดจด
ID 149ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฟังแล้วดีครูที่ปรึกษา: นางสาวสุนิสา เถาจำปา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการฟังเพลง
3. เพื่อให้นักเรียนแบ่งปันเพลงโปรดของตนเองพร้อมบอกความหมายได้
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนต้องแบ่งปันเพลงที่ชื่นชอบของตนแก่ผู้อื่นในชุมนุม พร้อมบอกความหมายของเพลงได้
2. นักเรียนสามารถเขียนบทความเกี่ยวกับเพลงที่ชอบเพื่อแบ่งปันแก่ผู้อื่นในโลกออนไลน์ได้
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 150ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฟิสิกส์กูรูครูที่ปรึกษา: นายอดุล ดือราแม
วัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาการทางศักยภาพด้านวิชาฟิสิกส์
2.ฝึกฝนและทบทวนบทเรียนต่างๆในวิชาฟิสิกส์
3.สามารถนำความรู้วิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1.เข้าเรียนกิจกรรมชุมนุม ไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
2.เป็นผู้มีมานะ อดทน
3.มีความรักและชื่นชอบในวิชาฟิสิกส์
สถานที่เรียนอาคาร 4 ตึกวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดกิจกรรมชุมนุม 1 เล่ม
ID 151ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: แฟชั่นโชว์ครูที่ปรึกษา: นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะในการทำงานร่วมกันและสามารถสร้างสรรค์งานแฟชั่นตามความชอบและความถนัด
กิจกรรมบังคับ1. ออกแบบแฟชั่น
2. ออกแบบเวที
3. ดำเนินกิจกรรมแฟชั่นโชว์
สถานที่เรียนห้อง 4106
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา\"_\"
ID 152ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาฝรั่งเศสครูที่ปรึกษา: นายนัทธพงศ์ นาคเกษม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
กิจกรรมบังคับพูด-อ่านภาษาฝรั่งเศส
สถานที่เรียน3402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 153ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวครูที่ปรึกษา: นางจรินพรรณ กลิ่นหอม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมบังคับเข้าเรียนร้อยละ 80
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน
ID 154ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภูมิปัญญาประดิษฐ์ครูที่ปรึกษา: นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งาน/นวัตกรรมจากภูมิปัญญา ความรู้ของตนเอง
กิจกรรมบังคับชิ้นงาน/นวัตกรรมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน2202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 155ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ภูมิปัญญาประดิษฐ์ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุกัญญา รอดระกำ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งาน/นวัตกรรมจากภูมิปัญญา ความรู้ของตนเอง
กิจกรรมบังคับชิ้นงาน/นวัตกรรมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน2202
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 156ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เย็บหน้ากากอนามัยต้าน covid -19ครูที่ปรึกษา: นางพนิดา โฉมศรี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติและฝึกสมาธิ
กิจกรรมบังคับนักเรียนต้องตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง และส่งคุณครู 1 ชิ้น ต่อภาคเรียน


สถานที่เรียนห้อง 4102
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1.ผ้าสาลูหรือผ้ามัสลิน ยาว 1 เมตร (ใช้เป็นผ้าซับใน) 2.ผ้าลวดลาย 3. กรรไกรตัดผ้า,เข็มเย็บผ้า , ด้าย
ID 157ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เยอรมันน่ารู้ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักภาษาเยอรมันเบื้องต้นง่ายๆ เช่น การทักทาย แนะนำตัวเอง ตลอดจนได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี เช่น สถานที่สำคัญต่างๆ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน เป็นต้น
กิจกรรมบังคับนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
สถานที่เรียน3302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 158ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รักเธอแต่เธอไม่รู้ครูที่ปรึกษา: นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร
วัตถุประสงค์1. บอกชื่อคนที่นักเรียนรัก 100 คน
2. บอกชื่อคนที่รักนักเรียน 100 คน
3. บอกวิธีทำให้ผู้อื่นรู้ว่านักเรียนรักเขา 5 วิธี
กิจกรรมบังคับ1. ทำรายงานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมชุมนุมจริง 1 เล่ม ในเล่มประกอบด้วย
1.1 ใบสมัครชุมนุม
1.2 รายละเอียดชุมนุม
1.3 เนื้อเพลงในชุมนุม
1.4 คำตอบของนักเรียนทุกวัตถุประสงค์
1.5 ติดรูปภาพการร่วมชุมนุมกับที่ปรึกษาชุมนุมและเพื่อนๆร่วมชุมนุม
1.6 ใบสรุปการเข้าร่วมชุมนุม
สถานที่เรียนเรียน online หรือ ใต้อาคาร5 หรือ ห้องแนะแนว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดจดบันทึก โทรศัพท์มือถือ(Smart phone)
ID 159ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รักษ์ปลากัดครูที่ปรึกษา: นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
วัตถุประสงค์รู้จักประวัติความเป็นมาของปลากัด สามารถแบ่งประเภทสายพันธุ์ปลากัดได้ และรู้ขั้นตอนการเพาะพันธุ์
กิจกรรมบังคับทำรายงานเกี่ยวกับปลากัดของตนเอง
สถานที่เรียนห้อง ICT 4113
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปลากัด และโหลปลากัด
ID 160ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รักษ์สิ่งแวดล้อมครูที่ปรึกษา: นางสุภาพร ขาวพิมพ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจพันธุ์ไม้และจัดทำป้ายรายละเอียดของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
กิจกรรมบังคับทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียนห้อง 4205
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาดินสอ และปากกา
ID 161ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รักษาดินแดนครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง
วัตถุประสงค์จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นักศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย รักชาติยิ่งขึ้น
กิจกรรมบังคับฝึกทดสอบสมมรถภาพทางด้านร่างกาย ระเบียบวินัย ประวัติศาสตร์ชาติไทย ส่งเสริมความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
สถานที่เรียนสนามฟุตบอล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาร่างกายและจิตใจ
ID 162ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: รีไซเคิล (Recycle)ครูที่ปรึกษา: นายชาญยุทธ นาวงษ์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรคในการนำวัสดุของเสียกลับมาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก
2. เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษที่ทำให้เกิดโลกร้อน
กิจกรรมบังคับสร้างงานประดิษฐ์จากวัสดุของเสียเพื่อนำกลับมาใช้อีก
สถานที่เรียนห้องงานช่าง (7205)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 163ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โรงเรียนสุจริต สวดมนต์แปลบาลี อังกฤษครูที่ปรึกษา: นายคณาวุฒิ อาษาชำนาญ
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2.เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
3.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สวดมนต์แปลบาลี อังกฤษ และการสวดทำนองสรภัญญะ
4.เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของการเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนนับ
กิจกรรมบังคับ1.การเขียน storyboard โรงเรียนสุจริต
2.การสวดมนต์แปลบาลี อังกฤษ
3.การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
สถานที่เรียนห้อง 2301 และ/หรือ ลานใต้บันไดข้างห้องพักครู 2201 (สอบถามได้ที่ห้องพักครูสังคมศึกษา ห้อง 2201)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. อุปกรณ์การเขียน storyboard 2. โทรศัพท์มือถือ/smartphone 3. หนังสือสวดมนต์
ID 164ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: โลกและดาราศาสตร์ครูที่ปรึกษา: นายณัฐนันท์ บุญไชย
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
2.เพื่อฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
3.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมบังคับนักเรียนสามารถอ่านแผนที่ธรณีและแผนที่ดาวได้
สถานที่เรียนห้อง4304
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุด
ID 165ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วงโยธวาทิตครูที่ปรึกษา: นายศรีธัญญา ตันสกุล
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตตามเครื่องดนตรีที่กำหนด วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 15.30-18.00 น.
2. ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตรวมวง ในวันอังคาร เวลา 06.30-07.30 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 06.30-09.00 น.
3. บรรเลงดนตรีวงโยธวาทิตในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
สถานที่เรียนห้องวงโยธวาทิต
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาถ้านักเรียนมีเครื่องดนตรีส่วนตัวสามารถนำมาใช้ฝึกซ้อมและแสดงได้
ID 166ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วงโยธวาทิตครูที่ปรึกษา: นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ
วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านดนตรี
2. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันในรูปแบบการบรรเลงดนตรี
3. นักเรียนได้ทำจิตอาสาในเรื่องการบริการชุมชน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
กิจกรรมบังคับ1. ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีทั้งประเภทเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบ และ การแสดงประกอบ
2. ฝึกระเบียบแถว การเดินบรรเลงในรูปแแบดนตรีสนาม
สถานที่เรียนห้องวงโยธวาทิตและห้องดนตรีสากล (4108 และ 4109)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาหากนักเรียนมีเครื่องดนตรีส่วนตัว สามารถนำมาใช้ฝึกซ้อมและแสดงได้
ID 167ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วรรณกรรมวิจารณ์ : โลกของนิยายครูที่ปรึกษา: นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวิจารณ์วรรณกรรมประเภทนิยาย
2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน
กิจกรรมบังคับอ่านและวิจารณ์นิยาย
สถานที่เรียนห้อง2402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 168ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วอลเลย์บอลHaครูที่ปรึกษา: ว่าที่ร้อยตรีมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมวอลเลย์บอลเป็นสื่อ
2.นักเรียนรักการออกกำลังกาย
กิจกรรมบังคับ1.ทราบกติกาการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
2.ปฏิบัติรูปแบบการรับ
3.ปฏิบัติรูปแบบการรับ
4.การเล่นเป็นทีม
สถานที่เรียนโรงยิมส์อเนกประสงค์ ตึก 4 ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 169ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วัฒนธรรม ญี่ปุ่น - เกาหลี สมัยใหม่ (1)ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุชาวดี เทพกฤช
วัตถุประสงค์1. ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจบริบทของวัฒนธรรม ญี่ปุ่น - เกาหลี สมัยใหม่
2. เปรียบเทียบความเหมือน ข้อแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลี
กิจกรรมบังคับ1. เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. สืบค้นข้อมูล คิด วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้พร้อมนำเสนอ
สถานที่เรียนห้อง 3301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนทได้
ID 170ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วัฒนธรรม ญี่ปุ่น - เกาหลี สมัยใหม่ (2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวพัทธิดา เสนาะ
วัตถุประสงค์1. ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจบริบทของวัฒนธรรม ญี่ปุ่น - เกาหลี สมัยใหม่
2. เปรียบเทียบความเหมือน ข้อแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลี
กิจกรรมบังคับ1. เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. สืบค้นข้อมูล คิด วิเคราะห์ ข้อมูลได้พร้อมนำเสนอ
สถานที่เรียนห้อง 3301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนทได้
ID 171ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วัฒนธรรมจีน (1)ครูที่ปรึกษา: นายรชต ทองสมบูรณ์
วัตถุประสงค์1. ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจบริบทวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย
2. เปรียบเทียบความเหมือน ข้อแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมบังคับ1. เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. สืบค้นข้อมูล คิด วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้พร้อมนำเสนอ
สถานที่เรียนห้อง 4210
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ID 172ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วัฒนธรรมจีน(2)ครูที่ปรึกษา: นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ
วัตถุประสงค์1. ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจบริบทวัฒนธรรมจีน เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย
2. เปรียบเทียบความเหมือน ข้อแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมบังคับ1. เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. สืบค้นข้อมูล คิด วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้พร้อมนำเสนอ
สถานที่เรียนห้อง 4210
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์เครื่องเขียน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ID 173ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วางแผนทางการเงินสำหรับเยาวชนครูที่ปรึกษา: นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการรู้จักวางแผนทางการเงิน วิธีการออม และใช้เงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมบังคับ1 ออมเงิน 10% ทุกครั้งที่ได้รับเงิน
2 จัดทำบัญชี รับ จ่าย
3 รู้จัก เข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ทำให้เงินออมงอกเงย อย่างง่าย ได้
สถานที่เรียน4303
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมุดโน้ตเล่มเล็ก 1 เล่ม หรือโทรศัพท์ ที่มี app บัญชีรับจ่าย
ID 174ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพครูที่ปรึกษา: นายภัคพล อนุรักษ์เลขา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต๋ใช้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยของตนเอง
กิจกรรมบังคับ1. ตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเองและปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายภายใน 1 ภาคเรียน
2. นำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพไปอธิบายและแนะนำให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติตามได้
สถานที่เรียนห้องเรียน 4401
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาครูผู้สอนแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายสัปดาห์
ID 175ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครูที่ปรึกษา: นางสาววิไลลักษณ์ อานิน
วัตถุประสงค์1.อธิบายหลักวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
2.บอกความหมายของระบบนิเวศแบบต่างๆได้
3.ศึกษาระบบนิเวศภาคสนามและสามารถนำเสนอได้
กิจกรรมบังคับ1.สำรวจระบบนิเวศบริเวณโรงเรียน
2.จัดสวนถาดระบบนิเวศ
สถานที่เรียนใต้อาคาร3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา1. ถาดเซรามิก 2. ดินสำเร็จรูป 3. ทราย, หินกรวด 4.พันธ์ุไม้ 5. ของตกแต่งตามต้องการ
ID 176ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ศิลปะการละครภาษาอังกฤษ (Drama)ครูที่ปรึกษา: นายศุภชัย พุทธกุล
วัตถุประสงค์นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในด้านศิลปะการละครภาษาอังกฤษ
กิจกรรมบังคับนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยผ่านศิลปะการละคร
สถานที่เรียน1302
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 177ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ส่งเสริมการอ่านครูที่ปรึกษา: นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือและเปิดโลกทัศน์ด้วยการอ่าน
2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมบังคับ1. เลือกอ่านหนังสือที่สนใจให้จบเล่ม อย่างน้อย 2 เล่ม
2. เขียนแนะนำหนังสือเล่มโปรด 1 เล่ม
3. อ่านหนังสือที่ได้รับรางวัลหรือหนังสืออ่านนอกเวลา 1 เล่ม
4. พูดแนะนำหนังสือที่อ่าน 1 เล่ม (เลือกจากเล่มใดเล่มหนึ่งในข้อ 1-3)
สถานที่เรียนห้องสมุดโรงเรียน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 178ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สนุกกับการนำเสนอด้วย Microsoft Power Pointครูที่ปรึกษา: นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง
วัตถุประสงค์(1) ผู้เรียนรู้หลักการสร้างเอกสารนำเสนอจาก Microsoft Power Point และใช้โปรแกรมสร้างเอกสารนำเสนอได้ถูกต้อง
(2) ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมบังคับเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ฝึกปฏิบัติ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายทาง Google Classroom
สถานที่เรียนอาคาร 7 ชั้น 4 ห้องเรียนธุรกิจ 7402
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น Handy Drive, Thumb Drive หรือ External Hard disk
ID 179ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สร้างภาพ : Creative Photographyครูที่ปรึกษา: นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี
วัตถุประสงค์ถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ทัศนคติ อารมณ์ ประสบการณ์ เน้นย้ำความสำคัญกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง สร้าง Content เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อคิด สะท้อนสังคมผ่านภาพถ่าย
กิจกรรมบังคับ1. ภาพถ่าย/รูปถ่ายตามหัวข้อในแต่ละสัปดาห์
2. ถ่ายทอดภาพถ่ายผสมเรื่องราว ผ่านสื่อ Social เช่น Facebook , Instagram เป็นต้น
สถานที่เรียนGoogle Classroom / ทางเชื่อมรหว่างตึก 2-3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmartphone (ที่มีกล้องถ่ายรูป)
ID 180ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สร้างภาพ V2ครูที่ปรึกษา: นายสุภกิจ แก้วดวงดี
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่แสดงออกในมุมมองที่แตกต่างและสร้างสรรค์
กิจกรรมบังคับใช้โทรศัพท์ในการถ่ายภาพ
สถานที่เรียน2301
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้
ID 181ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกครูที่ปรึกษา: นายพิสุทธิ์ แซ่อึ้ง
วัตถุประสงค์1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2 เพื่อให้น้ักเรียนสามารถออกแบบภาพกราฟฟิกได้อย่างสวยงาม และเพิ่มขีดความสามารถ ศักภาพในด้านการออกแบบให้มากขึ้น
กิจกรรมบังคับ1 นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
2 นักเรียนจะต้องสามารถนำความรู้ด้านโปรแกรมกราฟฟิก ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 182ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สะกดคำพาเพลินครูที่ปรึกษา: นางประภา ปักษี
วัตถุประสงค์1. เพ่ือให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
กิจกรรมบังคับ- นักเรียนต้องอ่านและเขียนสะกดคำต่างๆ ทุกครั้งที่ร่วมกิจกรรม
สถานที่เรียนห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2406
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา--
ID 183ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สืบสาน ตำนานนกครูที่ปรึกษา: นายวัลลภ นันตา
วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒธรรมท้องถิ่นภาคพื้นอีสาน (หมอลำ) โดยเฉพาะหมอลำคณะเสียงอิสาน สุดยอดหมอลำ ก้าวล้ำตลอดกาล เสียงอิสาน นกน้อย อุไรพร
กิจกรรมบังคับเลือกรับชมผลงานของหมอลำคณะเสียงอิสาน นกน้อย อุไรพร (สุดยอดหมอลำ ก้าวล้ำตลอดกาล) ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆได้ตามความเหมาะสม
สถานที่เรียนหน้าห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมาร์ทโฟน
ID 184ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: สุขภาพดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงครูที่ปรึกษา: นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และศึกษาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งเป็นช่องการเผยแพร่ข้อมูลที่กว้างและหลากหลาย
กิจกรรมบังคับเรียนรู้การรักษาสุขภาพรูปแบบต่างๆโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ข้อมูลที่ดีสู่สาธารณชน
สถานที่เรียนใต้อาคาร 2 บริเวณหน้าห้องพยาบาล
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาอาหารสุขภาพ อุปกรณ์กีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ID 185ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Duel Linkครูที่ปรึกษา: นายพิชญเมธี แสงดี
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ คำศัพท์ การแปลความหมาย
2. เพื่อฝึกทักษะด้านความคิด การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมเกมให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบังคับ1. นักเรียนต้องมี Smart Phone ที่สามารถลงโปรแกรม Duel Link ได้ 1 เครื่อง
2. นักเรียนที่ไม่พร้อมตามข้อ 1 ควรสละพื้นที่ให้เพื่อนที่พร้อมเลือกชุมนุม
3. นักเรียนต้องเรียนรู้คำศัพท์และการแปลความหมายจากเกม Duel Link
4. เล่นให้ครูดูอธิบายขั้นตอนวิธี เทคนิคการวางแผน ลำดับความคิด
สถานที่เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 7304
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาSmart phone
ID 186ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หนังสั้นครูที่ปรึกษา: นางสมร จันทนาคม
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรู้ขั้นตอนการถ่ายทำหนังสั้น
2.เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้ความสามารถด้านสื่อเทคโนโลยีในการสร้างและใช้โปรแกรมตัดต่อหนังสั้น
3.นักเรียนสามารถผลิตหนังสั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ผ่าน Social media เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
4.เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดภาพยนตร์สั้นในเวทีต่างๆ
กิจกรรมบังคับ1.ศึกษาหลักการทำหนังสั้น การเขียนบท และขั้นตอนการถ่ายทำหนังสั้น
2.ศึกษาเทคนิคและการใช้โปรแกรมตัดต่อหนังสั้น
3.ผลิตผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ผ่านสื่อ Social media
สถานที่เรียนห้อง 2301 (สอบถามได้ที่ห้องพักครูสังคมศึกษา ห้อง 2201)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
ID 187ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชนครูที่ปรึกษา: นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว
วัตถุประสงค์๑. เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. เพือเสริมสร้างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
๓. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
๔. เพื่ออนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของภาษาไทย
กิจกรรมบังคับ๑. นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้คล่อง
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกอักขรวิธี
๓. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
สถานที่เรียน2403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 188ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชนครูที่ปรึกษา: นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง
วัตถุประสงค์๑ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. เพื่อเสริมสร้างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
๓. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
๔. เพื่ออนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของภาษาไทย
กิจกรรมบังคับ๑ นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้คล่อง
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกอักขรวิธี
๓. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
สถานที่เรียน2403
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 189ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากรุกไทยครูที่ปรึกษา: นายบพิตร อิสระ
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการวางแผน การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
กิจกรรมบังคับแข่งขันหมากรุกไทยภายในกลุ่มสามาชิกของชุมนุม
สถานที่เรียนลานหน้าห้อง 3101 ใต้อาคาร 3
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตัวหมากรุกไทยพร้อมกระดานหมากรุก
ID 190ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากรุกไทยครูที่ปรึกษา: นางสาวศนิสา บุญสง่า
วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกการวางแผน การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
กิจกรรมบังคับผู้เรียนสามารถเล่นหมากรุกไทยกับผู้อื่นได้
สถานที่เรียนใต้อาคาร 3 หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตัวหมากรุกไทยและกระดานในการเล่น
ID 191ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หมากฮอร์สไทยครูที่ปรึกษา: นายโกรบ มุทาพร
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษาะการใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
กิจกรรมบังคับเล่นหมากฮอร์สได้ชนะ 2 ใน 3
สถานที่เรียนบริเวณใต้อาคาร 3 หน้าห้องกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาตารางหมากฮอร์สและเบี้ยหมากฮอร์ส
ID 192ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หุ่นยนต์บดินทรเดชา 2ครูที่ปรึกษา: นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น
วัตถุประสงค์1.เพื่อเรียนรู้การสร้างและการประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์
2.เพื่อเรียนรู้การสั่งการหุ่นยนต์โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมบังคับประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียนห้องเรียน 7404
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 193ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: หุ่นยนต์บดินทรเดชาครูที่ปรึกษา: นายลัทธพล ด่านสกุล
วัตถุประสงค์1. เพื่อนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและแข่งขันกับภายนอกได้
กิจกรรมบังคับ-
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (7305)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 194ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อาชีพเสริมสวยครูที่ปรึกษา: นางดรุณี ประกิจเพชร์
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพเสริมสวย
กิจกรรมบังคับฝึกพื้นฐานทักษะวิชาชีพเสริมสวย
สถานที่เรียนห้องปฎิบัติการอาชีพเสริมสวย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา-
ID 195ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: อาหารไทย 4 ภาคกับเชฟปุญญ่าครูที่ปรึกษา: นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมด้สนอาหารไทย 4 ภาค
กิจกรรมบังคับต้องสาธิตการทำอาหารภาคใดภาคหนึ่ง
สถานที่เรียนห้อง 3201
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว
ID 196ชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ: ฺBoardGame (การเรียนรู้หลากมิติ 3)ครูที่ปรึกษา: นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง
วัตถุประสงค์1. เรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมที่บรรจุประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะในด้านสังคม และการปฏิตนต่อผู้อื่น
2. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบังคับ1. ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่จัด มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง)
2. ร่วมทำเอกสารที่ทางชุมนุมจัดทำขึ้น (รวมทั้งเอกสารออนไลน์)
สถานที่เรียนห้องเรียนสีเขียว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาปากกา เครื่องเขียน โทรศัพท์มือถือ (กรณีทำเอกสารออนไลน์)